Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka kształcenia zintegrowanego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PSZ-MKILE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształcenia zintegrowanego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

PSI_TS2_W02; PSI_TS2_W03.


Umiejętności:

PSI_TS2_U07; PSI_TS2_U09.

Skrócony opis:

Konwersatorium obejmuje metodykę zintegrowanego kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - jej przedmiot, cele i zadania.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są specyfice kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na I etapie edukacyjnym. Fundamentalnym celem realizowanych treści przedmiotowych jest zapoznanie Studenta z teoretycznymi i praktycznymi podstawami edukacji zintegrowanej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - zaznajomienie ze specyfiką programowo - organizacyjną procesu edukacyjno - wychowawczego oraz z zagadnieniami metodycznymi wielokierunkowej aktywności ucznia w odniesieniu do jego obszarów rozwojowych: poznawczego, fizycznego, emocjonalnego i społecznego.

Literatura:

1. Brudnik E.: "Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących", SFS, Kielce 2002.

2. Chrzanowska I.: "Pedagogika specjalna: od tradycji do współczesności", Impuls, Kraków 2015.

3. Gajdzica Z.: "Podręcznik w procesie kształcenia uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym", UŚ, Katowice 2002.

4. Gajdzica Z., Wyczesany J.: "Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju", AP, Kraków 2006.

5. Głodkowska J.: "Wrażliwość edukacyjna w kształtowaniu doświadczeń matematycznych u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim", WSPS, Warszawa 1998.

6. Gołębniak B.: "Uczenie metodą projektów", WSiP, Warszawa 2002.

7. Kosińska A., Polak A., Żiżka D.: "Uczę metodą ośrodków pracy. Materiały pomocnicze dla nauczycieli", WSiP, Warszawa 1999.

8. Krasoń K.: "Twórczość - ekspresja - aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży", UŚ, Katowice 2011.

9. Podleśna M.: "Elementarz do nauki czytania dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną", Harmonia, Gdańsk 2017.

10. Tkaczyk G.: "Problemy uczenia się, nauczania, wychowania i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście aplikacji metody ośrodków pracy", UMCS, Lublin 2003.

11. Tkaczyk G.: "Program kształtowania i korekcji pojęć społeczno-przyrodniczych u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w okresie wczesnoszkolnym", UMCS, Lublin 2006.

12. Zasępa E.: "Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze", Impuls, Kraków 2019.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

PSI_TS2_W02 - student ma wiedzę dotyczącą niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim oraz zna jej konsekwencje fizyczne, poznawcze oraz psychospołeczne.

PSI_TS2_W03 - student ma wiedzę o specyfice edukacji zintegrowanej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Umiejętności:

PSI_TS2_U07 - student potrafi prowadzić dokumentację pracy edukacyjno-terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

PSI_TS2_U09 - student potrafi samodzielnie opracować, zrealizować i przedstawić projekt zintegrowanych zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - dla I etapu edukacyjnego.

50 h [50 : 30(25)=2], 2 ECTS

- udział w konwersatorium: 15 h

- samodzielna lektura: 5 h

- przygotowanie, realizacja i przedstawienie pełnego, rzetelnego projektu zintegrowanych zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: 30 h

Metody i kryteria oceniania:

Na cenę 3,0 (dostateczny):

- Student rozróżnia stopnie niepełnosprawności intelektualnej, wybiórczo charakteryzuje niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim oraz wymienia niektóre konsekwencje fizyczne, poznawcze i psychospołeczne; definiuje proces edukacji zintegrowanej.

