Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja podatkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-APpp
Kod Erasmus / ISCED: 10.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja podatkowa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W02

AD2_W03

AD2_W04

AD2_W05

AD2_W06

AD2_W07


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu: Omówienie podstawowych pojęć oraz instytucji z zakresu prawa podatkowego oraz administracji skarbowej.

Wymagania wstępne: Brak

Udział w wykładzie: 30 h

Lektura zadanej literatury: 15

Przygotowanie do egzaminu: 30

Suma godzin: 75

Liczba ECTS: 75 h/25 = 3 ECTS

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu obejmują:

1) Zagadnienia wprowadzające w zakresie problematyki prawa podatkowego połączone z analizą podstawowych pojęć (pojęcie podatku, elementy stałe podatku, klasyfikacja podatków, pojęcie systemu podatkowego, zasady podatkowe, funkcje podatków).

2) Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe - zagadnienia wprowadzające.

3) Powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych - w tym omówienie wszystkich przypadków wygasania zobowiązań podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podmiotowych.

4) Struktura podatku - dokładna analiza problematyki elementów zmiennych podatku - w tym zagadnienia podmiotowe.

5) Odpowiedzialność podatkowa.

6) Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

7) Struktura i właściwości administracji skarbowej - w tym administracji podatkowej (klasyfikacja organów, zasady funkcjonowania, właściwość miejscowa i rzeczowa).

8) Postępowanie podatkowe.

9) Rodzaje i charakterystyka podatków - zagadnienia wprowadzające.

10) Podatki centralne: VAT, podatek akcyzowy, podatek od gier, PIT, CIT - z uwzględnieniem zagadnień podmiotowych.

11) Podatki lokalne, od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn - z uwzględnieniem zagadnień podmiotowych.

Literatura:

Podstawowa:

1) R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2016;

2) R. Oktaba, Prawo podatkowe, Warszawa 2017.

Źródła prawa:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.),

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.),

Ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947 ze zm.).

Uzupełniająca:

A. Nowak-Far (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2017;

Czasopisma: Edukacja Prawnicza.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: Zna, rozumie i potrafi zdefiniować pojęcia związane z prawem podatkowym i administracją podatkową oraz umie posługiwać się tymi pojęciami w praktyce.

EK 2: Ma pogłębioną wiedzę w zakresie funkcjonowania poszczególnych instytucji prawa podatkowego i potrafi je wymienić, sklasyfikować, dokonać ich charakterystyki.

EK 3: Ma pogłębioną wiedzę w zakresie powoływania, struktury oraz uprawnień organów administracji podatkowej i skarbowej.

EK 4: Ma pogłębioną wiedzę w zakresie stosowania zasad oraz reguł prawa i postępowania podatkowego. Zna i opisuje ich specyfikę oraz główne założenia.

EK 5: Ma pogłębioną wiedzę w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania administracji podatkowej, a także całego systemu podatkowego. Potrafi je wymienić i przypisać do właściwych okoliczności zastosowania.

EK 6: Ma pogłębioną wiedzę w zakresie klasyfikacji poszczególnych kategorii podatków, zna i potrafi wskazać cechy określonych podatków pobieranych w Polsce.

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30 h

Lektura zadanej literatury: 15 h

Przygotowanie do egzaminu: 30 h

Suma godzin: 75 h

Liczba ECTS: 75 h/25 h = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK 1: Zna, rozumie i potrafi zdefiniować pojęcia związane z prawem podatkowym i administracją podatkową oraz umie posługiwać się tymi pojęciami w praktyce.

Na ocenę 2 (ndst) - nie zna i nie potrafi zdefiniować pojęć związanych z prawem podatkowym i administracją podatkową nie umie posługiwać się tymi pojęciami w praktyce.

Na ocenę 3 (dst) - w podstawowym stopniu zna i potrafi zdefiniować pojęcia związane z prawem podatkowym i administracją podatkową, w takim też stopniu umie posługiwać się tymi pojęciami w praktyce.

Na ocenę 4 (db) - dobrze zna i potrafi zdefiniować pojęcia związane z prawem podatkowym i administracją podatkową oraz sprawnie umie posługiwać się tymi pojęciami w praktyce.

Na ocenę 5 (bdb) - bardzo dobrze zna i potrafi zdefiniować pojęcia związane z prawem podatkowym i administracją podatkową oraz umie posługiwać się tymi pojęciami w praktyce.

