Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PAd2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:

AD1_W02;

AD1_W05;

AD1_W06;

AD1_W07


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: rozumienie przez studenta procedur właściwych działaniu administracji publicznej, stosowanie przepisów kpa, rozumienie przebiegu i istoty postępowania egzekucyjnego w administracji.

Wymagania wstępne: brak

Zajęcia odbywają się zdalnie poprzez MS Teams, kod zespołu:

qikk244

Pełny opis:

Treści merytoryczne :

1. Działy prawa administracyjnego i rodzaje procedur administracyjnych - 1/2 godz.

2. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego - 2 godz.

3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego - 2 godz.

4. Kompetencja szczególna organów administracji publicznej

(właściwość i wyłączenia) - 3 godz.

5. Strony postępowania administracyjnego i podmioty na prawach strony. Pojęcie i pozycja prawna - 2,5 godz.

6. Wszczęcie postępowania administracyjnego i terminy załatwiania spraw administracyjnych - 1 godz.

7. Czynności techniczno-procesowe - 2 godz.

8. Postępowanie wyjaśniające - 2 godz.

9. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym - 2 godz.

10. Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji - 2 godz.

11. Wznowienie postępowania administracyjnego. Przesłanki, tryb, skutki - 3 godz.

12. Stwierdzenie nieważności decyzji (postanowienia). Przesłanki, tryb, skutki - 3 godz.

13. Uchylenie i zmiana decyzji (art.154, 155, 161 kpa) oraz stwierdzenie jej wygaśnięcia (art.162 kpa) - 2 godz.

14. Podstawowe założenia postępowań uproszczonych w kpa: w sprawie wydawania zaświadczeń i skargowo-wnioskowe - 2 godz.

15. Zakres stosowania egzekucji administracyjnej - 2 godz.

16. Zasady postępowania egzekucyjnego - 2 godz.

17. Podmioty postępowania egzekucyjnego (organy egzekucyjne, rekwizycyjne, egzekutor, organy asystujące i pomocnicze, wierzyciel , zobowiązany, inne podmioty) - 3 godz.

18. Przebieg postępowania egzekucyjnego. Zasady prowadzenia egzekucji - 2 godz.

19. Środki egzekucyjne należności pieniężnych i niepieniężnych - 2 godz.

20. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym - 3 godz.

21. Koszty egzekucyjne - 1 godz.

22. Postępowanie zabezpieczające - 1 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa: (1. W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2013; 2. E.Ochendowski, Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Wybór orzecznictwa, Toruń 2012).

Literatura uzupełniająca: (1. System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego i A. Wróbla, Warszawa 2009-2012; 2. M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2013; T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2011).

Literatura dostępna w bibliotece WPiA UKSW.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267);

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

AD1_W02: zna i rozumie procedury właściwe działaniu administracji publicznej

AD1_W05: omawia zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego i uregulowane w nim tryby postępowań

AD1_W06: charakteryzuje regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (dotyczące zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji oraz w trybach nadzwyczajnych, opłat i kosztów postępowania)

AD1_W07: zna i rozumie charakter prawny, zakres stosowania egzekucji administracyjnej i zasady postępowania egzekucyjnego w administracji; charakteryzuje instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, środki egzekucyjne, środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające)

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 45h

Lektura literatury: 25h

Przygotowanie do egzaminu: 30h

Suma godzin: 100h

Liczba ECTS: 100h/25 (1 pkt ECTS=25h pracy studenta) = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

AD1_W02; AD1_W05; AD1_W06; AD1_W07 osiągane metodami:

Wykład informacyjno-problemowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

AD1_W02; AD1_W05; AD1_W06; AD1_W07: egzamin pisemny (4-5 pytań otwartych), egzamin ustny - w terminie zerowym oraz dla dyslektyków, dysgrafików i w razie szczególnych okoliczności uniemożliwiających formę pisemną sprawdzenia wiedzy oraz w przypadku nauczania zdalnego.

Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest zaliczeniem ćwiczeń.

Kryteria oceniania:

Na ocenę ndst. (2):

- nie zna i nie rozumie procedur właściwych działaniu administracji publicznej (nie potrafi wskazać rodzajów procedur administracyjnych, ich istoty, funkcji i zależności)

- nie omawia zakresu obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego i uregulowanych w nim trybów postępowań

- nie potrafi scharakteryzować regulacji prawnych w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego

- nie zna i nie rozumie charakteru prawnego, zakresu stosowania egzekucji administracyjnej i zasad postępowania egzekucyjnego w administracji, nie potrafi scharakteryzować podstawowych instytucji postępowania egzekucyjnego

Na ocenę dst. (3):

- zna procedury właściwe działaniu administracji publicznej (wymienia procedury administracyjne i dotyczące ich akty normatywne)

- wymienia rodzaje postępowań uregulowanych w kodeksie, większość przesłanek obowiązywania kpa i wyłączeń

- w zasadzie prawidłowo charakteryzuje podstawowe regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania)

- zna charakter prawny i częściowo zakres stosowania egzekucji administracyjnej oraz niektóre zasady postępowania egzekucyjnego w administracji, charakteryzuje podstawowe instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające)

Na ocenę db. (4):

- dobrze zna i co do zasady rozumie procedury właściwe działaniu administracji publicznej (potrafi wymienić procedury administracyjne, dotyczące ich akty normatywne, a także opisać ich charakter prawny i funkcje)

- wymienia rodzaje postępowań uregulowanych w kodeksie i w zasadzie prawidłowo je omawia, wymienia prawidłowo przesłanki obowiązywania kpa i wyłączenia

- w zasadzie prawidłowo charakteryzuje podstawowe i bardziej złożone regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania, jak również

weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji oraz w trybach nadzwyczajnych)

- zna i co do zasady rozumie charakter prawny, zakres stosowania egzekucji administracyjnej oraz większość zasad postępowania egzekucyjnego w administracji, w zasadzie prawidłowo charakteryzuje instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające, jak również środki egzekucyjne czy środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym)

Na ocenę bdb. (5):

- bardzo dobrze zna i rozumie procedury właściwe działaniu administracji publicznej (potrafi wymienić procedury administracyjne, dotyczące ich akty normatywne, opisać ich charakter prawny i funkcje, jak również zależności i zbieg procedur)

- prawidłowo omawia zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego (przesłanki obowiązywania i wyłączenia) i uregulowane w nim tryby postępowań

- prawidłowo charakteryzuje (podstawowe i bardziej złożone) regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania, jak również weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji oraz w trybach nadzwyczajnych)

- zna i rozumie charakter prawny, zakres stosowania egzekucji administracyjnej oraz zasady postępowania egzekucyjnego w administracji, prawidłowo charakteryzuje instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające, jak również środki egzekucyjne czy środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jaśkowska, Jacek Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jaśkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.