Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody aktywizujące w pracy indywidualnej i grupowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PS-AKT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody aktywizujące w pracy indywidualnej i grupowej
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA, studia jednolite magisterskie:


PS_TS2_W12,

PS_TS2_W14,

PS_TS2_U4,

PS_TS2_U5,

PS_TS2_U8,

PS_TS2_K2

Skrócony opis:

Dziecko/uczeń jest wrażliwe/wrażliwy na edukowanie i wychowywanie oraz podatne/podatny na wpływ nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, będącego dla niego wzorcem osobowym. Wykorzystanie zatem różnorodnych form i rodzajów metod aktywizujących w procesie nauczania/uczenia się oraz wychowania skutecznie rozwija: zdolności integracji, zaufania, komunikacji/dyskusji, współpracy, a wreszcie zdolności twórczych, grupowego podejmowania decyzji i kreatywnego rozwiązywania problemów. Proces uczenia się staje się dla podmiotu ciekawy, a zdobyta wiedza jest zrozumiała i operatywna.

Pełny opis:

Bierne przyswajanie wiadomości utrudnia dzieciom/uczniom ich zrozumienie i wykorzystanie w praktyce, a wiedza przekazywana w postaci gotowej jest powierzchowna, nietrwała i nieoperatywna. Obszerny zestaw metod i technik aktywizujących sprzyja wszechstronnemu rozwojowi jednostki, a ciekawe środki dydaktyczne podnoszą zainteresowanie dzieci i młodzieży niekonwencjonalnym i twórczym działaniem, a przez to ich proces uczenia się jest pełniejszy i atrakcyjniejszy.

Celem przedmiotu jest ukazanie wybranych metod, technik i pomocy/środków aktywizujących pracę dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole oraz włączenie Studentów w działanie poprzez stosowanie różnych form i rodzajów aktywizowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dzierzgowska I.: "Jak uczyć metodami aktywnymi", Fraszka, Warszawa 2004.

2. Jąder M.: "Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi", Impuls, Kraków 2013.

3. Krzyżewska I.: "Aktywizujące metody i techniki w edukacji", Omega, Suwałki 1998, cz. 1.

4. Krzyżewska I.: "Aktywizujące metody i techniki w edukacji", Omega, Suwałki 1998, cz. 2.

5. Ziętkiewicz E.: "Jak aktywizować uczniów", G&P, Poznań 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Drzał E., Skibińska-Czechowicz I.: "Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym", Harmonia, Gdańsk 2007.

2. Flemming I.: "Po prostu zaczynamy. Praktyczne porady z zakresu pedagogiki zabawy", Jedność, Kielce 1999.

3. Rose C., Dryden G.: "Zabawy fundamentalne", Transfer Learning Solutions, 2009.

4. Wasilak A (red.).: "Zabawy z chustą", Klanza, Lublin 2014.

5. Winczewski P.: "Tradycyjne gry i zabawy świetlicowe", Harmonia, Gdańsk 2018.

6. Witerska K.: "Drama. Przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach", Difin, Warszawa 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem.

Umiejętności:

- student potrafi planować działalność dydaktyczno-wychowawczą w oparciu o metody aktywizujące.

- student potrafi przygotować narzędzie dydaktyczne aktywizujące pracę dzieci/uczniów podczas zajęć.

Kompetencje:

- student zauważa potrzeby dzieci/młodzieży i jest gotów do pełnienia roli zawodowej.

50 godzin [50 : 30(25) = 2], 2 ECTS

Udział w ćwiczeniach: 15 godzin.

Przygotowanie merytoryczno-metodyczne w zakresie teoretycznym i praktycznym: 33 godziny.

Konsultacje: 2 godziny.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem.

- na ocenę 3,0 - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem - rozróżnia je i opisuje wykorzystując literaturę podstawową;

- na ocenę 3,5 - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem - rozróżnia je i opisuje wykorzystując literaturę podstawową, jak również sięga do samodzielnie wyszukanych innych źródeł naukowych (artykułów, raportów z badań);

- na ocenę 4,0 - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem - rozróżnia je i opisuje wykorzystując literaturę podstawową, jak również sięga do samodzielnie wyszukanych innych źródeł naukowych (artykułów, raportów z badań); podaje stosowne przykłady;

- na ocenę 4,5 - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem - rozróżnia je, opisuje, prowadzi analizy i porównania wykorzystując literaturę podstawową, jak również sięga do samodzielnie wyszukanych innych źródeł naukowych (artykułów, raportów z badań); podaje stosowne przykłady;

- na ocenę 5,0 - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem - rozróżnia je, opisuje, prowadzi analizy i porównania wykorzystując literaturę podstawową, jak również sięga do samodzielnie wyszukanych innych źródeł naukowych (książek, artykułów); podaje stosowne przykłady; inicjuje i prowadzi dyskusję.

