Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody i techniki pracy w administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-1-MiTPwa-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki pracy w administracji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku I stopnia Adm. Stacjonarnej (plus Seminarium 2 semestry)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_W05, AD1_U02 AD1_K03, AD1_K04

Wymagania wstępne:

Brak szczególnych, zgodne z programem.

Skrócony opis:

Metody i techniki pracy w administracji publicznej są obowiązkowym, niezbędnym przedmiotem ułatwiającym zrozumienie i przyswojenie zagadnień związanych z pracą w urzędach administracji publicznej.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są: nabyciu kompetencji społecznych i umiejętności zgodnie z efektami kształcenia wskazanymi dla ćwiczeń z tego przedmiotu.

Treści merytoryczne:

(Uwaga zakres tematów nie odpowiada poszczególnym jednostkom zajęciowym)

1. Dostępność w administracji publicznej

2. Język urzędowy, plain Polish, EtR, formy komunikacji alternatywnej i wspomagającej

3. Instrukcje kancelaryjne i archiwalne – procedury postępowania z dokumentacją

4. Wsparcie administracji publicznej przez podmioty zewnętrzne, innowacje w administracji publicznej i innowacje stosowane przez administrację publiczną

5. Dobra administracja

Literatura:

Literatura podstawowa: (brak)

Literatura uzupełniająca: (1. Z. Pustuła, Kancelaria i archiwum zakładowe, Warszawa 2006; 2. K. Stryjkowski, Vademecum kancelaryjno-archiwalne, Poznań 2001; 3. W. Maciejewska Polski słownik archiwalny, Warszawa 1974; 4. E. Perłakowska, Nowa instrukcja kancelaryjna, Wspólnota 2011, nr 11)

Źródła prawa:

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 ze zm.)

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 ze zm.)

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164)

Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej

Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1169)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przedmiotowe efekty uczenia są zgodne z uchwałą zamieszczoną na stronie https://wydzialy.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/10/2023/05/Uchwala-I-stop-2022-23.pdf

Opis ECTS dla ćwiczeń:

Udział w ćwiczeniach stacjonarnych: 30 h

Przygotowanie się do ćwiczeń stacjonarnych 15 h

Lektura zadanej literatury: 15 h.

Liczba ECTS: 60/30= 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK1 Zna podstawowe metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych z zakresu prawa administracyjnego (metody i techniki pracy w administracji publicznej)

na 2 nie potrafi EK1, nie umie nic lub jego/jej wypowiedzi nie przekraczają lub nieznacznie przekraczają 50% niezbędnej wiedzy i umiejętności

na 3 potrafi EK1 dostatecznie

na 3,5 potrafi EK1 dostatecznie z plusem, a więc powyżej oceny dostatecznej, ale poniżej dobrej

na 4 potrafi dobrze EK1

na 4,5 potrafi dobrze z plusem EK 1 a więc powyżej oceny dobrejj, ale poniżej dobrej z plusem

na 5 potrafi EK1 bezbłędnie lub z drobnymi błędami

EK2 Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do rozwiązywania problemów z zakresu metod i technik pracy w administracji publicznej

na 2 nie potrafi EK2, nie umie nic lub jego/jej wypowiedzi nie przekraczają lub nieznacznie przekraczają 50% niezbędnej wiedzy i umiejętności

na 3 potrafi EK2 dostatecznie

na 3,5 potrafi EK2 dostatecznie z plusem, a więc powyżej oceny dostatecznej, ale poniżej dobrej

na 4 potrafi dobrze EK2

na 4,5 potrafi dobrze z plusem EK 2 a więc powyżej oceny dobrej, ale poniżej dobrej z plusem

na 5 potrafi EK2 bezbłędnie lub z drobnymi błędami

EK3 Jest gotów przygotowywać projekty w grupie z zakresu metod i technik pracy w administracji publicznej

na 2 nie potrafi EK3, nie umie nic lub jego/jej wypowiedzi nie przekraczają lub nieznacznie przekraczają 50% niezbędnej wiedzy i umiejętności

na 3 potrafi EK3 dostatecznie

na 3,5 potrafi EK3 dostatecznie z plusem, a więc powyżej oceny dostatecznej, ale poniżej dobrej

na 4 potrafi dobrze EK3

na 4,5 potrafi dobrze z plusem EK 3 a więc powyżej oceny dobrej, ale poniżej dobrej z plusem

na 5 potrafi EK3 bezbłędnie lub z drobnymi błędami

EK4 Student jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań publicznych

na 2 nie potrafi EK4, nie umie nic lub jego/jej wypowiedzi nie przekraczają lub nieznacznie przekraczają 50% niezbędnej wiedzy i umiejętności

na 3 potrafi EK4 dostatecznie

na 3,5 potrafi EK4 dostatecznie z plusem, a więc powyżej oceny dostatecznej, ale poniżej dobrej

na 4 potrafi dobrze EK4

na 4,5 potrafi dobrze z plusem EK 4 a więc powyżej oceny dobrej, ale poniżej dobrej z plusem

na 5 potrafi EK4 bezbłędnie lub z drobnymi błędami

Praktyki zawodowe:

Brak obowiązkowych praktyk zawodowych skorelowanych z przedmiotem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Mędrzycki
Prowadzący grup: Irena Lipowicz, Radosław Mędrzycki, Maciej Szmigiero
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Mędrzycki
Prowadzący grup: Radosław Mędrzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS dla ćwiczeń:

Udział w ćwiczeniach stacjonarnych: 30 h


Przygotowanie się do ćwiczeń stacjonarnych 15 h

Lektura zadanej literatury: 15 h.

Liczba ECTS: 60/30= 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Metody i techniki to przedmiot obowiązkowy ułatwiający uczącym się zrozumienie zasad rządzących pracą w administracji publicznej.

Pełny opis:

Metody i techniki to przedmiot obowiązkowy ułatwiający uczącym się zrozumienie zasad rządzących pracą w administracji publicznej.

Literatura:

Literatura podstawowa: (brak)

Literatura uzupełniająca: (1. Z. Pustuła, Kancelaria i archiwum zakładowe, Warszawa 2006; 2. K. Stryjkowski, Vademecum kancelaryjno-archiwalne, Poznań 2001; 3. W. Maciejewska, Polski słownik archiwalny, Warszawa 1974; 4. E. Perłakowska, Nowa instrukcja kancelaryjna, Wspólnota 2011, nr 11, G. Szpor (red.) Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych, LEX 2013; K. Roszewska (red.) Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Komentarz, Lex 2021).

Źródła prawa:

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 ze zm.)

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 ze zm.)

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164)

Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej

Wymagania wstępne:

Przedmiot obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)