Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki asystenckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PS-PAO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki asystenckie
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

PSI_W17; PSI_TS2_W01; PSI_SN_W08


Umiejętności:

PSI_U01; PSI_TS2_U12


Kompetencje społeczne:

PSI_K01; PSI_TS2_K01


60 godzin praktyki asystenckiej:

30 godzin - praktyka w internacie dla dzieci z dysfunkcją wzroku;

30 godzin - praktyka w przedszkolu specjalnym dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Skrócony opis:

I etap praktyk ma charakter asystencki. Celem praktyki asystenckiej odbywającej się po II semestrze studiów jest poznanie roli internatu dla dzieci z dysfunkcją wzroku oraz przedszkola specjalnego w systemie oświaty, jak również celów, zadań, metod i sposobów ich realizacji.

Pełny opis:

I etap praktyk ma charakter asystencki. Student poznaje organizację pracy internatu dla dzieci z dysfunkcją wzroku oraz przedszkola specjalnego, zapoznaje się z dokumentacją placówki, obserwuje zajęcia prowadzone z dziećmi, asystuje nauczycielowi. Student dokumentuje swoje spostrzeżenia, podejmuje próby samodzielnego prowadzenia zajęć. Ponadto analizuje pracę nauczyciela i uczniów. Istotne jest, aby student poznał umiejętności dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela i jego metody pracy z uczniami.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

PSI_W17 - student ma podstawową wiedzę na temat założeń organizacyjnych i struktury funkcjonowania placówki;

PSI_TS2_W01 - student ma elementarną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną i tyflopedagogiki obejmującą przedmiot, zakres, teleologię, terminologię i metodykę tych subdyscyplin pedagogiki specjalnej;

PSI_SN_W08 - student ma podstawową wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania dzieci/uczniów w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych.

Umiejętności:

PSI_U01 - student potrafi dokonywać obserwacji aktywności nauczycieli i dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiada umiejętność ich rozumienia i interpretowania;

PSI_TS2_U12 - student posiada umiejętność nawiązywania współpracy ze specjalistami placówki, w której odbywa praktykę;

Kompetencje społeczne:

PSI_K01 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się;

PSI_TS2_K01 - student rozumie potrzeby uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową oraz wykazuje wrażliwość na specyfikę ich rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 3,0 (dostateczny):

- Student ma podstawową wiedzę na temat założeń organizacyjnych i struktury funkcjonowania placówki; student ma elementarną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną i tyflopedagogiki obejmującą przedmiot, zakres, teleologię, terminologię i metodykę tych subdyscyplin pedagogiki specjalnej; student ma podstawową wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania dzieci/uczniów w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych;

- Student potrafi dokonywać obserwacji aktywności nauczycieli i dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wyłącznie o charakterze sprawozdawczym oraz posiada umiejętność ich podstawowego rozumienia i interpretowania; student posiada umiejętność nawiązywania współpracy ze specjalistami placówki, w której odbywa praktykę lecz bez inicjatywy własnej;

- Student w podstawowym stopniu ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się; w podstawowym stopniu również rozumie potrzeby uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową oraz wykazuje wrażliwość na specyfikę ich rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego.

Na ocenę 3,5 (dostateczny plus):

- Student ma podstawową wiedzę na temat założeń organizacyjnych i struktury funkcjonowania placówki, definiuje je i wyjaśnia; student ma elementarną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną i tyflopedagogiki - definiuje i wyjaśnia przedmiot, zakres, teleologię, terminologię i metodykę tych subdyscyplin pedagogiki specjalnej; student ma podstawową wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania dzieci/uczniów i wyjaśnia ją w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych;

- Student potrafi dokonywać obserwacji aktywności nauczycieli i dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiada umiejętność ich pełnego rozumienia i interpretowania; student posiada umiejętność nawiązywania współpracy ze specjalistami placówki, w której odbywa praktykę z podejmowaniem próby inicjatywy własnej;

- Student ma pełną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się; w pełni rozumie potrzeby uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową oraz wykazuje wrażliwość na specyfikę ich rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego.