Umiejętności:

Student potrafi planować działalność dydaktyczno-wychowawczą w oparciu o metody aktywizujące;

- na ocenę 3,0- student potrafi skonstruować ogólny plan działalności dydaktyczno-wychowawczej w oparciu o metody aktywizujące przy niskim poziomie aktywności własnej;

- na ocenę 3,5 - student potrafi skonstruować ogólny plan działalności dydaktyczno-wychowawczej w oparciu o metody aktywizujące, przy wysokim poziomie aktywności własnej;

- na ocenę 4,0 - student potrafi skonstruować ogólny i szczegółowy plan działalności dydaktyczno-wychowawczej w oparciu o metody aktywizujące;

- na ocenę 4,5 - student potrafi skonstruować różnorodne ogólne i szczegółowe plany działalności dydaktyczno-wychowawczej w oparciu o metody aktywizujące; potrafi dostosować je do możliwości, potrzeb i zainteresowań grupy;

- na ocenę 5,0 - student potrafi skonstruować różnorodne ogólne i szczegółowe plany działalności dydaktyczno-wychowawczej w oparciu o metody aktywizujące; potrafi dostosować je do możliwości, potrzeb i zainteresowań grupy; dokonuje ewaluacji poszczególnych planów;

Student potrafi przygotować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć.

- na ocenę 3,0- student potrafi przygotować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć - według podstawowego pomysłu i ogólnie opracowanego planu;

- na ocenę 3,5 - student potrafi przygotować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć - według różnych pomysłów i ogólnie opracowanych planów;

- na ocenę 4,0 - student potrafi przygotować i zaprezentować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć - według szczegółowo opracowanego i rozwiniętego planu, na podstawie autorskiego twórczego i oryginalnego pomysłu;

- na ocenę 4,5 - student potrafi przygotować, zaprezentować i zastosować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć - według szczegółowo opracowanego i rozwiniętego planu, na podstawie autorskiego twórczego i oryginalnego pomysłu;

- na ocenę 5,0- student potrafi przygotować, zaprezentować i zastosować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć - według szczegółowo opracowanego i rozwiniętego planu, na podstawie autorskiego twórczego i oryginalnego pomysłu; potrafi dostosować twórcze narzędzie dydaktyczne do możliwości, potrzeb i zainteresowań grupy.

Kompetencje:

Student zauważa potrzeby dzieci i młodzieży i jest gotów do pełnienia roli zawodowej.

- na ocenę 3,0- student zauważa wskazane potrzeby dzieci i młodzieży i jest gotów do pełnienia roli zawodowej;

- na ocenę 3,5 - student samodzielnie zauważa potrzeby dzieci i młodzieży i jest gotów do pełnienia roli zawodowej;

- na ocenę 4,0- student samodzielnie zauważa i rozumie potrzeby dzieci i młodzieży i jest gotów do pełnienia roli zawodowej;

- na ocenę 4,5 - student samodzielnie zauważa i rozumie potrzeby dzieci i młodzieży, podejmuje rozważania i dyskusje i jest gotów do pełnienia roli zawodowej;

- na ocenę 5,0 - student samodzielnie zauważa i rozumie potrzeby dzieci i młodzieży, podejmuje rozważania i dyskusje, które przekłada na aktywność własną, jest gotów do pełnienia roli zawodowej.

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach;

2. przygotowanie merytoryczno-metodyczne w zakresie teoretycznym i praktycznym

3. zaangażowanie i aktywność podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Krawiecka
Prowadzący grup: Kinga Krawiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 15 godzin.

Przygotowanie i prezentacja narzędzia dydaktycznego, służącego aktywizacji dzieci/uczniów: 35 godzin.

