Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PS-PDO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka dyplomowa
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

PSI_W19; PSI_TS2_W03


Umiejętności:

PSI_TS2_U03; PSI_TS2_U07; PSI_TS2_U09


Kompetencje społeczne:

PSI_TS2_K06; PSI_SN_K06


80 godzin praktyki dyplomowej:

30 godzin - praktyka w szkole podstawowej dla dzieci z dysfunkcją wzroku (klasy I - III);

30 godzin - praktyka w szkole podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

20 godzin - praktyka w zakresie rewalidacji indywidualnej w ośrodku szkolno-wychowawczym dla uczniów z dysfunkcją wzroku.

Skrócony opis:

Celem praktyki dyplomowej odbywającej się w trakcie trwania V i VI semestru studiów jest samodzielnie planowanie i prowadzenie przez studenta zajęć w szkole podstawowej dla dzieci z dysfunkcją wzroku (klasy I - III), w szkole podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz w ośrodku szkolno-wychowawczym dla uczniów z dysfunkcją wzroku.

Pełny opis:

Studenci samodzielnie planują i prowadzą zajęcia dydaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne w szkole podstawowej dla dzieci z dysfunkcją wzroku (klasy I - III), w szkole podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz w zakresie rewalidacji indywidualnej - w ośrodku szkolno-wychowawczym dla uczniów z dysfunkcją wzroku. Ponadto, dokumentują przebieg procesu dydaktycznego, terapeutycznego i rehabilitacyjnego oraz podejmują próby diagnozowania i dokumentowania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

PSI_W19 - student ma wiedzę na temat metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową;

PSI_TS2_W03 - student ma wiedzę na temat edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową.

Umiejętności:

PSI_TS2_U03 - student posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową;

PSI_TS2_U07 - student posiada umiejętność prowadzenia dokumentacji pracy edukacyjnej i terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową;

PSI_TS2_U09 - student potrafi zaprojektować i przeprowadzić zajęcia z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową wykorzystując stosowne metody pracy.

Kompetencje społeczne:

PSI_TS2_K06 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się;

PSI_SN_K06 - student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

W roku akademickim 2018/2019:

100h. [100 : 30(25) = 4], 4 ECTS

- realizacja praktyki dyplomowej w placówkach: 80h.

- konstruowanie scenariuszy prowadzonych zajęć/narzędzi dydaktycznych/kart pracy: 10h.

- opracowanie dokumentacji z przebiegu praktyki dyplomowej: 10h.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 3,0 (dostateczny):

- Student ma wiedzę na temat edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową oraz posiada wiedzę na temat metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową;

- Student posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową; potrafi prowadzić dokumentację pracy edukacyjnej i terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową oraz projektować i prowadzić zajęcia z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową wykorzystując stosowne metody pracy;

- Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, ponadto odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy pedagoga specjalnego.

Na ocenę 3,5 (dostateczny plus):

- Student ma wiedzę na temat edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową oraz posiada wiedzę na temat metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową - metody pracy edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej rozróżnia i charakteryzuje;

- Student posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową, doszukuje się przyczyn dysfunkcji; potrafi prowadzić dokumentację pracy edukacyjnej i terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową i na jej podstawie projektować i prowadzić zajęcia z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową wykorzystując stosowne metody pracy;

- Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, ponadto odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy pedagoga specjalnego - docenia specyfikę tej pracy.

Na ocenę 4,0 (dobry):

- Student ma wiedzę na temat edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową oraz posiada wiedzę na temat metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową - metody pracy edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej rozróżnia i charakteryzuje oraz uzupełnia o nowe wiadomości;

- Student posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową, doszukuje się przyczyn dysfunkcji i je analizuje; potrafi prowadzić dokumentację pracy edukacyjnej i terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową i na jej podstawie według własnego pomysłu projektować i prowadzić zajęcia z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową wykorzystując różnorodne metody pracy;

- Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - wykazuje się samokrytycyzmem, ponadto odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy pedagoga specjalnego, prezentując to w praktyce indywidualnej - docenia specyfikę tej pracy.

Na ocenę 4,5 (dobry plus):

- Student ma wiedzę na temat edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową oraz posiada wiedzę na temat metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową - metody pracy edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej rozróżnia i charakteryzuje oraz uzupełnia o nowe wiadomości - podaje, cytuje podstawową literaturę;

- Student posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową, doszukuje się przyczyn dysfunkcji, analizuje je i wyłania wnioski; potrafi prowadzić i porównywać dokumentację pracy edukacyjnej i terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową i na jej podstawie według własnych twórczych pomysłów projektować i prowadzić zajęcia z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową wykorzystując nie tylko stosowne ale również twórcze i aktywizujące metody pracy;

- Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - wykazując się samokrytycyzmem pozostaje otwarty na nową wiedzę i umiejętności, ponadto odpowiedzialnie i twórczo przygotowuje się do pracy pedagoga specjalnego, prezentując to w praktyce indywidualnej - docenia specyfikę tej pracy.

Na ocenę 5,0 (bardzo dobry):

- Student ma wiedzę na temat edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową oraz posiada wiedzę na temat metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową - metody pracy edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej rozróżnia i charakteryzuje oraz uzupełnia o nowe wiadomości - podaje, cytuje podstawową literaturę oraz źródła wyszukane osobiście;

- Student posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową, doszukuje się przyczyn dysfunkcji, analizuje je, wyłania wnioski oraz konstruuje pytania; potrafi prowadzić, porównywać i weryfikować dokumentację pracy edukacyjnej i terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową i na jej podstawie według własnych twórczych pomysłów projektować i prowadzić zajęcia z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową wykorzystując nie tylko stosowne ale również twórcze i aktywizujące metody pracy - potrafi tworzyć modyfikacje prowadzonych zajęć;

- Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - wykazując się samokrytycyzmem pozostaje otwarty na nową wiedzę i umiejętności, ponadto odpowiedzialnie i twórczo przygotowuje się do pracy pedagoga specjalnego, prezentując to w praktyce zespołowej - docenia specyfikę tej pracy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)