Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka kształcenia zintegrowanego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PSZ-MKZUZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształcenia zintegrowanego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbole efeków uczenia się dla kierunku Pedagogika specjalna:

PSI_TS2_W05, PSI_TS2_W06, PSI_TS2_W08, PSI_U07, PSI_TS2_U8, PSI_TS2_U10

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje tematykę zintegrowanego kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym: edukację, rewalidację, wychowanie oraz opiekę.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są:

- specyfice kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. O specyfice kształcenia decydują: treści kształcenia, cele, formy, metody i narzędzia pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;

- zintegrowanemu kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, opartemu na wielozmysłowym poznawaniu rzeczywistości;

- rozwijaniu kompetencji osobistych i społecznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, które pozwolą na maksymalnie samodzielne, godne i wartościowe życie w dorosłości.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Buchnat M., Tylewska-Nowak B. (red.): "Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji", Difin, Warszawa 2012;

2. Chrzanowska I.: "Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności", Impuls, Kraków 2015;

3. Mikrut A., Wyczesany J.: "Elementy metodyki nauczania początkowego dzieci upośledzonych umysłowo", AP, Kraków 2000;

4. Tanajewska A., Naprawa R., Stawska J.: "Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczyciela", Difin, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Głodkowska J.: " Poznanie ucznia szkoły specjalnej", WSiP, Warszawa, 2006;

2. Głodkowska J. (red.): "Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", APS, Warszawa 2010;

3. Krause A.: "Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej", Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010;

4. Wyczesany J.: "Pedagogika upośledzonych umysłowo", Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

PSI_TS2_W02 - student ma wiedzę dotyczącą niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz zna jej konsekwencje fizyczne, poznawcze oraz psychospołeczne;

PSI_TS2_W03 - student ma wiedzę o edukacji, rewalidacji, wychowaniu i opiece uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Umiejętności:

PSI_TS2_U7 - student potrafi prowadzić dokumentację pracy edukacyjno-terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;

PSI_TS2_U9 - student potrafi samodzielnie zaprojektować zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z uwzględnieniem treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz przy użyciu właściwego narzędzia dydaktyczno-polisensorycznego.

Kompetencje społeczne:

PSI_TS2_K01 - student dostrzega potrzeby dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną;

PSI_TS2_K06 - student wykazuje potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania zawodowego.

75h. [75 : 30(25)=3], 3ECTS

- udział w ćwiczeniach: 15h.

-zaprojektowanie zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz z przygotowaniem dokumentacji: 20h.

- opracowanie narzędzia dydaktyczno-polisensorycznego do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym: 35h.

- samodzielna lektura: 5h.

W roku akademickim 2020/2021:

Wiedza:

PSI_TS2_W05 - student ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

PSI_TS2_W06 - student zna zasady pracy edukacyjnej i rewalidacyjnej w klasie szkoły specjalnej.

Umiejętności:

PSI_TS2_U07 - student potrafi konstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

PSI_TS2_U08 - student potrafi samodzielnie zaprojektować i zorganizować zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z uwzględnieniem treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

PSI_TS2_U10 - student potrafi prowadzić dokumentację pracy edukacyjno-terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

75h. [75 : 30(25)=3], 3ECTS

- udział w ćwiczeniach: 15 h;

- opracowanie i przedstawienie cyklu zajęć edukacyjnych: rozwijających funkcjonowanie osobiste i społeczne oraz rozwijających kreatywność skorelowanych z cyklem zajęć rewalidacyjnych: 55 h;

- konsultacje: 5 h.

Metody i kryteria oceniania:

Na cenę 3,0 (dostateczny):

- Student rozróżnia stopnie niepełnosprawności intelektualnej, wybiórczo charakteryzuje niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz wymienia niektóre konsekwencje fizyczne, poznawcze i psychospołeczne; definiuje proces edukacji, rewalidacji, wychowania i opieki w pracy z uczniem z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

- Student w sposób podstawowy i z niewielkimi błędami opracowuje dokumentację pracy edukacyjno-terapeutycznej oraz projektuje zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z dużą pomocą nauczyciela przy pomocy podstawowych narzędzi dydaktycznych.