- Student w sposób podstawowy i z niewielkimi błędami opracowuje dokumentację pracy edukacyjno-terapeutycznej oraz opracowuje, realizuje i przedstawia podstawowy projekt edukacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Na ocenę 3,5 (dostateczny plus):

- Student rozróżnia i opisuje stopnie niepełnosprawności intelektualnej, precyzyjnie charakteryzując stopień lekki oraz wymienia złożoność konsekwencji fizycznych, poznawczych i psychospołecznych; definiuje i wyjaśnia specyfikę procesu edukacji zintegrowanej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

- Student w sposób podstawowy opracowuje dokumentację pracy edukacyjno-terapeutycznej oraz opracowuje, realizuje i przedstawia złożony projekt edukacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Na ocenę 4,0 (dobry):

- Student rozróżnia i precyzyjnie opisuje stopnie niepełnosprawności intelektualnej, szczegółowo charakteryzując stopień lekki oraz wymienia i wyjaśnia złożoność konsekwencji fizycznych, poznawczych i psychospołecznych; definiuje i szczegółowo objaśnia specyfikę procesu edukacji zintegrowanej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

- Student rzetelnie opracowuje dokumentację pracy edukacyjno-terapeutycznej oraz opracowuje, realizuje i przedstawia złożony projekt edukacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z prezentacją różnych pomysłów jego realizacji.

Na ocenę 4,5 (dobry plus):

- Student rozróżnia i precyzyjnie opisuje stopnie niepełnosprawności intelektualnej, szczegółowo charakteryzując stopień lekki oraz wymienia i wyjaśnia złożoność konsekwencji fizycznych, poznawczych i psychospołecznych, ilustrując swoją wiedzę stosownymi przykładami z literatury wskazanej; definiuje i szczegółowo objaśnia specyfikę procesu edukacji zintegrowanej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dostosowując warunki i treści nauczania do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

- Student rzetelnie opracowuje i weryfikuje dokumentację pracy edukacyjno-terapeutycznej; opracowuje, realizuje i przedstawia złożony projekt edukacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z prezentacją różnych pomysłów jego realizacji - posługuje się samodzielnie skonstruowanymi pomocami dydaktycznymi.

Na ocenę 5 (bardzo dobry):

- Student rozróżnia i precyzyjnie opisuje stopnie niepełnosprawności intelektualnej, szczegółowo charakteryzując stopień lekki oraz wymienia i wyjaśnia złożoność konsekwencji fizycznych, poznawczych i psychospołecznych, ilustrując swoją wiedzę stosownymi przykładami z literatury wskazanej i samodzielnie wybranej; definiuje i szczegółowo objaśnia specyfikę procesu edukacji zintegrowanej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dostosowując warunki i treści nauczania do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów - poziomuje dostosowania.

- Student rzetelnie opracowuje i weryfikuje dokumentację pracy edukacyjno-terapeutycznej; konstruuje programy edukacyjno-terapeutyczne z wykorzystaniem własnej wiedzy i pomysłów; opracowuje, realizuje i przedstawia złożony projekt edukacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z prezentacją różnych pomysłów jego realizacji - posługuje się samodzielnie skonstruowanymi pomocami dydaktycznymi; na podstawie zaprezentowanych wyników pracy projektowej konstruuje wnioski.

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach - dopuszczalne są 2 usprawiedliwione nieobecności; Student, który przekroczył limit dopuszczalnych, usprawiedliwionych nieobecności obciążony będzie odpowiedzią ustną z zakresu materiału, prezentowanego/realizowanego w ramach przedmiotu;

2. rzetelne przygotowanie, realizacja i prezentacja projektu zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dla I etapu edukacyjnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Krawiecka
Prowadzący grup: Kinga Krawiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium obejmuje metodykę zintegrowanego kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - jej przedmiot, cele i zadania.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są specyfice kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na I etapie edukacyjnym. Fundamentalnym celem realizowanych treści przedmiotowych jest zapoznanie Studenta z teoretycznymi i praktycznymi podstawami edukacji zintegrowanej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - zaznajomienie ze specyfiką programowo - organizacyjną procesu edukacyjno-wychowawczego oraz z zagadnieniami metodycznymi wielokierunkowej aktywności ucznia w odniesieniu do jego obszarów rozwojowych: poznawczego, fizycznego, emocjonalnego i społecznego.

