Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PSZ-PNI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

PSI_TS2_W01, PSI_TS2_W03;


Umiejętności:

PSI_TS2_U01;


Kompetencje:

PSI_TS2_K06.

Skrócony opis:

Przedmiot Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie prezentuje i przybliża istotę i złożoną problematykę niepełnosprawności intelektualnej, jej genezę, epidemiologię, diagnozę oraz terapię. Celem przedmiotu jest ukazanie koncepcji niepełnosprawności intelektualnej oraz jej wielowymiarowości w pedagogice specjalnej.

Pełny opis:

Przedmiot Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie prezentuje złożoną problematykę niepełnosprawności intelektualnej - Rozpoczynając od historii zagadnienia niepełnosprawności intelektualnej przez aktualną nozologię, kryteria jej diagnozowania oraz epidemiologię aż po zagadnienia edukacji, rehabilitacji, terapii, opieki i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

Treść wykładu przybliża wiedzę na temat stopni niepełnosprawności intelektualnej oraz na temat towarzyszących im zróżnicowanych zaburzeń sprawności motorycznej, poznawczej, emocjonalnej oraz motywacyjno-wolicjonalnej.

Przedmiot prezentuje i przybliża zagadnienia dotyczące funkcjonowania rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną.

Ponadto przedmiot, o którym mowa ma na celu przybliżenie tematu twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz arteterapii jako formy rehabilitacji tych jednostek.

Literatura:

Podstawowa:

1. Dykcik W. (red.): "Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych", UAM, Poznań 1996;

2. Hulek A. (red.): "Pedagogika rewalidacyjna", PWN, Warszawa 1980;

3. Kielin J.: "Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim", GWP, Gdańsk 1999;

4. Kirenko J.: "Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym", WSPP, Lublin 2006;

5. Krause A.: "Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej", Impuls, Kraków 2010;

6. Sękowska Z.: "Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej", APS, Warszawa 2001;

7. Smith D.D.: "Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki", PWN, Warszawa 2008;

8. Wyczesany J.: "Dydaktyka specjalna - wybrane zagadnienia", Harmonia, Gdańsk 2014.

Uzupełniająca:

1. Gajdzica Z., Klinik A. (red.): "Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych", UŚ, Katowice 2004;

2. Kaczmarek B. (red.): "Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa - teoria i praktyka", Impuls, Kraków 2008;

3. Łosiowski Z., Serejski J. (red.): "Mózgowe porażenie dziecięce. Aspekty medyczne, pedagogiczne i socjalne", OB-RPNiSS, Warszawa 1985;

4. Sadowska S.: "Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych", Akapit, Toruń 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

PSI_TS2_W01 - student ma wiedzę dotyczącą pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną, obejmującą przedmiot, teleologię, terminologię oraz zakres teoretyczny;

PSI_TS2_W03 - student ma wiedzę na temat edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw;

Umiejętności:

PSI_TS2_U01 - student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu przedstawienia konkretnych procesów i zjawisk z zakresu rehabilitacji, edukacji, wychowania i opieki, terapii i wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną;

Kompetencje:

PSI_TS2_K06 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji, rehabilitacji, terapii, opieki i wychowania jednostki z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu;

60 h [60 : 30(25)=2], 2 ECTS

- uczestniczenie w wykładzie: 15 h

- samodzielna lektura: 15 h

- przygotowanie do egzaminu: 25 h

- konsultacje: 5 h

W roku akademickim 2018/2019:

75 h [75 : 30(25)=3], 3 ECTS

- uczestniczenie w wykładzie: 15 h

- samodzielna lektura: 15 h

- przygotowanie do egzaminu: 40 h

- konsultacje: 5 h

W roku akademickim 2019/2020:

75 h [75 : 30(25)=3], 3 ECTS

- uczestniczenie w wykładzie: 15 h

- samodzielna lektura: 15 h

- przygotowanie do egzaminu: 40 h

- konsultacje: 5 h

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

PSI_TS2_W01 - student ma wiedzę dotyczącą pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną, obejmującą przedmiot, teleologię, terminologię oraz zakres teoretyczny;

- na ocenę 3 (dst.) - student wyjaśnia elementarne założenia pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną - jej przedmiot, teleologię, terminologię oraz zakres teoretyczny bazując na podstawowej literaturze przedmiotu;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student wyjaśnia elementarne założenia pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną znając jej zakres teoretyczny oraz samodzielnie rozróżniając cele, zadania i definicje bazując na podstawowej literaturze przedmiotu;