- Student dostrzega potrzeby jednostek o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej; w podstawowym stopniu wykazuje potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania się w zakresie pracy metodycznej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Na ocenę 3,5 (dostateczny plus):

- Student rozróżnia i opisuje stopnie niepełnosprawności intelektualnej, precyzyjnie charakteryzując jej stopień umiarkowany i znaczny oraz wymienia złożoność konsekwencji fizycznych, poznawczych i psychospołecznych; definiuje i wyjaśnia proces edukacji, rewalidacji, wychowania i opieki w pracy z uczniem z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

- Student w sposób podstawowy opracowuje dokumentację pracy edukacyjno-terapeutycznej oraz projektuje zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z niewielką pomocą nauczyciela przy pomocy różnych narzędzi dydaktycznych i polisensorycznych.

- Student dostrzega i rozumie potrzeby jednostek o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej; w podstawowym stopniu wykazuje i rozumie potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania się w zakresie pracy metodycznej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Na ocenę 4,0 (dobry):

- Student rozróżnia i precyzyjnie opisuje stopnie niepełnosprawności intelektualnej, szczegółowo charakteryzując jej stopień umiarkowany i znaczny oraz wymienia i wyjaśnia złożoność konsekwencji fizycznych, poznawczych i psychospołecznych; definiuje i szczegółowo objaśnia proces edukacji, rewalidacji, wychowania i opieki w pracy z uczniem z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

- Student rzetelnie opracowuje dokumentację pracy edukacyjno-terapeutycznej oraz projektuje zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym przy pomocy różnych i atrakcyjnych dla uczniów narzędzi dydaktycznych i polisensorycznych.

- Student dostrzega i rozumie potrzeby jednostek o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej oraz ujawnia wrażliwość na ich problemy fizyczne, psychologiczne, emocjonalne i społeczne, którą potwierdza w działaniach praktycznych; w wysokim stopniu wykazuje i rozumie potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania się w zakresie pracy metodycznej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Na ocenę 4,5 (dobry plus):

- Student rozróżnia i precyzyjnie opisuje stopnie niepełnosprawności intelektualnej, szczegółowo charakteryzując jej stopień umiarkowany i znaczny oraz wymienia i wyjaśnia złożoność konsekwencji fizycznych, poznawczych i psychospołecznych - ilustrując swoją wiedzę stosownymi przykładami z literatury wskazanej; definiuje, szczegółowo objaśnia oraz prezentuje różnice pomiędzy procesem edukacji, rewalidacji, wychowania i opieki w pracy z uczniem z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

- Student rzetelnie opracowuje i weryfikuje dokumentację pracy edukacyjno-terapeutycznej; twórczo projektuje zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym przy pomocy różnych i atrakcyjnych dla uczniów narzędzi dydaktycznych i polisensorycznych.

- Student dostrzega i rozumie potrzeby jednostek o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej oraz ujawnia wrażliwość na ich problemy fizyczne, psychologiczne, emocjonalne i społeczne, którą potwierdza w działaniach praktycznych, budując życzliwą, ciepłą relację opartą na dyscyplinie i optymizmie pedagogicznym; w wysokim stopniu wykazuje i rozumie potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania się w zakresie pracy metodycznej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - wykazuje aktywność w zakresie zdobywania tej wiedzy i samodokształcania.

Na ocenę 5 (bardzo dobry):

- Student rozróżnia i precyzyjnie opisuje stopnie niepełnosprawności intelektualnej, szczegółowo charakteryzując jej stopień umiarkowany i znaczny oraz wymienia i wyjaśnia złożoność konsekwencji fizycznych, poznawczych i psychospołecznych - ilustrując swoją wiedzę stosownymi przykładami z literatury wskazanej i samodzielnie wybranej; szczegółowo definiując, objaśniając oraz prezentując różnice pomiędzy procesem edukacji, rewalidacji, wychowania i opieki w pracy z uczniem z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym podsumowuje wiedzę.

