Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka zintegrowanych zajęć wychowawczo-dydaktycznych z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w przedszkolu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PSZ-MZIN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka zintegrowanych zajęć wychowawczo-dydaktycznych z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w przedszkolu
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

PSI_TS2_W02; PSI_TS2_W05


Umiejętności:

PSI_TS2_U10; PSI_TS2_U9

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są specyfice pracy wychowawczo - dydaktycznej z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu. Fundamentalnym celem prowadzonego przedmiotu jest wdrożenie Studenta w zespół działań dydaktycznych, terapeutycznych i wychowawczych, które zapewniają optymalny rozwój osobowy dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są specyfice pracy wychowawczo - dydaktycznej z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu: organizacji i planowaniu pracy wychowawczo - dydaktycznej oraz terapeutycznej; celom, formom, metodom, technikom i narzędziom pracy specjalistycznej; polisensorycznemu rozwijaniu i usprawnianiu sfery fizycznej, poznawczej, społecznej i emocjonalnej oraz wspieraniu wielokierunkowej aktywności dziecka i samodzielnej eksploracji otoczenia bliższego i dalszego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bogdanowicz M., Szlagowska G.: "Piosenki do rysowania czyli Metoda Dobrego Startu dla najmłodszych", Wydawnictwo Fokus, Gdańsk 1996.

2. Buszkowski I.: "Plastyczny świat dla małych i dużych przedszkolaków", Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2016.

3. Chrzanowska I.: "Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności", Wydawnictwo Impuls, Kraków 2015.

4. Dorance S.: "Zajęcia twórcze w przedszkolu: przedmioty i obrazy", Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 1997.

5. Gęca L.: "Tańce integracyjne w pracy z grupą", cz.1., Wydawnictwo KLANZA, Lublin 2003.

6. Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E.: "Dziecięca matematyka.Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych", WSiP, Warszawa 2000.

7. Kamińska K.: "Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym", WSiP Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Ekert B.: "Metoda Montessori na cztery pory roku", Wydawnictwo RM, Warszawa 2016.

2. Guz S. (red.): "Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.

3. Klim-Klimaszewska A.: " Pedagogika przedszkolna", Instytut Wydawniczy ERICA, Warszawa 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

PSI_TS2_W02 - Student ma wiedzę dotyczącą niepełnosprawności intelektualnej oraz zna jej konsekwencje fizyczne, poznawcze oraz emocjonalno - społeczne.

PSI_TS2_W05 - Student ma wiedzę o metodyce wykonywania zadań wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu.

Umiejętności:

PSI_TS2_U10 - Student ma umiejętność prowadzenia dokumentacji pracy wychowawczo - dydaktycznej i terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu.

PSI_TS2_U9 - Student ma umiejętność projektowania i prowadzenia zajęć wychowawczo - dydaktycznych adresowanych do dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym z zastosowaniem wymogów metodycznych oraz z użyciem właściwego narzędzia dydaktyczno - wychowawczego.

60 h [60 : 30(25)=2], 2 ECTS

- udział w konwersatorium: 15 h;

- zaprojektowanie i opracowanie rzetelnego narzędzia dydaktyczno - wychowawczego do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu: 30 h;

- zaprojektowanie, opracowanie i praktyczne przeprowadzenie zajęć wychowawczo - dydaktycznych adresowanych do dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym, z użyciem narzędzia dydaktyczno - wychowawczego: 15 h.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 3,0 (dostateczny):

- Student ma wiedzę dotyczącą niepełnosprawności intelektualnej oraz wymienia jej konsekwencje fizyczne, poznawcze, emocjonalne i społeczne; wyróżnia metodyczne aspekty wykonywania zadań wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu.

- Student schematycznie i w sposób podstawowy prowadzi dokumentację pracy wychowawczo - dydaktycznej i terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu; Student korzystając z pomocy nauczyciela ma umiejętność kreowania podstaw projektu zajęć wychowawczo - dydaktycznych i prowadzenia zajęć wychowawczo - dydaktycznych adresowanych do dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu z zastosowaniem podstawowych wymogów metodycznych oraz z użyciem właściwego narzędzia dydaktyczno - wychowawczego.

Na ocenę 3,5 (dostateczny plus):

- Student ma wiedzę dotyczącą niepełnosprawności intelektualnej - zna jej nozologię oraz wymienia jej konsekwencje fizyczne, poznawcze, emocjonalne i społeczne; wyróżnia i opisuje metodyczne aspekty wykonywania zadań wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym.

- Student świadomie choć w sposób podstawowy prowadzi dokumentację pracy wychowawczo - dydaktycznej i terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu; Student ma umiejętność kreowania podstaw projektu zajęć wychowawczo - dydaktycznych i

prowadzenia zajęć wychowawczo - dydaktycznych adresowanych do dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym, z zastosowaniem podstawowych wymogów metodycznych oraz z użyciem właściwego narzędzia dydaktyczno - wychowawczego.

Na ocenę 4,0 (dobry):

- Student ma wiedzę dotyczącą niepełnosprawności intelektualnej - zna jej nozologię i syntetycznie charakteryzuje poszczególne jej stopnie oraz wymienia jej konsekwencje fizyczne, poznawcze, emocjonalne i społeczne; wyróżnia, opisuje i rozumie metodyczne aspekty wykonywania zadań wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu.

