Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy pedagoga szkolnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PS-PED
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy pedagoga szkolnego
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie:


PS_TS2_W5,

PS_TS2_U5,

PS_TS2_U6,

PS_TS2_U7,

PS_TS2_U11,

PS_TS2_K5

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych zadań pedagoga szkolnego, organizacji pracy, wymaganej dokumentacji, podstaw prawnych pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz obszarów działania w placówkach oświatowych.

Pełny opis:

Przedstawienie podstawowych zadań pedagoga szkolnego, organizacji pracy, wymaganej dokumentacji, podstaw prawnych pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz obszarów działania w placówkach oświatowych. Są to w szczególności następujące zagadnienia: Prawo w pracy pedagoga szkolnego - przepisy dotyczące organizacji pracy, podstawowa dokumentacja. Role pedagoga szkolnego w szkole. Wychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno - pedagogiczna - rola pedagoga szkolnego. Organizacja miejsca pracy pedagoga szkolnego i wymagane cechy dotyczące jego osoby. Pedagog szkolny i uczniowie, rodzice, nauczyciele. Najczęstsze problemy uczniów wymagające wsparcia pedagoga. Metody oraz techniki badawcze i diagnostyczne w pracy pedagoga szkolnego. Współpraca pedagoga szkolnego z podmiotami i instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę.

Literatura:

T. Lewandowska – Kidoń, B. Kalinowska – Witek, Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, Lublin 2016.

Wokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole, pod red. J. Szczurkowskiej, A. Mazur, Kielce 2013;

M. Czernecka, Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole i przedszkolu, Warszawa 2016;

Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji polskiej i brytyjskiej, pod red. B. Adamiak, J. Boryszewska, N. Malenko, Kraków 2018;

M. Witkoś, Szkolne problemy uczniów, Kraków 2018;

M. Sałasiński, B. Badziukiewicz, Vademecum pedagoga szkolnego, Warszawa 2003;

G. Gajewska, A. Doliński, Teoretyczno - metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze zajęć, Zielona Góra 2002;

G. Gajewska, Pedagogika opiekuńcza, elementy metodyki, Zielona Góra 2009,

Teoretyczno – metodyczne aspekty wychowania młodzieży a warsztat pedagoga, scenariusze zajęć wychowawczych, red. G. Gajewska, A. Szczęsna, A. Doliński, Zielona Góra 2008,

I. Jundziłł, Rola zawodowa pedagoga szkolnego, Warszawa 1980;

A. M. Seweryńska, Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004;

M. Całusińska, W. Malinowski, Trening umiejętności wychowawczych, Sopot 2016.

K. Lodziński, Kwalifikacje zawodowe nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2008;

M. Sowisło, Dla dobra dziecka. O warsztacie pracy nauczyciela - wychowawcy, Kraków 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU 1 - Posiada wiedzę na temat roli pedagoga szkolnego w procesie wychowania, opieki i profilaktyki oraz role pełnione w szkole.

EU 2 - Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów. Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej.

EU 3 - Posiada wiedzę na temat metod i technik badawczych i diagnostycznych stosowanych w swoich działaniach.

EU 4 - Posiada szeroką wiedzę na temat metodyki pracy pedagoga szkolnego, podstaw prawnych, organizacji pracy, prowadzonej dokumentacji.. Posiada praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących w środowisku szkolnym (agresja, przemoc, uzależnienia). Posiada umiejętność prowadzenia dokumentacji pracy wychowawczej. Jest otwarty na nowatorskie rozwiązania na gruncie metodyki i postępuje zgodnie z dyrektywami metodycznymi.

EU 5 - Potrafi projektować pomoc psychologiczno - pedagogiczną w kierunku rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.

EU 6 - Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; współpracować z nauczycielami i rodzicami, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne.

EU 7 - Posiada umiejętność nawiązywania i podtrzymywania współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka, placówkami specjalistycznymi i specjalistami. Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie w swojej pracy.

EU 8 - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

EU 9- Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Planowany godzinowy nakład pracy studenta (rozliczenie punktów ECTS): (1 ECTS=25-30 godz)

AKTYWNOŚĆ STUDENTA/NAKŁAD PRACY STUDENTA W GODZ.

Godziny kontaktowe, konwersatorium, ćwiczenia/15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury/15h

Przygotowanie się do zaliczenia /30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczania przedmiotu jest zaliczenie pisemne - kolokwium.

3.0 - student ma znikomą wiedzę na temat przepisów dotyczący pracy pedagoga szkolnego, organizacji jego pracy, metod diagnozowania oraz sposobów wsparcia dziecka w doświadczanych przez nie problemach, także w zakresie umiejętności współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka, placówkami, nie dostrzega potrzeby własnego rozwoju, konieczności nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie uwarunkowań trudności występujących u dzieci, niski poziom wiedzy i świadomości metodyki pracy pedagoga i zadań jakie musi realizować.