50 godzin [50 : 30(25) = 2], 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Dziecko ma duże zdolności wyobrażeniowe. Jest wrażliwe na edukowanie i wychowywanie oraz podatne na wpływ nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, będącego dla niego wzorcem osobowym. Wykorzystanie zatem różnorodnych metod aktywizujących w procesie nauczania/uczenia się, w oparciu o różnorodne formy i rodzaje zabaw, skutecznie rozwija: zdolności integracji, komunikacji/dyskusji, zaufania, współpracy, a wreszcie zdolności twórczych, grupowego podejmowania decyzji i kreatywnego rozwiązywania problemów. W przyszłości stanowi to fundament zainteresowań oraz osiągnięć jednostki w całościowym procesie dydaktycznym.

Pełny opis:

Bierne przyswajanie wiadomości utrudnia dzieciom/uczniom ich zrozumienie i wykorzystanie w praktyce, a wiedza przekazywana w postaci gotowej jest powierzchowna, nietrwała i nieoperatywna. Obszerny zestaw metod i technik aktywizujących sprzyja wszechstronnemu rozwojowi jednostki, a ciekawe środki dydaktyczne podnoszą zainteresowanie dzieci i młodzieży niekonwencjonalnym i twórczym działaniem, a przez to ich proces uczenia się jest pełniejszy i atrakcyjniejszy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Krawiecka
Prowadzący grup: Kinga Krawiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

50 godzin [50 : 30(25) = 2], 2 ECTS

Udział w ćwiczeniach: 15 godzin.

Przygotowanie i prezentacja narzędzia dydaktycznego, służącego aktywizowaniu pracy dzieci/uczniów oraz jego koncepcji pisemnej: 15 godzin.

Przygotowanie się i pozytywne zaliczenie testu z wiedzy dotyczącej przedmiotu: 18 godzin.

Konsultacje: 2 godziny.Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Dziecko/uczeń jest wrażliwe/wrażliwy na edukowanie i wychowywanie oraz podatne/podatny na wpływ nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, będącego dla niego wzorcem osobowym. Wykorzystanie zatem różnorodnych form i rodzajów metod aktywizujących w procesie nauczania/uczenia się oraz wychowania skutecznie rozwija: zdolności integracji, zaufania, komunikacji/dyskusji, współpracy, a wreszcie zdolności twórczych, grupowego podejmowania decyzji i kreatywnego rozwiązywania problemów. Proces uczenia się staje się dla podmiotu ciekawy, a zdobyta wiedza jest zrozumiała i operatywna.

Pełny opis:

Bierne przyswajanie wiadomości utrudnia dzieciom/uczniom ich zrozumienie i wykorzystanie w praktyce, a wiedza przekazywana w postaci gotowej jest powierzchowna, nietrwała i nieoperatywna. Obszerny zestaw metod i technik aktywizujących sprzyja wszechstronnemu rozwojowi jednostki, a ciekawe środki dydaktyczne podnoszą zainteresowanie dzieci i młodzieży niekonwencjonalnym i twórczym działaniem, a przez to ich proces uczenia się jest pełniejszy i atrakcyjniejszy.

Celem przedmiotu jest ukazanie wybranych metod, technik i pomocy/środków aktywizujących pracę dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole oraz włączenie Studentów w działanie poprzez stosowanie różnych form i rodzajów aktywizowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dzierzgowska I.: "Jak uczyć metodami aktywnymi", Fraszka, Warszawa 2004.

2. Jąder M.: "Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi", Impuls, Kraków 2013.

3. Krzyżewska I.: "Aktywizujące metody i techniki w edukacji", Omega, Suwałki 1998, cz. 1.

4. Krzyżewska I.: "Aktywizujące metody i techniki w edukacji", Omega, Suwałki 1998, cz. 2.

5. Ziętkiewicz E.: "Jak aktywizować uczniów", G&P, Poznań 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Drzał E., Skibińska-Czechowicz I.: "Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym", Harmonia, Gdańsk 2007.

2. Flemming I.: "Po prostu zaczynamy. Praktyczne porady z zakresu pedagogiki zabawy", Jedność, Kielce 1999.

3. Rose C., Dryden G.: "Zabawy fundamentalne", Transfer Learning Solutions, 2009.

4. Wasilak A (red.).: "Zabawy z chustą", Klanza, Lublin 2014.

5. Winczewski P.: "Tradycyjne gry i zabawy świetlicowe", Harmonia, Gdańsk 2018.

6. Witerska K.: "Drama. Przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach", Difin, Warszawa 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)