Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do prawoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-1-WP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do prawoznawstwa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku I stopnia Adm. Stacjonarnej (plus 2 semestry lektoratu)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_W01 AD1_W02

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych pojęć i metod wypracowanych w zachodniej kulturze prawnej, przedstawienie

podstawowych działów i dyscyplin naukowych prawoznawstwa oraz poglądów na istotę prawa i jego społeczne funkcje a także na rolę

prawa w państwie i jego stosunek do innych porządków normatywnych

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych pojęć i metod wypracowanych w zachodniej kulturze prawnej, przedstawienie

podstawowych działów i dyscyplin naukowych prawoznawstwa oraz poglądów na istotę prawa i jego społeczne funkcje a także na rolę

prawa w państwie i jego stosunek do innych porządków normatywnych

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Pogłódek, B.Szmulik, R. Zenderowski, Wprowadzenie do nauki o państwie polityce i prawie.

K. Kaleta, A. Kotowski, Podstawy prawoznawstwa, Warszawa 2020

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2013

Chovin T, Stawecki T, Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa, wyd. 9.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010 (fragmenty)

Literatura uzupełniająca:

Hervada, J, Prawo naturalne. Wprowadzenie, Kraków 2011 (fragmenty)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1. Identyfikuje miejsce nauki prawa i zna metody badania prawa oraz rozróżnia typy nauk prawnych (odniesieniem jest kierunkowy

efekt uczenia się AD1_W01).

EK2 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawoznawstwa, w szczególności: sprawiedliwość, słuszności, pojęcia prawa, pojęcie

państwa, moralności, norma i ich rodzaje, przepisu i jego rodzajw, akt normatywny, zasada prawa, źródła prawa, obowiązywanie prawa,

stosunek prawny, stosowanie prawa, wykładnia prawa, fakt prawny, wnioskowanie prawnicze (odniesieniem jest kierunkowy efekt uczenia

się AD1_W02).

EK3 Charakteryzuje systemy normatywne i klutury prawne, pochodzenie, powstawanie i charakter źródeł systemu prawa oraz opisuje

cechy obowiązujących norm prawnych (odniesieniem jest kierunkowy efekt uczenia się AD1_W01).

EK4 Wylicza cechy charakterystyczne i rozróżnia rodzaje systemów prawnych, zna i identyfikuje sprzeczności i luki w systemie prawnym

oraz opisuje sposoby ich usuwania (odniesieniem jest kierunkowy efekt uczenia się AD1_W02).

EK5 Wymienia i wyjaśnia elementy procesu stosowania prawa (odniesieniem jest kierunkowy efekt uczenia się AD1_W02).

EK6 Rozróżnia rodzaje i elementy stosunków prawnych w społeczeństwie i potrafi dokonywać ich identyfikacji oraz analizy z punktu

widzenia praw i obowiązków podmiotów prawnych (odniesieniem jest kierunkowy efekt uczenia się AD1_W02).

EK7 Charakteryzuje reguły argumentacji oraz wnioskowań prawniczych i innych reguł egzegezy (odniesieniem jest kierunkowy efekt

uczenia się AD1_W02)

Metody i kryteria oceniania:

100% egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Szmulik
Prowadzący grup: Bogumił Szmulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

udział w wykładzie - 30h

lektura literatury przed wykładem: 30h

przygotowanie do egzaminu - 30h

Liczba ECTS - 90h = 3 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych pojęć i metod wypracowanych w zachodniej kulturze prawnej, przedstawienie

podstawowych działów i dyscyplin naukowych prawoznawstwa oraz poglądów na istotę prawa i jego społeczne funkcje a także na rolę

prawa w państwie i jego stosunek do innych porządków normatywnych.

Pełny opis:

1. Pojecie nauki i przedmiot nauki i sztuki prawa. Nauki pomocnicze. Relacja nauki i sztuki prawa. Pojęcie sprawiedliwości i analiza zasady

sprawiedliwości, rola prawników i znaczenie prawa w realizowaniu sprawiedliwości,

2. Podstawowe pojęcia i definicja prawa – z uwzględnieniem podstawowych koncepcji filozoficznoprawnych: John Austin, Herbert Hart i

powstanie, ewolucja oraz schyłek pozytywizmu, Ronald Dworkin i antypozytywistyczny zwrot, Gustaw Radbruch i pojęcie rażącego

bezprawia, Tomasz z Akwinu i szkoła prawa naturalnego, funkcjonalizm amerykański i prawo w działaniu.

3. funkcje i rola prawa w państwie (koordynacja działań na rzecz dobra wspólnego, rozdział dóbr i ciężarów, kontrola zachowań, regulacja

konfliktów), różne systemy normatywne (prawo, moralność, obyczaj), relacje prawa do innych systemów normatywnych.

4. Pojęcie normy, przepisu prawnego, abstrakcyjny i generalny charakter norm prawnych, elementy normy prawnej: hipoteza, dyspozycja i

sankcja, koncepcje budowy normy prawnej, rodzaje przepisów.

5. Obowiązywanie prawa – pojęcie obowiązywania prawa, koncepcje obowiązywania norm prawnych, omówienie poszczególnych reguł

walidacyjnych, kryteria obowiązywania prawa – pod względem czasu, miejsca, osób.

6. Źródła prawa – podstawowe formy powstawania prawa: zwyczaje i prawo zwyczajowe, precedensy, umowa jako źródło prawa, prawo

stanowione, podstawowe rodzaje aktów normatywnych i ich hierarchia.

7. System prawny - typów systemów prawnych (common law, civil law) i ich konwergencja, uporządkowanie pionowe i poziome systemów

prawnych, zasada niesprzeczności systemu prawnego, rodzaje sprzeczności i sposoby ich usuwania, reguły kolizyjne, zasada zupełności

systemów prawnych oraz luki w prawie i sposoby ich usuwania.

8. Podstawowe zagadnienia stosowania i wykładni prawa, modele i etapy stosowania prawa, ewolucja poglądów na stosowanie prawa;

przestrzeganie prawa, odpowiedzialność prawna.

9. Wykładnia prawa: rodzaje ze względu na podmiot, zakres i moc wiążącą wykładni. Wykładnia językowa, systemowa i funkcjonalna.

10. Wnioskowania prawnicze: z analogii, z przeciwieństwa, a fortiori, z instrumentalnego nakazu i zakazu. Elementy teorii argumentacji,

podstawowe toposy prawnicze.

11. Stosunek prawny – fakty prawne, podmiot, przedmiot, treść stosunku prawnego i typologia uprawnień i obowiązków.

12. Zasada państwa prawnego, ochrony godności osoby, dobra wspólnego, zasada sprawiedliwości a zasada słuszności i ich rola w

państwie i społeczeństwie, gwarancje praworządności.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Pogłódek, B.Szmulik, R. Zenderowski, Wprowadzenie do nauki o państwie polityce i prawie.

K. Kaleta, A. Kotowski, Podstawy prawoznawstwa, Warszawa 2020

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2013

Chovin T, Stawecki T, Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa, wyd. 9.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010 (fragmenty)

Literatura uzupełniająca:

Hervada, J, Prawo naturalne. Wprowadzenie, Kraków 2011 (fragmenty)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Szmulik
Prowadzący grup: Wojciech Kwiatkowski, Bogumił Szmulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)