Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej w urzędzie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-BKEee
Kod Erasmus / ISCED: 10.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej w urzędzie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

AD2_U02, AD2_U04

AD2_K01, AD2_K02

AD2_K03

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omówiona zostanie problematyka bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w kontekście odpowiednich standardów prawnych i technicznych w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omówiona zostanie problematyka bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w kontekście odpowiednich standardów prawnych (m.in. Krajowe ramy interoperacyjności, Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Ustawa o ochronie informacji niejawnych + akty wykonawcze) i technicznych w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego (m.in. normy ISO 27001, 27005). Omówione zostaną wybrane modele szacowania ryzyka a także podstawy tworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kurs "Bezpieczeństwo systemów komputerowych", http://wazniak.mimuw.edu.pl/

Literatura uzupełniająca:

A. Białas, Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, Warszawa 2007

K. Świtała, Prawnoadministracyjne aspekty problematyki bezpieczeństwa informacji w podmiotach publicznych, Przegląd Prawa Publicznego 10/2013 (artykuł)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 Posiada niezbędną wiedzę na temat aktów prawnych obowiązujących w obszarze bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie;

EK2 Posiada niezbędny zakres wiedzy na temat bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie

EK3 Zna i definiuje podstawowe instytucje związane z bezpieczeństwem komunikacji elektronicznej w urzędzie

EK4 Posiada niezbędne kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystania wiedzy na temat bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie

ECTS

Udział w wykładzie: 15

Przygotowanie do egzaminu 25

Literatura 10

Liczba ECTS 50h/25 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- Ćwiczeniowa (ćwiczebna) oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy (film, fotografie, materiały archiwalne, teksty źródłowe, dokumenty, roczniki statystyczne, mapy, Internet itp.);

- Studium przypadku (studium przykładowe).

Metody dydaktyczne: zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego, w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w wykładach realizowanych za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Materiały z zajęć udostępniane są także za pomocą uczelnianej platformy Moodle.

Kryteria oceniania:

EK1: Postrzega relacje pomiędzy przepisami prawnymi oraz standardami międzynarodowymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacyjnego.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie postrzega relacji pomiędzy przepisami prawnymi oraz standardami międzynarodowymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacyjnego.

Na ocenę 3 (dst.) - postrzega relację wyłącznie pomiędzy przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacyjnego.

Na ocenę 4 (db.) - postrzega relacje pomiędzy polskimi przepisami prawnymi oraz krajowymi standardami dotyczącymi bezpieczeństwa informacyjnego.

Na ocenę 5 (bdb) - postrzega relacje pomiędzy przepisami prawnymi krajowymi i międzynarodowymi oraz standardami międzynarodowymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacyjnego.

EK2: Dąży do realizacji w grupie 3-5 osobowej projektu wykorzystującego odpowiednie narzędzia i techniki zapewniające bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie dąży do realizacji w grupie 3-5 osobowej projektu wykorzystującego odpowiednie narzędzia i techniki zapewniające bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej w urzędzie

Na ocenę 3 (dst.) - dąży do realizacji w grupie 3-5 osobowej projektu wykorzystującego niewłaściwe lub nieefektywne narzędzia i techniki zapewniające bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 4 (db.) - dąży do realizacji w grupie 3-5 osobowej projektu wykorzystującego odpowiednie narzędzia i techniki zapewniające bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 5 (bdb) - Dąży do realizacji w grupie 3-5 osobowej projektu wykorzystującego innowacyjne lub wykorzystujące efekt synergii narzędzia i techniki zapewniające bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej w urzędzie.

EK3: Formułuje cele określonego podmiotu publicznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie formułuje celów określonego podmiotu publicznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Na ocenę 3 (dst.) - formułuje niekwantyfikowane i ogólne cele określonego podmiotu publicznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Na ocenę 4 (db.) - formułuje kwantyfikowane i szczegółowe cele określonego podmiotu publicznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Na ocenę 5 (bdb) - formułuje szczegółowe cele określonego podmiotu publicznego w zakresie bezpieczeństwa informacji w sposób zgodny z metodą SMART.

EK4: Porządkuje wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie porządkuje wiedzy teoretycznej z zakresu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 3 (dst.) - porządkuje co najmniej 3 pojęcia z zakresu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 4 (db.) - porządkuje co najmniej 5 pojęć z zakresu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie i związane z nimi przepisy prawa.

Na ocenę 5 (bdb) - porządkuje co najmniej 5 pojęć z zakresu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie i związane z nimi przepisy prawa oraz standardy techniczne.

EK5: Dobiera metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do analizy procesów informacyjnych w podmiotach publicznych z punktu widzenia problematyki bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 2 (ndst.) - nie dobiera metod i narzędzi właściwych dla nauk prawnych i administracyjnych do analizy procesów informacyjnych w podmiotach publicznych z punktu widzenia problematyki bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 3 (dst.) - dobiera jedną metodę lub narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do analizy procesów informacyjnych w podmiotach publicznych z punktu widzenia problematyki bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 4 (db.) - dobiera więcej niż jedną metodę lub narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do analizy procesów informacyjnych w podmiotach publicznych z punktu widzenia problematyki bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie.

Na ocenę 5 (bdb) - dobiera co najmniej dwie metody lub narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do analizy procesów informacyjnych w podmiotach publicznych z punktu widzenia problematyki bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w urzędzie oraz potrafi wskazać występujące między nimi relacje.

Metody oceniania: test wiedzy, praca pisemna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Besiekierska
Prowadzący grup: Agnieszka Besiekierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)