Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja systemu wsparcia dziecka i rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PS-OSW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja systemu wsparcia dziecka i rodziny
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP1_W05 ; NP1_W15, ; NP1_K08, P_WPS_04, P_WPS_06, P_UPS_12, P_KPS_04, PSI_TS3_W07,PSI_TS3_U05, PSI_TS3_U08, PSI_TS3_K07.

Skrócony opis:

W toku zajęć student poznaje możliwości wsparcia dziecka i rodziny,podstawy prawne działań wspierających, instytucje wsparcia, wybrane problemy w funkcjonowaniu dziecka i rodziny wymagające wsparcia.

Pełny opis:

Środowisko wychowawcze - pojęcie, rodzaje. Wsparcie społeczne. Instytucje wsparcia społecznego. Zagrożenie ekskluzją. Rozpoznawanie środowiska wychowawczego rodziny i szkoły. Wsparcie rodziny w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówki wsparcia dziennego w systemie wsparcia dziecka i rodziny. Wsparcie dzieci i młodzieży niedostosowanej i zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Organizacje pozarządowe we wsparciu dziecka i rodziny. Rzecznik Praw Dziecka jako instytucja wspierająca prawidłowe funkcjonowanie rodziny.

Literatura:

Podstawowa:

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; G. Gajewska, Wsparcie dziecka w rozwoju, Konteksty opieki i edukacji, Zielona Góra 2009; Wsparcie rodziny dysfunkcyjnej, red. Mieczysław Dudek, Toruń 2009, Brągiel J., Badora S., Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej , Opole 2005; Praca socjalna w służbie ludziom, pod red. A. Żukiewicza, Toruń 2012; Wykluczenie i marginalizacja społeczna, pod red. K. Białobrzeskiej, S. Kawuli, Toruń 2006; W. Ratyński, Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, Warszawa 2003; Gaś B.Z, Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, Lublin 2008; Gaś B.Z., Młodzieżowy program wsparcia rówieśniczego ,Warszawa 1995; Pedagogika społeczna: dokonania- aktualność -perspektywy, pod red S. Kawuli, Toruń 2002; Szczepanik R., Wawrzyniak J., Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego, Łódź 2012; Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie - zagrożenia rozwojowe i społeczne, pod red. E. Wysockiej, Warszawa 2012; B. Krajewska, Instytucjonalne wsparcie pracujących rodziców nad najmłodszymi dziećmi (w:) Człowiek w pedagogice pracy, pod red B. Baraniak, Warszawa 2012; B. Krajewska, Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe, Kraków 2009; M. Winiarski, Wsparcie społeczne wobec wyzwań współczesności (w:) Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, pod red. W. Danilewicz, Warszawa 2009; Edukacja a włączenie społeczne, pod red. T. Biernata, J. A. Malinowskiego, Toruń 2013;R. M. Ilnicka, Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, Toruń 2008;Skazani na wykluczenie, pod red. M. Orłowskiej, Warszawa 2005.

Uzupełniająca:

Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Warszawa 2004; Palak Z., Bartkowicz Z., Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji, Lublin 2004; Dziecko i rodzina, Społeczne powinności opieki i wychowania, pod red. U. Grucy - Miąsik, Rzeszów 2007; Rodzina polska na przełomie wieków. Przeobrażenia, zagrożenia, patologie, pod red. J. Żebrowskiego, Gdańsk 2006; Pomoc dzieciom zagrożonym patologią środowiska rodzinnego i lokalnego, pod red. M. John - Borys, Katowice 1997; Dziecko zagrożone wykluczeniem, pod red. K. Biel, J. Kusztal, Kraków 2011; Patologie społeczne. Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych, pod red. J. Bubiło, T. Guz, D. Krukowska - Bubiło, Lublin 2012; U. Świętochowska, Patologie współczesnej cywilizacji, Torun 2010; Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, pod red. T. Sołtysiak, J. Sudar - Malukiewicz, Bydgoszcz 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1 - Ma podstawową wiedzę o środowiskach wychowawczych, szczególnie rodzinnym i szkolnym oraz o relacji wsparcia społecznego.

EK 2 - Ma podstawową wiedzę o problemach występujący w środowiskach wychowawczych.

EK 3 - Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych wsparcia rodziny.

EK 4 - Ma elementarną wiedzę o instytucjach wsparcia dziecka i rodziny, instytucjach wsparcia społecznego, np. placówkach wsparcia dziennego,organizacjach pozarządowych, Rzeczniku Praw Dziecka.