EK 2: Ma pogłębioną wiedzę w zakresie funkcjonowania poszczególnych instytucji prawa podatkowego i potrafi je wymienić, sklasyfikować, dokonać ich charakterystyki.

Na ocenę 2 (ndst) - nie zna problematyki podstawowych instytucji prawa podatkowego.

Na ocenę 3 (dst) - wymienia jedynie poszczególne instytucje prawa podatkowego jednak nie potrafi ich zdefiniować i scharakteryzować.

Na ocenę 4 (db) - wymienia poszczególne instytucje prawa podatkowego - potrafi je zdefiniować i scharakteryzować.

Na ocenę 5 (bdb) - bardzo dobrze zna poszczególne instytucje prawa podatkowego - potrafi je zdefiniować i scharakteryzować.

EK 3: Ma pogłębioną wiedzę w zakresie powoływania, struktury oraz uprawnień organów administracji podatkowej i skarbowej.

Na ocenę 2 (ndst) - nie zna problematyki organów administracji podatkowej i skarbowej.

Na ocenę 3 (dst) - wymienia jedynie poszczególne organy administracji podatkowej i skarbowej, nie potrafi jednak omówić zakresu i charakteru ich uprawnień.

Na ocenę 4 (db) - wymienia poszczególne organy administracji podatkowej i skarbowej, potrafi omówić zakres i charakter ich uprawnień.

Na ocenę 5 (bdb) - bardzo dobrze zna strukturę organów administracji podatkowej i skarbowej, potrafi omówić zakres i charakter ich uprawnień.

EK 4: Ma pogłębioną wiedzę w zakresie stosowania zasad oraz reguł prawa i postępowania podatkowego. Zna i opisuje ich specyfikę oraz główne założenia.

Na ocenę 2 (ndst) - nie zna problematyki zasad oraz reguł prawa i postępowania podatkowego.

Na ocenę 3 (dst) - wskazuje jedynie na podstawowe zasady prawa i postępowania podatkowego, jednak nie potrafi ich scharakteryzować.

Na ocenę 4 (db) - wymienia poszczególne zasady prawa i postępowania podatkowego, potrafi je scharakteryzować.

Na ocenę 5 (bdb) - bardzo dobrze zna poszczególne zasady prawa i postępowania podatkowego, potrafi je scharakteryzować.

EK 5: Ma pogłębioną wiedzę w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania administracji podatkowej, a także całego systemu podatkowego. Potrafi je wymienić i przypisać do właściwych okoliczności zastosowania.

Na ocenę 2 (ndst) - nie zna obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania administracji podatkowej, a także całego systemu podatkowego.

Na ocenę 3 (dst) - potrafi jedynie wymienić wskazane regulacje prawne.

Na ocenę 4 (db) - zna obowiązujące regulacje prawne dotyczące funkcjonowania administracji podatkowej, a także całego systemu podatkowego - nie w każdym przypadku potrafi je przypisać do właściwych okoliczności zastosowania.

Na ocenę 5 (bdb) - bardzo dobrze zna obowiązujące regulacje prawne dotyczące funkcjonowania administracji podatkowej, a także całego systemu podatkowego - poprawnie potrafi je przypisać do właściwych okoliczności zastosowania.

EK 6: Ma pogłębioną wiedzę w zakresie klasyfikacji poszczególnych kategorii podatków, zna i potrafi wskazać cechy określonych podatków pobieranych w Polsce.

Na ocenę 2 (ndst) - nie zna poszczególnych kategorii podatków, nie zna i nie potrafi omówić ich cech.

Na ocenę 3 (dst) - potrafi wymienić poszczególne kategorie podatków, potrafi je sklasyfikować.

Na ocenę 4 (db) - potrafi wymienić poszczególne kategorie podatków, potrafi je sklasyfikować i omówić podstawowe ich cechy.

Na ocenę 5 (bdb) - bardzo dobrze zna poszczególne kategorie podatków, potrafi je sklasyfikować i omówić ich cechy.

EK z zakresu wiedzy osiągane są metodami: wykład informacyjny, wykład interaktywny, dyskusja, prezentacja.

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, egzamin pisemny, test.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Tchórzewski
Prowadzący grup: Mateusz Tchórzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)