Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy pedagoga szkolnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PS-MPPSZS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy pedagoga szkolnego
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P_WPS_05, P_WPS_09, P_WPS_12, P_UPS_04, P_UPS_06, P_UPS_12, P_KPS_05, P_KPS_07, PSI_TS3_W05, PSI_TS3_U03, PSI_TS3_U06, PSI_TS3_K04, PSI_TS3_K05.

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych zadań pedagoga szkolnego, organizacji pracy, wymaganej dokumentacji oraz podstaw prawnych pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Pełny opis:

Prawo w pracy pedagoga szkolnego - przepisy dotyczące organizacji pracy, podstawowa dokumentacja. Role pedagoga szkolnego w szkole. Wychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno - pedagogiczna - rola pedagoga szkolnego. Organizacja miejsca pracy pedagoga szkolnego i wymagane cechy dotyczące jego osoby. Pedagog szkolny i uczniowie, rodzice, nauczyciele. Najczęstsze problemy uczniów wymagające wsparcia pedagoga. Metody oraz techniki badawcze i diagnostyczne w pracy pedagoga szkolnego. Współpraca pedagoga szkolnego z podmiotami i instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę.

Literatura:

M. Sałasiński, B. Badziukiewicz, Vademecum pedagoga szkolnego, Warszawa 2003; G. Gajewska, A. Doliński, Teoretyczno - metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze zajęć, Zielona Góra 2002; Grażyna Gajewska, Pedagogika opiekuńcza, elementy metodyki, Zielona Góra 2009, Teoretyczno – metodyczne aspekty wychowania młodzieży a warsztat pedagoga, scenariusze zajęć wychowawczych, red. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Artur Doliński, Zielona Góra 2008, I. Jundziłł, Rola zawodowa pedagoga szkolnego, Warszawa 1980; M. Kowalczyk - Gnyp, Pedagog szkolny i pracownik socjalny wobec zadań pomocy dziecku w środowisku lokalnym (w:) Dziecko w lokalnym systemie pomocy społecznej, pod red. S. Czarneckiej, Częstochowa 2003; K. Lodziński, Kwalifikacje zawodowe nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2008; M. Sowisło, Dla dobra dziecka. O warsztacie pracy nauczyciela - wychowawcy, Kraków 2008; K. Szewczuk, Praca pedagoga szkolnego w świetle prawa oświatowego (w:) Oblicza pedagogii, pod red. K. Jarkiewicza, Kraków 2005; H. Cudak, Współdziałanie pedagoga szkolnego z rodzicami w eliminowaniu trudności wychowawczych dzieci, Nauczyciel i Szkoła 2005, nr 1 - 2; B. Damus, Z doświadczeń pedagoga szkolnego, Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2002, nr 6; A. Dzikomska - Kucharz, Pedagog w szkole, Edukacja i Dialog 2003, nr 1; K. Grad, Pedagog szkolny dziś, Nowa Szkoła 2005, nr 7; B. Gwizdek, E. Sołtys, Rola i zadania pedagoga szkolnego, Remedium 2004, nr 1; B. Kałdon, Prawne aspekty działalności pedagoga szkolnego, Społeczeństwo i Rodzina 2006, nr 4; B. Matyjas, Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego, Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2002, nr 9; J. Swędrak, Drama w pracy pedagoga szkolnego, Życie Szkoły 2008, nr 7; R. Wroczyński, O zastosowaniu pedagogiki i o użyteczności zawodu pedagoga, Pedagogika Społeczna 2007, nr 2.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU 1 - Posiada wiedzę na temat roli pedagoga szkolnego w procesie wychowania, opieki i profilaktyki oraz role pełnione w szkole.

EU 2 - Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów. Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej.

EU 3 - Posiada wiedzę na temat metod i technik badawczych i diagnostycznych stosowanych w swoich działaniach.

EU 4 - Posiada szeroką wiedzę na temat metodyki pracy pedagoga szkolnego, podstaw prawnych, organizacji pracy, prowadzonej dokumentacji.. Posiada praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących w środowisku szkolnym (agresja, przemoc, uzależnienia). Posiada umiejętność prowadzenia dokumentacji pracy wychowawczej. Jest otwarty na nowatorskie rozwiązania na gruncie metodyki i postępuje zgodnie z dyrektywami metodycznymi.

EU 5 - Potrafi projektować pomoc psychologiczno - pedagogiczną w kierunku rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.