- Student rzetelnie opracowuje i weryfikuje dokumentację pracy edukacyjno-terapeutycznej; twórczo projektuje zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym przy pomocy różnych i atrakcyjnych dla uczniów narzędzi dydaktycznych i polisensorycznych; potrafi modyfikować zaprojektowane zajęcia uwzględniając zaistniałe, niespodziewane czynniki sytuacyjne oraz prezentując wyniki pracy wyprowadza wnioski i propozycje na przyszłość.

- Student dostrzega i rozumie potrzeby jednostek o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej oraz ujawnia wrażliwość na ich problemy fizyczne, psychologiczne, emocjonalne i społeczne, którą potwierdza w działaniach praktycznych, budując życzliwą, ciepłą relację opartą na dyscyplinie i optymizmie pedagogicznym; w wysokim stopniu wykazuje i rozumie potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania się w zakresie pracy metodycznej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - wykazuje kreatywną aktywność w zakresie zdobywania tej wiedzy i samodokształcania.

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach - dopuszczalne są 2 nieobecności; każda ponaddopuszczalna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o jeden stopień;

2. rzetelne przygotowanie i prezentacja narzędzia dydaktyczno-polisensorycznego do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym/znacznym;

3. rzetelne przygotowanie zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz przygotowanie dokumentacji.

W roku akademickim 2020/2021:

Wiedza:

- na ocenę 3,0 - student ma wiedzę dotyczącą celów kształcenia, form, metod, technik i narzędzi pracy edukacyjnej i rewalidacyjnej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz zna zasady tej pracy.

- na ocenę 3,5 - student ma wiedzę dotyczącą celów kształcenia, form, metod, technik i narzędzi pracy edukacyjnej i rewalidacyjnej stosownie do trzech obszarów treści kształcenia oraz zna zasady tej pracy.

- na ocenę 4,0 - student ma wiedzę dotyczącą celów kształcenia, form, metod, technik i narzędzi pracy edukacyjnej i rewalidacyjnej stosownie do trzech obszarów treści kształcenia. W swojej wiedzy odwołuje się do rozwijania kompetencji osobistych, społecznych i komunikacyjnych ucznia oraz jego postawy kreatywnej, znając zasady owej pracy.

- na ocenę 4,5 - student ma wiedzę dotyczącą celów kształcenia, form, metod, technik i narzędzi pracy edukacyjnej i rewalidacyjnej stosownie do trzech obszarów treści kształcenia - podaje właściwe przykłady i je uzasadnia. W swojej wiedzy odwołuje się do rozwijania kompetencji osobistych, społecznych i komunikacyjnych ucznia oraz jego postawy kreatywnej, znając zasady owej pracy.

- na ocenę 5,0 - student ma wiedzę dotyczącą celów kształcenia, form, metod, technik i narzędzi pracy edukacyjnej i rewalidacyjnej stosownie do trzech obszarów treści kształcenia - podaje uzasadnione przykłady i tłumaczy ich modyfikacje. W swojej wiedzy odwołuje się do rozwijania kompetencji osobistych, społecznych i komunikacyjnych ucznia oraz jego postawy kreatywnej, znając zasady owej pracy.

Umiejętności:

- na ocenę 3,0 - student potrafi z dużą pomocą prowadzącego konstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z dużą pomocą prowadzącego potrafi zaprojektować i zorganizować zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z uwzględnieniem treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, rejestrując dokumentację pracy edukacyjno-terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

- na ocenę 3,5 - student potrafi z pomocą prowadzącego konstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z pomocą prowadzącego potrafi zaprojektować i zorganizować zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z uwzględnieniem treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, rejestrując dokumentację pracy edukacyjno-terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

- na ocenę 4,0 - student potrafi konstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Potrafi zaprojektować i zorganizować zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z uwzględnieniem treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, rejestrując dokumentację pracy edukacyjno-terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