Literatura:

1. Brudnik E.: "Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących", SFS, Kielce 2002.

2. Chrzanowska I.: "Pedagogika specjalna: od tradycji do współczesności", Impuls, Kraków 2015.

3. Gajdzica Z.: "Podręcznik w procesie kształcenia uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym", UŚ, Katowice 2002.

4. Gajdzica Z., Wyczesany J.: "Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju", AP, Kraków 2006.

5. Głodkowska J.: "Wrażliwość edukacyjna w kształtowaniu doświadczeń matematycznych u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim", WSPS, Warszawa 1998.

6. Gołębniak B.: "Uczenie metodą projektów", WSiP, Warszawa 2002.

7. Kosińska A., Polak A., Żiżka D.: "Uczę metodą ośrodków pracy. Materiały pomocnicze dla nauczycieli", WSiP, Warszawa 1999.

8. Krasoń K.: "Twórczość - ekspresja - aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży", UŚ, Katowice 2011.

9. Podleśna M.: "Elementarz do nauki czytania dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną", Harmonia, Gdańsk 2017.

10. Tkaczyk G.: "Problemy uczenia się, nauczania, wychowania i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście aplikacji metody ośrodków pracy", UMCS, Lublin 2003.

11. Tkaczyk G.: "Program kształtowania i korekcji pojęć społeczno-przyrodniczych u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w okresie wczesnoszkolnym", UMCS, Lublin 2006.

12. Zasępa E.: "Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze", Impuls, Kraków 2019.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu pedagogiki specjalnej i pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Krawiecka
Prowadzący grup: Kinga Krawiecka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7cfc439ec0f04f6981fdbad6946c4ea6%40thread.tacv2/conversations?groupId=4dc27f12-1d7b-4320-bb43-90a36c4a0d97&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium obejmuje metodykę zintegrowanego kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - jej przedmiot, cele i zadania.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są specyfice kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na I etapie edukacyjnym. Fundamentalnym celem realizowanych treści przedmiotowych jest zapoznanie Studenta z teoretycznymi i praktycznymi podstawami edukacji zintegrowanej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - zaznajomienie ze specyfiką programowo - organizacyjną procesu edukacyjno-wychowawczego oraz z zagadnieniami metodycznymi wielokierunkowej aktywności ucznia w odniesieniu do jego obszarów rozwojowych: poznawczego, fizycznego, emocjonalnego i społecznego.

Literatura:

1. Brudnik E.: "Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących", SFS, Kielce 2002.

2. Chrzanowska I.: "Pedagogika specjalna: od tradycji do współczesności", Impuls, Kraków 2015.

3. Gajdzica Z.: "Podręcznik w procesie kształcenia uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym", UŚ, Katowice 2002.

4. Gajdzica Z., Wyczesany J.: "Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju", AP, Kraków 2006.

5. Głodkowska J.: "Wrażliwość edukacyjna w kształtowaniu doświadczeń matematycznych u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim", WSPS, Warszawa 1998.

6. Gołębniak B.: "Uczenie metodą projektów", WSiP, Warszawa 2002.

7. Kosińska A., Polak A., Żiżka D.: "Uczę metodą ośrodków pracy. Materiały pomocnicze dla nauczycieli", WSiP, Warszawa 1999.

8. Krasoń K.: "Twórczość - ekspresja - aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży", UŚ, Katowice 2011.

9. Podleśna M.: "Elementarz do nauki czytania dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną", Harmonia, Gdańsk 2017.

10. Tkaczyk G.: "Problemy uczenia się, nauczania, wychowania i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście aplikacji metody ośrodków pracy", UMCS, Lublin 2003.

11. Tkaczyk G.: "Program kształtowania i korekcji pojęć społeczno-przyrodniczych u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w okresie wczesnoszkolnym", UMCS, Lublin 2006.

12. Zasępa E.: "Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze", Impuls, Kraków 2019.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu pedagogiki specjalnej i pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)