- na ocenę 4 (db.) - student wyjaśnia elementarne założenia pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną znając jej zakres teoretyczny oraz samodzielnie rozróżniając cele, zadania i definicje. Tłumaczy zastosowane w teorii rozróżnienia, odwołując się do norm i procedur stosowanych w pracy z jednostką z niepełnosprawnością intelektualną. Bazuje na podstawowej literaturze przedmiotu;

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student wyjaśnia elementarne i szczegółowe założenia pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną znając jej zakres teoretyczny oraz samodzielnie rozróżniając cele, zadania i definicje. Tłumaczy zastosowane w teorii rozróżnienia, odwołując się do norm i procedur stosowanych w pracy z jednostką z niepełnosprawnością intelektualną. Bazuje na podstawowej i uzupełniającej literaturze przedmiotu;

- na ocenę 5 (bdb.) - student wyjaśnia w sposób pogłębiony założenia pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną znając jej zakres teoretyczny oraz samodzielnie rozróżniając cele, zadania i definicje. Tłumaczy zastosowane w teorii rozróżnienia, odwołując się do norm i procedur stosowanych w pracy z jednostką z niepełnosprawnością intelektualną. Bazuje na podstawowej i uzupełniającej literaturze przedmiotu. Wykazując się samodzielnym myśleniem podaje stosowne przykłady.

PSI_TS2_W03 - student ma wiedzę na temat edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw;

- na ocenę 3 (dst.) - student ma elementarną wiedzę na temat edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw. Odwołuje się do podstawowej literatury przedmiotu;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student ma elementarną wiedzę na temat edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Samodzielnie rozróżnia i klasyfikuje podstawy historyczne, biologiczne, psychologiczne i medyczne powyższych procesów bazując na podstawowej literaturze przedmiotu;

- na ocenę 4 (db.) - student ma elementarną wiedzę na temat edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Samodzielnie rozróżnia i klasyfikuje, wyjaśnia i porównuje podstawy historyczne, biologiczne, psychologiczne i medyczne powyższych procesów bazując na podstawowej literaturze przedmiotu;

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student ma pogłębioną wiedzę na temat edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Samodzielnie rozróżnia i klasyfikuje, wyjaśnia i porównuje podstawy historyczne, biologiczne, psychologiczne i medyczne powyższych procesów bazując na podstawowej i uzupełniającej literaturze przedmiotu;

- na ocenę 5 (bdb.) - student ma pogłębioną wiedzę na temat edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Samodzielnie rozróżnia i klasyfikuje, wyjaśnia i porównuje podstawy historyczne, biologiczne, psychologiczne i medyczne powyższych procesów bazując na podstawowej i uzupełniającej literaturze przedmiotu. Wykazując się samodzielnością myślenia podaje stosowne przykłady i wyłania konstruktywne wnioski.

Umiejętności:

PSI_TS2_U01 - student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu przedstawienia konkretnych procesów i zjawisk z zakresu rehabilitacji, edukacji, wychowania i opieki, terapii i wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną;

- na ocenę 3 (dst.) - student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu przedstawienia konkretnych procesów i zjawisk z zakresu rehabilitacji, edukacji, wychowania i opieki, terapii i wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną, bazując na podstawowej literaturze przedmiotu;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną i powiązanych z nią dyscyplin w celu przedstawienia konkretnych procesów i zjawisk z zakresu rehabilitacji, edukacji, wychowania i opieki, terapii i wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną, bazując na podstawowej literaturze przedmiotu;

- na ocenę 4 (db.) - student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną i powiązanych z nią dyscyplin w celu przedstawienia konkretnych procesów i zjawisk z zakresu rehabilitacji, edukacji, wychowania i opieki, terapii i wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną, bazując na podstawowej literaturze przedmiotu. Potrafi dokonać samodzielnej analizy i interpretacji powyższych procesów;

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student potrafi wykorzystywać złożoną i uporządkowaną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną i powiązanych z nią dyscyplin w celu przedstawienia konkretnych procesów i zjawisk z zakresu rehabilitacji, edukacji, wychowania i opieki, terapii i wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną, bazując na podstawowej i uzupełniającej literaturze przedmiotu. Potrafi dokonać samodzielnej analizy i interpretacji powyższych procesów;

- na ocenę 5 (bdb.) - student potrafi wykorzystywać złożoną i uporządkowaną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną i powiązanych z nią dyscyplin w celu przedstawienia konkretnych procesów i zjawisk z zakresu rehabilitacji, edukacji, wychowania i opieki, terapii i wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną, bazując na podstawowej i uzupełniającej literaturze przedmiotu. Potrafi dokonać samodzielnej analizy i interpretacji powyższych procesów. Odwołując się do stosownych przykładów oraz własnych przemyśleń - konstruuje wnioski.