EK 5 - Posiada umiejętność inicjowania, organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi, młodzieżą w rodzinach potrzebujących pomocy.

EK 6- Posiada umiejętności nawiązywania współpracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci, placówkami specjalistycznymi oraz specjalistami.

EK 7 - Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania wspierające dziecko i rodzinę.

EK 8 - Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania wspierające i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

AKTYWNOŚĆ STUDENTA/NAKŁAD PRACY STUDENTA W GODZ.

Godziny kontaktowe, konwersatorium, ćwiczenia/15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury/15h

Przygotowanie się do zaliczenia /30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie pisemnej pracy semestralnej - referat, prezentacja - na wskazany temat.Punktacja - 10 punktów.

3.0 Student ma znikomą wiedzę na temat środowisk wychowawczych, w szczególności rodziny, terminologii, źródeł i rodzajów wsparcia społecznego, bardzo pobieżnie opisuje problemy i sytuacje wymagające wsparcia społecznego, rozpoznaje sytuacje dziecka i rodziny wymagające wsparcia, potrafi wskazać podstawy prawne oraz instytucje wsparcia dla dzieci, młodzieży i rodziny, nie potrafi zaprojektować jednak procesu wsparcia dziecka czy rodziny, nie dostrzega znaczenia umiejętności nawiązywania, podtrzymywania współpracy ze środowiskiem rodzinnymi i placówkami. Ocena ta odpowiada liczbie punktów 6.

3.5 Student ma dostateczną wiedzę na temat środowisk wychowawczych, terminologii, źródeł i rodzajów wsparcia społecznego, bardzo pobieżnie opisuje problemy i sytuacje wymagające wsparcia społecznego, rozpoznaje sytuacje dziecka i rodziny wymagające wsparcia, potrafi wskazać podstawy prawne oraz instytucje wsparcia dla dzieci, młodzieży i rodziny, nie potrafi zaprojektować jednak procesu wsparcia dziecka czy rodziny, nie dostrzega znaczenia umiejętności nawiązywania, podtrzymywania współpracy ze środowiskiem rodzinnymi i placówkami. Ocena ta odpowiada liczbie punktów 7.

4.0 Student posiada podstawową wiedzę na temat środowisk wychowawczych i ich problemów, terminologii, źródeł i rodzajów wsparcia społecznego, dokonuje analizy problemów i sytuacji wymagających wsparcia społecznego, rozpoznaje sytuacje dzieci i rodziny wymagające wsparcia, zna akty prawne w tym zakresie wskazuje rodzaje i funkcje instytucji wsparcia dla dzieci, młodzieży, rodziny, potrafi opisać sieć wsparcia, potrafi zaprojektować proces wsparcia dziecka czy rodziny, dostrzega znaczenia umiejętności nawiązywania, podtrzymywania współpracy ze środowiskiem rodzinnymi i placówkami. Ocena ta odpowiada liczbie punktów 8.

4.5 Student posiada wiedzę na temat środowisk wychowawczych , występujących w nich problemów, terminologii, źródeł i rodzajów wsparcia społecznego, dokonuje analizy problemów i sytuacji wymagających wsparcia społecznego, rozpoznaje sytuacje osób i konieczność udzielania im wsparcia, interpretuje akty prawne w tym zakresie, wskazuje rodzaje i funkcje instytucji wsparcia dla dzieci, młodzieży, rodziny, rozpoznaje zasoby społeczności w zakresie możliwości udzielania wsparcia dziecku i rodzinie, zaprojektuje procesu wsparcia dziecka czy rodziny, ma świadomość znaczenia umiejętności nawiązywania, podtrzymywania współpracy ze środowiskiem rodzinnymi i placówkami. Ocena ta odpowiada liczbie punktów 9.

5.0 Student posiada bardzo dobrą wiedzę temat środowisk wychowawczych, w szczególności rodziny, terminologii, źródeł i rodzajów wsparcia społecznego, dokonuje szczegółowej analizy problemów i sytuacji wymagających wsparcia społecznego, rozpoznaje sytuacje osób potrzebujących wsparcia,wyczerpująco charakteryzuje instytucje i podmioty wsparcia społecznego dzieci i rodzin, interpretuje akty prawne w tym zakresie, wskazuje rodzaje i funkcje instytucji wsparcia dla dzieci, młodzieży, rodziny, potrafi opracować program wsparcia, ma wysoka świadomość znaczenia umiejętności nawiązywania, podtrzymywania współpracy ze środowiskiem rodzinnymi i placówkami. Ocena ta odpowiada liczbie punktów 10.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)