- na ocenę 4,5 - student potrafi konstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, poszerzając jego treść o zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia. Potrafi zaprojektować i zorganizować zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z uwzględnieniem treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, rejestrując i porównując dokumentację pracy edukacyjno-terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

- na ocenę 5,0 - student potrafi konstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, poszerzając jego treść o zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia oraz o działania wspierające rodziców ucznia. Potrafi zaprojektować i zorganizować zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w różnych formach, z uwzględnieniem treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, rejestrując i porównując dokumentację pracy edukacyjno-terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach dydaktycznych - dopuszczalna jest 1 nieobecność. Każda ponaddopuszczalna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia.

2. Aktywność na zajęciach dydaktycznych.

3. Opracowanie, prezentacja i złożenie cyklu zajęć edukacyjnych rozwijających funkcjonowanie osobiste i społeczne oraz postawę kreatywną skorelowanych z zajęciami rewalidacyjnymi - zgodnie z II obszarem treści kształcenia.

Punktacja:

15 - 13,5 pkt - ocena 5,0

13 - 12 pkt - ocena 4,5

11,5 - 10,5 pkt - ocena 4,0

10 - 9 pkt - ocena 3,5

8,5 - 7,5 pkt - ocena 3,0

7 pkt i mniej - ocena 2,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Krawiecka
Prowadzący grup: Kinga Krawiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje tematykę zintegrowanego kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym: edukację, rewalidację, wychowanie oraz opiekę.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są specyfice kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. O specyfice kształcenia decydują: treści programowe, cele, formy, metody i narzędzia pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym; nauczanie i wychowanie zintegrowane oparte na wielozmysłowym poznawaniu przez niego rzeczywistości; rozwijanie jego kompetencji osobistych i społecznych, które pozwolą na maksymalnie samodzielne, godne i wartościowe życie w dorosłości.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Buchnat M., Tylewska-Nowak B. (red.): "Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji", Difin, Warszawa 2012;

2. Chrzanowska I.: "Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności", Impuls, Kraków 2015;

3. Mikrut A., Wyczesany J.: "Elementy metodyki nauczania początkowego dzieci upośledzonych umysłowo", AP, Kraków 2000;

4. Tanajewska A., Naprawa R., Stawska J.: "Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczyciela", Difin, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Głodkowska J.: " Poznanie ucznia szkoły specjalnej", WSiP, Warszawa, 2006;

2. Głodkowska J. (red.): "Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", APS, Warszawa 2010;

3. Krause A.: "Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej", Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010;

4. Wyczesany J.: "Pedagogika upośledzonych umysłowo", Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu Pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Krawiecka
Prowadzący grup: Kinga Krawiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje tematykę zintegrowanego kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym: edukację, rewalidację, wychowanie oraz opiekę.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są:

- specyfice kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. O specyfice kształcenia decydują: treści kształcenia, cele, formy, metody i narzędzia pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;

- zintegrowanemu kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, opartemu na wielozmysłowym poznawaniu rzeczywistości;

- rozwijaniu kompetencji osobistych i społecznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, które pozwolą na maksymalnie samodzielne, godne i wartościowe życie w dorosłości.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Buchnat M., Tylewska-Nowak B. (red.): "Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji", Difin, Warszawa 2012;

2. Chrzanowska I.: "Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności", Impuls, Kraków 2015;

3. Mikrut A., Wyczesany J.: "Elementy metodyki nauczania początkowego dzieci upośledzonych umysłowo", AP, Kraków 2000;

4. Tanajewska A., Naprawa R., Stawska J.: "Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczyciela", Difin, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Głodkowska J.: " Poznanie ucznia szkoły specjalnej", WSiP, Warszawa, 2006;

2. Głodkowska J. (red.): "Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", APS, Warszawa 2010;

3. Krause A.: "Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej", Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010;

4. Wyczesany J.: "Pedagogika upośledzonych umysłowo", Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005.

Wymagania wstępne:

Wiedza z przedmiotów: Pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz Metodyka kształcenia zintegrowanego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)