Kompetencje:

PSI_TS2_K06 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji, rehabilitacji, terapii, opieki i wychowania jednostki z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu;

- na ocenę 3 (dst.) - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji, rehabilitacji, terapii, opieki i wychowania jednostki z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu;

- na ocenę 3,5 (dst. plus) - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji, rehabilitacji, terapii, opieki i wychowania jednostki z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, przy jednoczesnym dokonywaniu samooceny własnych kompetencji;

- na ocenę 4 (db.) - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji, rehabilitacji, terapii, opieki i wychowania jednostki z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, przy jednoczesnym dokonywaniu samooceny własnych kompetencji. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;

- na ocenę 4,5 (db. plus) - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji, rehabilitacji, terapii, opieki i wychowania jednostki z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, przy jednoczesnym dokonywaniu samooceny własnych kompetencji. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego wyrażając przy tym chęć pogłębiania własnej wiedzy i umiejętności;

- na ocenę 5 (bdb.) - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji, rehabilitacji, terapii, opieki i wychowania jednostki z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, przy jednoczesnym dokonywaniu samooceny własnych kompetencji. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. Ponadto wyraża chęć pogłębiania własnej wiedzy i umiejętności, wyznaczając kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

Na ocenę końcową składa się przystąpienie studenta do egzaminu ustnego i pozytywne jego zaliczenie (wiedza z zajęć wykładowych oraz znajomość literatury podstawowej i uzupełniającej).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Krawiecka
Prowadzący grup: Kinga Krawiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie prezentuje i przybliża istotę i złożoną problematykę niepełnosprawności intelektualnej, jej charakterystykę, epidemiologię i nozologię. Celem przedmiotu jest ukazanie koncepcji niepełnosprawności intelektualnej oraz jej wielowymiarowości w pedagogice specjalnej.

Pełny opis:

Przedmiot Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie prezentuje złożoną problematykę niepełnosprawności intelektualnej - Rozpoczynając od historii zagadnienia niepełnosprawności intelektualnej przez aktualną nozologię, epidemiologię aż po zagadnienia edukacji, rehabilitacji, terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Treść wykładu przybliża wiedzę na temat stopni niepełnosprawności intelektualnej oraz na temat towarzyszących im zróżnicowanych zaburzeń sprawności poznawczej, motorycznej, emocjonalnej i społecznej.

Literatura:

Podstawowa:

1. Chrzanowska I.: "Pedagogika specjalna: od tradycji do współczesności", Impuls, Kraków 2015.

2. Dykcik W. (red.): "Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych", UAM, Poznań 1996.

3. Hulek A. (red.): "Pedagogika rewalidacyjna", PWN, Warszawa 1980.

4. Kielin J.: "Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim", GWP, Gdańsk 1999.

5. Kielin J., Klimek-Markowicz A.: "Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną", GWP, Gdańsk 2016.

6. Kirenko J.: "Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym", WSPP, Lublin 2006.

7. Krause A.: "Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej", Impuls, Kraków 2010.

8. Sękowska Z.: "Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej", APS, Warszawa 2001.

9. Smith D.D.: "Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki", PWN, Warszawa 2008.

10. Wyczesany J., Gajdzica Z.: "Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju", AP, Kraków 2006.

11. Wyczesany J.: "Dydaktyka specjalna - wybrane zagadnienia", Harmonia, Gdańsk 2014.

12. Zasępa E.: "Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze", Impuls, Kraków 2019.

Uzupełniająca:

1. Gajdzica Z., Klinik A. (red.): "Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych", UŚ, Katowice 2004.

2. Kaczmarek B. (red.): "Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa - teoria i praktyka", Impuls, Kraków 2008.

3. Łosiowski Z., Serejski J. (red.): "Mózgowe porażenie dziecięce. Aspekty medyczne, pedagogiczne i socjalne", OB-RPNiSS, Warszawa 1985.

4. Sadowska S.: "Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych", Akapit, Toruń 2005.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki specjalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)