- Student świadomie prowadzi dokumentację pracy wychowawczo - dydaktycznej i terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu; Student ma umiejętność kreowania złożonego projektu zajęć wychowawczo - dydaktycznych i

prowadzenia zajęć wychowawczo - dydaktycznych adresowanych do dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym, z zastosowaniem złożonych wymogów metodycznych oraz z użyciem właściwego narzędzia dydaktyczno - wychowawczego.

Na ocenę 4,5 (dobry plus):

- Student ma wiedzę dotyczącą niepełnosprawności intelektualnej - zna jej nozologię i w sposób złożony charakteryzuje poszczególne jej stopnie oraz wymienia i opisuje jej konsekwencje fizyczne, poznawcze, emocjonalne i społeczne; wyróżnia, opisuje i rozumie metodyczne aspekty wykonywania zadań wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu - potrafi je uzasadnić, ilustrując swoją wiedzę stosownymi przykładami z literatury wskazanej.

- Student świadomie prowadzi pełną dokumentację pracy wychowawczo - dydaktycznej i terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu - umie z niej korzystać przy konstruowaniu autorskich zajęć specjalistycznych; Student ma umiejętność kreowania i ewaluowania złożonego projektu zajęć wychowawczo - dydaktycznych, poprzez prowadzenie zajęć wychowawczo - dydaktycznych adresowanych do dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym, z zastosowaniem złożonych wymogów metodycznych oraz z użyciem właściwego merytorycznie i oryginalnego narzędzia dydaktyczno - wychowawczego.

Na ocenę 5,0 (bardzo dobry):

- Student ma wiedzę dotyczącą niepełnosprawności intelektualnej - zna jej nozologię i w sposób złożony charakteryzuje poszczególne jej stopnie oraz wymienia i opisuje zlożoność konsekwencji fizycznych, poznawczych, emocjonalnych i społecznych - konstruuje wnioski do praktyki; wyróżnia, opisuje i rozumie metodyczne aspekty wykonywania zadań wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu - potrafi je uzasadnić, ilustrując swoją wiedzę stosownymi przykładami z literatury wskazanej i samodzielnie wybranej.

- Student świadomie prowadzi i weryfikuje kompletną dokumentację pracy wychowawczo - dydaktycznej i terapeutycznej niezbędnej do wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu - umie z niej korzystać przy konstruowaniu autorskich zajęć specjalistycznych; Student ma umiejętność kreowania i ewaluowania złożonego projektu zajęć wychowawczo - dydaktycznych, poprzez prowadzenie zajęć wychowawczo - dydaktycznych adresowanych do dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym z zastosowaniem złożonych wymogów metodycznych oraz z użyciem właściwego merytorycznie i oryginalnego narzędzia dydaktyczno - wychowawczego; potrafi modyfikować projekt zajęć specjalistycznych oraz narzędzie pracy dydaktyczno - wychowawczej, wyprowadzając wnioski i nowe propozycje na przyszłość.

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach - dopuszczalna jest 1 nieobecność; każda ponaddopuszczalna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia;

2. zaprojektowanie i opracowanie rzetelnego narzędzia dydaktyczno - wychowawczego do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu;

3. zaprojektowanie, opracowanie i praktyczne przeprowadzenie zajęć wychowawczo - dydaktycznych adresowanych do dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym, z użyciem narzędzia dydaktyczno - wychowawczego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Krawiecka
Prowadzący grup: Kinga Krawiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są specyfice pracy wychowawczo - dydaktycznej z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu. Fundamentalnym celem prowadzonego przedmiotu jest wdrożenie Studenta w zespół działań dydaktycznych, terapeutycznych i wychowawczych, które zapewniają optymalny rozwój osobowy dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są specyfice pracy wychowawczo - dydaktycznej z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu: organizacji i planowaniu pracy wychowawczo - dydaktycznej oraz terapeutycznej; celom, formom, metodom, technikom i narzędziom pracy specjalistycznej; polisensorycznemu rozwijaniu i usprawnianiu sfery fizycznej, poznawczej, społecznej i emocjonalnej oraz wspieraniu wielokierunkowej aktywności dziecka i samodzielnej eksploracji otoczenia bliższego i dalszego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bogdanowicz M., Szlagowska G.: "Piosenki do rysowania czyli Metoda Dobrego Startu dla najmłodszych", Wydawnictwo Fokus, Gdańsk 1996.

2. Buszkowski I.: "Plastyczny świat dla małych i dużych przedszkolaków", Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2016.

3. Chrzanowska I.: "Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności", Wydawnictwo Impuls, Kraków 2015.

4. Dorance S.: "Zajęcia twórcze w przedszkolu: przedmioty i obrazy", Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 1997.

5. Gęca L.: "Tańce integracyjne w pracy z grupą", cz.1., Wydawnictwo KLANZA, Lublin 2003.

6. Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E.: "Dziecięca matematyka.Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych", WSiP, Warszawa 2000.

7. Kamińska K.: "Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym", WSiP Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Ekert B.: "Metoda Montessori na cztery pory roku", Wydawnictwo RM, Warszawa 2016.

2. Guz S. (red.): "Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.

3. Klim-Klimaszewska A.: " Pedagogika przedszkolna", Instytut Wydawniczy ERICA, Warszawa 2010.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu Pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)