Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie administracyjne- przedmiot uzupełniający

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PAd2R
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne- przedmiot uzupełniający
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab500b40c44864b1da3cd0ae2ed7c1274%40thread.tacv2/conversations?groupId=a1e00284-045c-44e4-9682-a6a4a6b0b599&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Kompetencje społeczne:


AD2_K02;Umiejętności:


AD2_U05;


AD2_U09;


AD2_U10;Wiedza:


AD2_W02;


AD2_W06

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie z unormowaniami Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie ogólnego, jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego.

Wykład adresowany w szczególności do studentów I roku administracji II-stopnia, którzy nie mieli w programie studiów licencjackich przedmiotu Postępowanie administracyjne.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Pojęcie i zakres ogólnego postępowania administracyjnego.

2. Postępowanie ogólne a inne procedury o charakterze administracyjnym.

3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego.

4. Organy administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym.

5. Strony i inni uczestnicy postępowania administracyjnego.

6. Przebieg postępowania administracyjnego.

7. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

8. Weryfikacja decyzji i postanowień w administracyjnym toku instancji.

9. Weryfikacja decyzji i postanowień w wewnątrzadministracyjnych trybach nadzwyczajnych.

10. Opłaty i koszty w postępowaniu administracyjnym.

Literatura:

Literatura podstawowa: (Postępowanie administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2020).

Literatura uzupełniająca: (1. System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego i A. Wróbla, Warszawa 2009-2020; 2. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019; 3. M. Jaśkowska, A. Wróbel, M.Wilbrandt-Gotowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2020; 4. R. Hauser, M. Wierzbowski red., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2020; 5. H. Knysiak-Sudyka red., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019).

Literatura podstawowa oraz część z komentarzy dostępne w bibliotece WPiA UKSW.

Podstawowy akt prawny:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student -

EK1: jest świadomy konieczności dostosowywania swojej wiedzy i umiejętności do rozwoju zawodowego, mając na celu śledzenie aktualnego stanu prawnego lub uzupełnienie wiedzy o postępowaniu administracyjnym

EK2: potrafi zaprezentować w sposób pisemny lub ustny pojęcia i instytucje uregulowane w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie postępowania ogólnego, dostrzegając ewolucję regulacji prawnych w tym przedmiocie.

EK3: samodzielnie dokonuje analiz i pogłębia wiedzę korzystając z treści Kodeksu postępowania administracyjnego i podręcznika.

EK4: zna pojęcia i instytucje występujące w ogólnym postępowaniu administracyjnym, potrafi scharakteryzować i ocenić regulację prawną w tym zakresie.

EK5: rozróżnia poszczególne procedury o charakterze administracyjnym, objaśnia rolę ogólnego postępowania administracyjnego i poszczególnych instytucji procesowych.

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 16h

Lektura podręcznika i prezentacji z e-learningu: 20h

Przygotowanie do egzaminu: 14h

Suma godzin: 50h

Liczba ECTS: 50/25 (1 ECTS= 25 h pracy studenta) = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

EK1-EK5: Egzamin pisemny (pytania otwarte) lub ustny (poprzez MS TEAMS).

Na ocenę bdb. (5) student:

EK1: jest świadomy potrzeby dostosowywania swojej wiedzy i umiejętności do rozwoju zawodowego, podejmuje systematyczne działania w tym kierunku (np. regularnie korzysta z materiałów zamieszczonych w formie e-learningu).

EK2: potrafi zaprezentować w sposób pisemny lub ustny pojęcia i instytucje, w tym bardziej złożone (np. weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji czy w nadzwyczajnych trybach postępowania), dostrzegając ewolucję regulacji prawnych w tym przedmiocie.

EK3: pogłębia wiedzę korzystając z treści Kodeksu postępowania administracyjnego i podręcznika oraz komentarzy.

EK4: zna pojęcia i instytucje, w tym bardziej złożone, występujące w ogólnym postępowaniu administracyjnym (np. tryby weryfikacji rozstrzygnięć w nadzwyczajnych trybach postępowania), potrafi scharakteryzować przesłanki i dokonać oceny regulacji prawnej w tym zakresie.

EK5: rozróżnia poszczególne procedury o charakterze administracyjnym, objaśnia rolę ogólnego postępowania administracyjnego i poszczególnych instytucji procesowych.

Na ocenę db. (4) student:

EK1: jest świadomy potrzeby dostosowywania swojej wiedzy i umiejętności do rozwoju zawodowego, podejmuje działania w tym kierunku (np. korzysta z materiałów zamieszczonych w formie e-learningu).

EK2: potrafi zaprezentować w sposób pisemny lub ustny większość pojęć i instytucji, w tym bardziej złożonych (np. weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji), dostrzegając co do zasady ewolucję regulacji prawnych w tym przedmiocie.

EK3: pogłębia wiedzę korzystając z treści Kodeksu postępowania administracyjnego i podręcznika.

EK4: zna pojęcia i instytucje, w tym bardziej złożone, występujące w ogólnym postępowaniu administracyjnym, potrafi scharakteryzować przesłanki, nie potrafi dokonać ocen regulacji prawnej w tym zakresie.

EK5: rozróżnia poszczególne procedury o charakterze administracyjnym, w podstawowym zakresie objaśnia rolę ogólnego postępowania administracyjnego i poszczególnych instytucji procesowych.

Na ocenę dst. (3) student:

EK1: jest świadomy potrzeby dostosowywania swojej wiedzy i umiejętności do rozwoju zawodowego, lecz nie zawsze podejmuje skuteczne działania w tym kierunku (np. zdarza się mu korzystać z nieaktualnego tekstu ustawy)

EK2: potrafi zaprezentować w sposób pisemny lub ustny prostsze pojęcia i mniej złożone instytucje, nie dostrzegając ewolucję regulacji prawnych w tym przedmiocie.

EK3: wybiórczo pogłębia wiedzę korzystając z treści Kodeksu postępowania administracyjnego i podręcznika.

EK4: zna prostsze pojęcia i instytucje występujące w ogólnym postępowaniu administracyjnym (np. zakres obowiązywania kpa, zasady ogólne, doręczenia, terminy), potrafi scharakteryzować tylko część przesłanek zastosowania danej instytucji, nie potrafi dokonać ocen regulacji prawnej w tym zakresie.

EK5: rozróżnia poszczególne procedury o charakterze administracyjnym, w ograniczonym zakresie objaśnia rolę ogólnego postępowania administracyjnego i poszczególnych instytucji procesowych.

Na ocenę ndst. (2) student:

EK1: nie widzi potrzeby dostosowywania swojej wiedzy i umiejętności do rozwoju zawodowego, nie śledzi aktualnego stanu prawnego i nie uzupełnienia wiedzy o postępowaniu administracyjnym.

EK2: nie potrafi zaprezentować w sposób pisemny lub ustny pojęć i instytucji uregulowanych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie postępowania ogólnego, nie dostrzega ewolucję regulacji prawnych w tym przedmiocie.

EK3: nie dokonuje analiz i nie pogłębia wiedzy, nie korzysta z treści Kodeksu postępowania administracyjnego ani podręcznika.

EK4: nie potrafi zdefiniować pojęć ani opisać instytucji występujących w ogólnym postępowaniu administracyjnym, nie potrafi scharakteryzować i ocenić regulacji prawnej w tym zakresie.

EK5: nie rozróżnia prawidłowo poszczególnych procedur o charakterze administracyjnym, nie umie opisać roli ogólnego postępowania administracyjnego ani poszczególnych instytucji procesowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jaworski
Prowadzący grup: Jacek Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)