Na ocenę 4,0 (dobry):

- Student ma złożoną wiedzę na temat założeń organizacyjnych i struktury funkcjonowania placówki, definiuje je i wyjaśnia; student ma złożoną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną i tyflopedagogiki - definiuje i wyjaśnia przedmiot, zakres, teleologię, terminologię i metodykę tych subdyscyplin pedagogiki specjalnej; student ma pełną wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania dzieci/uczniów i wyjaśnia ją w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych;

- Student potrafi dokonywać obserwacji aktywności nauczycieli i dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiada umiejętność ich pełnego rozumienia i interpretowania - swoje obserwacje potrafi porządkować; student posiada umiejętność nawiązywania współpracy ze specjalistami placówki, w której odbywa praktykę z podejmowaniem własnej inicjatywy;

- Student ma pełną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz w wysokim stopniu rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się; w pełni rozumie potrzeby uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową oraz wykazuje wrażliwość na specyfikę ich rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego - buduje życzliwą i ciepłą relację.

Na ocenę 4,5 (dobry plus):

- Student ma złożoną wiedzę na temat założeń organizacyjnych i struktury funkcjonowania placówki, definiuje je, wyjaśnia i analizuje; student ma złożoną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną i tyflopedagogiki - definiuje, wyjaśnia i analizuje przedmiot, zakres, teleologię, terminologię i metodykę tych subdyscyplin pedagogiki specjalnej; student ma pełną wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania dzieci/uczniów i wyjaśnia ją oraz analizuje w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych;

- Student potrafi dokonywać obserwacji aktywności nauczycieli i dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiada umiejętność ich pełnego rozumienia, interpretowania i analizowania - swoje obserwacje potrafi porządkować; student posiada umiejętność nawiązywania współpracy ze specjalistami placówki, w której odbywa praktykę z podejmowaniem osobistej twórczej inicjatywy;

- Student ma pełną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz w wysokim stopniu rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - poddaje krytyce osobistą wiedzę i umiejętności; w pełni rozumie potrzeby uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową oraz wykazuje wrażliwość na specyfikę ich rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego - buduje życzliwą i ciepłą relację, oparta na dyscyplinie i optymizmie pedagogicznym.

Na ocenę 5,0 (bardzo dobry):

- Student ma złożoną wiedzę na temat założeń organizacyjnych i struktury funkcjonowania placówki, definiuje je, wyjaśnia, analizuje i prezentuje; student ma złożoną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną i tyflopedagogiki - definiuje, wyjaśnia, analizuje i prezentuje przedmiot, zakres, teleologię, terminologię i metodykę tych subdyscyplin pedagogiki specjalnej; student ma pełną wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania dzieci/uczniów, wyjaśnia ją, analizuje oraz prezentuje w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych;

- Student potrafi dokonywać obserwacji aktywności nauczycieli i dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiada umiejętność ich pełnego rozumienia, interpretowania i analizowania - swoje obserwacje potrafi porządkować, a z nich konstruować wnioski; student posiada umiejętność nawiązywania współpracy ze specjalistami placówki, w której odbywa praktykę z podejmowaniem osobistej twórczej inicjatywy - dokonuje weryfikacji owej współpracy;

- Student ma pełną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz w wysokim stopniu rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - poddaje krytyce osobistą wiedzę i umiejętności, jest zorientowany na twórczy rozwój; w pełni rozumie potrzeby uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową oraz wykazuje wrażliwość na specyfikę ich rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego - buduje życzliwą i ciepłą relację, opartą na dyscyplinie i optymizmie pedagogicznym. Docenia ową relację.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Śmiechowska-Petrovskij
Prowadzący grup: Emilia Śmiechowska-Petrovskij
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Śmiechowska-Petrovskij
Prowadzący grup: Emilia Śmiechowska-Petrovskij
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)