EU 6 - Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; współpracować z nauczycielami i rodzicami, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne.

EU 7 - Posiada umiejętność nawiązywania i podtrzymywania współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka, placówkami specjalistycznymi i specjalistami. Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie w swojej pracy.

EU 8 - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

EU 9- Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Planowany godzinowy nakład pracy studenta (rozliczenie punktów ECTS): (1 ECTS=25-30 godz)

AKTYWNOŚĆ STUDENTA/NAKŁAD PRACY STUDENTA W GODZ.

Godziny kontaktowe, konwersatorium, ćwiczenia/15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury/15h

Przygotowanie się do zaliczenia /30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczania przedmiotu jest zaliczenie pisemne - kolokwium. Przewidywana punktacja - 12 punktów.

3.0 - student ma znikomą wiedzę na temat przepisów dotyczący pracy pedagoga szkolnego, organizacji jego pracy, metod diagnozowania oraz sposobów wsparcia dziecka w doświadczanych przez nie problemach, także w zakresie umiejętności współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka, placówkami, nie dostrzega potrzeby własnego rozwoju, konieczności nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie uwarunkowań trudności występujących u dzieci, niski poziom wiedzy i świadomości metodyki pracy pedagoga i zadań jakie musi realizować.Ocena odpowiada liczbie punktów 5.

3,5 - student ma dostateczną wiedzę na temat organizacji i miejsca pracy pedagoga szkolnego, prowadzonej przez niego dokumentacji, podejmowanych zadań, metod badawczych i technik diagnostycznych, rozpoznaje problemy i trudności uczniów, nie wskazuje jednak sposobów ich rozwiązania i wsparcia, także w zakresie umiejętności współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka, placówkami, nie wykazuje dostatecznej aktywności w zakresie własnego rozwoju, nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie uwarunkowań trudności występujących u dzieci, posiada dostateczny poziom wiedzy i świadomości co do metodyki pracy pedagoga i zadań jakie musi realizować.Ocena odpowiada liczbie punktów 6-7.

4.0 -student posiada podstawową wiedzę na temat organizacji i miejsca pracy pedagoga szkolnego, prowadzonej przez niego dokumentacji, podejmowanych zadań, metod badawczych i technik diagnostycznych, dokonuje rozpoznania problemów i zagrożeń w życiu uczniów, wskazuje sposoby udzielania im pomocy, zna instytucje i podmioty udzielające wsparcia i pomocy dziecku i jego rodzinie, wykazuje aktywność w zakresie własnego rozwoju, nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie uwarunkowań trudności występujących u dzieci, posiada dobry poziom wiedzy i świadomości co do metodyki pracy pedagoga i zadań jakie musi realizować.Ocena odpowiada liczbie punktów 8-9.

4.5 - student posiada wiedzę na temat organizacji i miejsca pracy pedagoga szkolnego, prowadzonej przez niego dokumentacji, podejmowanych zadań, metod badawczych i technik diagnostycznych, dokonuje rozpoznania problemów i zagrożeń w życiu uczniów, wskazuje sposoby udzielania im pomocy, zna instytucje i podmioty udzielające wsparcia i pomocy dziecku i jego rodzinie, wykazuje zadowalająca aktywności w zakresie własnego rozwoju, nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie uwarunkowań trudności występujących u dzieci, posiada wiedzę i świadomość co do metodyki pracy pedagoga i zadań jakie musi realizować.Ocena odpowiada liczbie punktów 11-10.

5.0 - student posiada bardzo dobrą, całkowitą wiedzę na temat organizacji i miejsca pracy pedagoga szkolnego, prowadzonej przez niego dokumentacji, podejmowanych zadań, metod badawczych i technik diagnostycznych, dokonuje rozpoznania problemów i zagrożeń w życiu uczniów, wskazuje sposoby udzielania im pomocy, zna instytucje i podmioty udzielające wsparcia i pomocy dziecku i jego rodzinie, zna ich kompetencje, wie jak nawiązać współpracę, jest aktywny w zakresie własnego rozwoju, nabywania wiedzy i umiejętności dotyczących uwarunkowań trudności występujących u dzieci, posiada bardzo dobry poziom wiedzy i świadomości co do metodyki pracy pedagoga i zadań jakie musi realizować.Ocena odpowiada liczbie punktów 12.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)