3,5 - student ma dostateczną wiedzę na temat organizacji i miejsca pracy pedagoga szkolnego, prowadzonej przez niego dokumentacji, podejmowanych zadań, metod badawczych i technik diagnostycznych, rozpoznaje problemy i trudności uczniów, nie wskazuje jednak sposobów ich rozwiązania i wsparcia, także w zakresie umiejętności współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka, placówkami, nie wykazuje dostatecznej aktywności w zakresie własnego rozwoju, nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie uwarunkowań trudności występujących u dzieci, posiada dostateczny poziom wiedzy i świadomości co do metodyki pracy pedagoga i zadań jakie musi realizować.

4.0 -student posiada podstawową wiedzę na temat organizacji i miejsca pracy pedagoga szkolnego, prowadzonej przez niego dokumentacji, podejmowanych zadań, metod badawczych i technik diagnostycznych, dokonuje rozpoznania problemów i zagrożeń w życiu uczniów, wskazuje sposoby udzielania im pomocy, zna instytucje i podmioty udzielające wsparcia i pomocy dziecku i jego rodzinie, wykazuje aktywność w zakresie własnego rozwoju, nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie uwarunkowań trudności występujących u dzieci, posiada dobry poziom wiedzy i świadomości co do metodyki pracy pedagoga i zadań jakie musi realizować.

4.5 - student posiada wiedzę na temat organizacji i miejsca pracy pedagoga szkolnego, prowadzonej przez niego dokumentacji, podejmowanych zadań, metod badawczych i technik diagnostycznych, dokonuje rozpoznania problemów i zagrożeń w życiu uczniów, wskazuje sposoby udzielania im pomocy, zna instytucje i podmioty udzielające wsparcia i pomocy dziecku i jego rodzinie, wykazuje zadowalająca aktywności w zakresie własnego rozwoju, nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie uwarunkowań trudności występujących u dzieci, posiada wiedzę i świadomość co do metodyki pracy pedagoga i zadań jakie musi realizować.

5.0 - student posiada bardzo dobrą, całkowitą wiedzę na temat organizacji i miejsca pracy pedagoga szkolnego, prowadzonej przez niego dokumentacji, podejmowanych zadań, metod badawczych i technik diagnostycznych, dokonuje rozpoznania problemów i zagrożeń w życiu uczniów, wskazuje sposoby udzielania im pomocy, zna instytucje i podmioty udzielające wsparcia i pomocy dziecku i jego rodzinie, zna ich kompetencje, wie jak nawiązać współpracę, jest aktywny w zakresie własnego rozwoju, nabywania wiedzy i umiejętności dotyczących uwarunkowań trudności występujących u dzieci, posiada bardzo dobry poziom wiedzy i świadomości co do metodyki pracy pedagoga i zadań jakie musi realizować.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych zadań pedagoga szkolnego, organizacji pracy, wymaganej dokumentacji, podstaw prawnych pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz obszarów działania w placówkach oświatowych.

Pełny opis:

Przedstawienie podstawowych zadań pedagoga szkolnego, organizacji pracy, wymaganej dokumentacji, podstaw prawnych pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz obszarów działania w placówkach oświatowych. Są to w szczególności następujące zagadnienia: Prawo w pracy pedagoga szkolnego - przepisy dotyczące organizacji pracy, podstawowa dokumentacja. Role pedagoga szkolnego w szkole. Wychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno - pedagogiczna - rola pedagoga szkolnego. Organizacja miejsca pracy pedagoga szkolnego i wymagane cechy dotyczące jego osoby. Pedagog szkolny i uczniowie, rodzice, nauczyciele. Najczęstsze problemy uczniów wymagające wsparcia pedagoga. Metody oraz techniki badawcze i diagnostyczne w pracy pedagoga szkolnego. Współpraca pedagoga szkolnego z podmiotami i instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę.

Literatura:

T. Lewandowska – Kidoń, B. Kalinowska – Witek, Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, Lublin 2016.

Wokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole, pod red. J. Szczurkowskiej, A. Mazur, Kielce 2013;

M. Czernecka, Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole i przedszkolu, Warszawa 2016;

Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji polskiej i brytyjskiej, pod red. B. Adamiak, J. Boryszewska, N. Malenko, Kraków 2018;

M. Witkoś, Szkolne problemy uczniów, Kraków 2018;

M. Sałasiński, B. Badziukiewicz, Vademecum pedagoga szkolnego, Warszawa 2003;

G. Gajewska, A. Doliński, Teoretyczno - metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze zajęć, Zielona Góra 2002;

G. Gajewska, Pedagogika opiekuńcza, elementy metodyki, Zielona Góra 2009,

Teoretyczno – metodyczne aspekty wychowania młodzieży a warsztat pedagoga, scenariusze zajęć wychowawczych, red. G. Gajewska, A. Szczęsna, A. Doliński, Zielona Góra 2008,

I. Jundziłł, Rola zawodowa pedagoga szkolnego, Warszawa 1980;

A. M. Seweryńska, Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004;

M. Całusińska, W. Malinowski, Trening umiejętności wychowawczych, Sopot 2016.

K. Lodziński, Kwalifikacje zawodowe nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2008;

M. Sowisło, Dla dobra dziecka. O warsztacie pracy nauczyciela - wychowawcy, Kraków 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)