Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasady ustroju politycznego państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-2-ZUPa-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady ustroju politycznego państwa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku II stopnia Administracja stacjonarna (od 2019-2020 plus moduły)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych zasad, na których opiera się ustrój państwowy. Duże znaczenie przywiązywane

jest do podstaw doktrynalnych i teoretycznych instytucji ustrojowych. Są one także ukazywane w kontekście orzecznictwa sądowego.

Założeniem przedmiotu jest wykazanie, że z zasad ustrojowych wynikają konkretne rozwiązania i instytucje, które są podstawą państwa.

Na ćwiczeniach z przedmiotu słuchacze mają poznawać szczegółowo, jak zasady ustroju funkcjonują w orzecznictwie i w jaki sposób są

one konkretyzowane przez organy stanowiące prawo.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych zasad, na których opiera się ustrój państwowy. Duże znaczenie przywiązywane

jest do podstaw doktrynalnych i teoretycznych instytucji ustrojowych. Są one także ukazywane w kontekście orzecznictwa sądowego.

Założeniem przedmiotu jest wykazanie, że z zasad ustrojowych wynikają konkretne rozwiązania i instytucje, które są podstawą państwa.

Na ćwiczeniach z przedmiotu słuchacze mają poznawać szczegółowo, jak zasady ustroju funkcjonują w orzecznictwie i w jaki sposób są

one konkretyzowane przez organy stanowiące prawo.

Literatura:

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Safjan, L.Bosek, Konstytucja RP, Tom I, Komentarz art. 1-86, Warszawa 2016

D. Dudek, Zasady ustroju III Rzeczypospolitej, Warszawa 2009.

K. Complak, Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007.

Literatura uzupełniająca:

H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007 (wybrane rozdziały).

B. Szmulik (red.), Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2012 (wybrane rozdziały).

B. Szmulik, Ustrój polityczny [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz Encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S.

Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.

P. Winczorek, Nauka o państwie, Warszawa 2005.

P. Winczorek, Konstytucyjny system organów państwowych, Warszawa 2012.

K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.

K. Wójtowicz, Zasada proporcjonalności jako wyznacznik konstytucyjności norm [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału

Konstytucyjnego, M. Zubik (red.), Warszawa 200

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia się: absolwent zna i rozumie:

absolwent potrafi:

AD2_U03- dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych

znajdujących się w programie studiów; potrafi formułować proste hipotezy badawcze i je weryfikować

AD2_U04 wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz

analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/ gospodarczych; potrafi tworzyć modele złożonych

procesów życia społecznego

AD2_U05 biegle zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu

prawa/administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; umie wykorzystać dostępne

procedury w tym zakresie

AD2_U09 zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie

prezentować ustnie w języku polskim/obcym wiedzę z zakresu prawa/nauki administracji/ przedmiotów pomocniczych

znajdujących się w programie studiów lub mających charakter interdyscyplinarnych

absolwent jest gotów do:

AD2_K01 systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa/administracji/

ekonomii; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego

kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

AD2_K02 pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa/administracji

Metody i kryteria oceniania:

Metody i krytria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- odpowiednia frekwencja

- aktywny udział w zajęciach

- prezentacja zagadnienia na zajęciach

metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną (ndst)

Student nie rozumie podstawowych pojęć dotyczących zasad ustrojowych.

Student nie potrafi współdziałać w grupie.

Student nie umie dokonać analizy przedmiotu.

Student nie umie wykorzystać metody właściwej dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy zasad ustrojowych.

Student nie umie zbierać danych dotyczące analizowanych zagadnień.

Na ocenę dostateczną (dst)

Student rozumie zagadnienia zasad ustrojowych w stopniu podstawowym.

Student potrafi współdziałać w grupie w stopniu podstawowym.

Student umie dokonać analizy przedmiotu w stopniu podstawowym.

Student umie wykorzystać metod właściwych dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy zagadnień ustrojowych w

stopniu podstawowym.

Student umie zbierać dane dotyczące analizowanych zagadnień w stopniu podstawowym.

Na ocenę dobrą (db)

Student rozumie zagadnienia zasad ustrojowych w stopniu zadowalającym.

Student potrafi współdziałać w grupie w stopniu zadowalającym.

Student umie dokonać analizy przedmiotu w stopniu zadowalającym.

Student umie wykorzystać metod właściwych dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy zagadnień zasad

ustrojowych w stopniu zadowalającym.

Student umie zbierać dane dotyczące analizowanych zagadnień w stopniu zadowalającym.

Na ocenę bardzo dobrą (bdb)

Student właściwie rozumie zagadnienia zasad ustrojowych.

Student potrafi właściwie współdziałać w grupie.

Student umie dokonać właściwej analizy przedstawionych zagadnień.

Student umie odpowiednio wykorzystać metody właściwe dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy zagadnień zasad

ustrojowych.

Student umie samodzielnie zbierać dane dotyczące analizowanych zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Maksymiuk
Prowadzący grup: Magdalena Maksymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 16 godzin

Lektura: 24 godziny

Przygotowanie pracy na zajęcia: 35 godzin

Suma godzin:

Liczba ECTS: 75h/25 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych zasad, na których opiera się ustrój państwowy. Duże znaczenie

przywiązywane jest do podstaw doktrynalnych i teoretycznych instytucji ustrojowych. Są one także ukazywane w kontekście

orzecznictwa sądowego. Założeniem przedmiotu jest wykazanie, że z zasad ustrojowych wynikają konkretne rozwiązania i

instytucje, które są podstawą państwa. Na ćwiczeniach z przedmiotu słuchacze mają poznawać szczegółowo, jak zasady

ustroju funkcjonują w orzecznictwie i w jaki sposób są one konkretyzowane przez organy stanowiące prawo.

Pełny opis:

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych zasad, na których opiera się ustrój państwowy. Duże znaczenie

przywiązywane jest do podstaw doktrynalnych i teoretycznych instytucji ustrojowych. Są one także ukazywane w kontekście

orzecznictwa sądowego. Założeniem przedmiotu jest wykazanie, że z zasad ustrojowych wynikają konkretne rozwiązania i

instytucje, które są podstawą państwa. Na ćwiczeniach z przedmiotu słuchacze mają poznawać szczegółowo, jak zasady

ustroju funkcjonują w orzecznictwie i w jaki sposób są one konkretyzowane przez organy stanowiące prawo.

Literatura:

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Safjan, L.Bosek, Konstytucja RP, Tom I, Komentarz art. 1-86, Warszawa 2016

D. Dudek, Zasady ustroju III Rzeczypospolitej, Warszawa 2009.

K. Complak, Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007.

Literatura uzupełniająca:

H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007 (wybrane rozdziały).

B. Szmulik (red.), Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2012 (wybrane rozdziały).

B. Szmulik, Ustrój polityczny [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz Encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S.

Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.

P. Winczorek, Nauka o państwie, Warszawa 2005.

P. Winczorek, Konstytucyjny system organów państwowych, Warszawa 2012.

K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.

K. Wójtowicz, Zasada proporcjonalności jako wyznacznik konstytucyjności norm [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału

Konstytucyjnego, M. Zubik (red.), Warszawa 200

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Maksymiuk
Prowadzący grup: Marta Gontarz-Dobrowolska, Magdalena Maksymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)