Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PH3-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W04

PR_W06


PR_U01

PR_U02


PR_K05

Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne): Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa gospodarczego prywatnego, a zwłaszcza prawa umów gospodarczych

Założenia i cele

(szczegółowe):

- przedstawienie podstawowych pojęć prawa gospodarczego prywatnego

- zapoznanie z regulacją prawną poszczególnych rodzajów umów gospodarczych

- umiejętność zastosowania poznanej problematyki w obrocie

Pełny opis:

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ

Wykład:

1.Pojęcie prawa handlowego, jego rola i miejsce w systemie prawnym. Źródła prawa handlowego. Definicje prawne przedsiębiorcy, pojęcie przedsiębiorstwa. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w tym przez osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

2.Systemy ewidencyjne przedsiębiorców. Zasady prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego, charakter prawny wpisów, rola i kompetencje sądu rejestrowego.

3.Pojęcie firmy, zasady prawa firmowego.

4. Prokura na tle innych pełnomocnictw.

5.Ogólna charakterystyka spółek wraz z ich klasyfikacją. Spółki osobowe - omówienie podstawowych cech konstrukcyjnych, spółki kapitałowe - omówienie podstawowych cech konstrukcyjnych. Prawna charakterystyka instytucji spółki cywilnej, przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową.

6.Spółka jawna - zasady tworzenia, funkcjonowania (prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja), zmiany w składzie wspólników, zasady odpowiedzialności za zobowiązania, prawa i obowiązki wspólników, rozwiązanie, likwidacja.

7. Spółka partnerska - zasady tworzenia, funkcjonowania (prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja), zmiany w składzie wspólników, zasady odpowiedzialności za zobowiązania, prawa i obowiązki wspólników, rozwiązanie, likwidacja.

8.Spółka komandytowa i komandytowo - akcyjna - zasady tworzenia, funkcjonowania (prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja), zmiany w składzie wspólników, zasady odpowiedzialności za zobowiązania, prawa i obowiązki wspólników, rozwiązanie, likwidacja.

9.Spółki kapitałowe - omówienie pojęć: kapitał zakładowy, udział (akcja), wkład. Prawna charakterystyka spółki kapitałowej w organizacji. Procedura tworzenia spółek kapitałowych.

10.Spółka z o.o. - prawa i obowiązki wspólników,, zmiany w składzie wspólników (zbycie udziału, śmierć, wyłączenie wspólnika).

11.Spółka z o.o. - organy spółki. Zasady działania zarządu (skład zarządu, mandat i kadencja, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja). Model nadzoru w sp. z o.o. Zgromadzenie wspólników - kompetencje, zasady podejmowania uchwał, zaskarżanie uchwał.

12. Zmiana umowy spółki z o.o. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego. Rozwiązanie i likwidacja spółki z o o.

13.Spółka akcyjna - procedura tworzenia, prawa akcjonariuszy, zmiany statutu spółki.

14.Spółka akcyjna - organy spółki. Zasady działania zarządu (skład zarządu, mandat i kadencja, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja). Model nadzoru w sp. akcyjnej. Walne Zgromadzenie - kompetencje, zasady podejmowania uchwał, zaskarżanie uchwał. Rozwiązanie i likwidacja.

15. Łączenie, podział i przekształcanie spółek.

Ćwiczenia:

1. Podstawowe pojęcia prawa gospodarczego prywatnego: przedsiębiorca, konsument, przedsiębiorstwo, spółka, działalność gospodarcza, firma, prokura, Krajowy Rejestr Sądowy

2. Pojęcie umowy gospodarczej i jej charakter prawny. Klasyfikacja umów gospodarczych.

3. Prawo umów gospodarczych - zagadnienia ogólne: tryb zawarcia umowy, forma umowy, dodatkowe zastrzeżenia umowne, wykonanie umowy, odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

4. Umowy z obszaru stosunków bankowych: umowa rachunku bankowego, umowa kredytu z uwzględnieniem specyfiki kredytu konsumenckiego, umowa pożyczki bankowej

5. Umowy o korzystanie rzeczy i praw: umowa leasingu

6. Umowy o pośrednictwo w obrocie gospodarczym: umowa agencyjna, umowa factoringu, umowa forfaitingu

7. Umowa przewozu.

8. Umowa spółki cywilnej.

9. Kolokwia, zaliczenia

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2020; 2. K.Bilewska, A. Chłopecki, Prawo handlowe, Warszawa 2020; 3. Prawo gospodarcze prywatne, pod red. T. Mróz, M. Steca, Warszawa 2018; 4. Prawo spółek handlowych, pod red. A. Kocha, W. Napierały, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca: 1.System prawa prywatnego. Prawo spółek osobowych, t. 16 pod red. A. Szajkowskiego, Warszawa 2008; 2. System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A i 17B, pod. red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010; 3. Prawo spółek handlowych, t. 2, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2012; 4. M. Michalski, Spółka Akcyjna, t. III, pod red. A. Kidyba, Warszawa 2010; 5. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-II, Warszawa 2013; 6. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz suplement, Warszawa 2005-2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: definiuje pojęcia z zakresu prawa handlowego

EK 2: potrafi wymienić i klasyfikować źródła prawa handlowego

EK 3: postrzega relacje prawa handlowego do innych gałęzi prawa oraz potrafi przedstawić dynamikę rozwoju prawa handlowego w związku ze zmianami w sferze cywilizacyjnej oraz rozwojem stosunków gospodarczych;

EK 4: charakteryzuje metody wykładni przepisów prawa handlowego oraz potrafi wskazać poglądy zawarte w orzecznictwie oraz doktrynie prawnej dotyczących instytucji prawa handlowego

EK 5: dobiera metody badawcze wykorzystywane w ramach prawa handlowego i potrafi na ich podstawie formułować tezy badawcze i dokonywać teoretycznej analizy instytucji prawa handlowego

udział w wykładzie 24 h

udział w ćwiczeniach 16 h

lektura literatury 70 h

lektura orzeczeń SN 30 h

SUMA GODZIN 140

LICZBA ECTS - 5

Metody i kryteria oceniania:

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK1 są: wykład informacyjny, wykład problemowy oraz wykład konwersatoryjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest egzamin pisemny

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK2 są: wykład informacyjny, wykład problemowy oraz wykład konwersatoryjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest egzamin pisemny

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK3 są: wykład informacyjny, wykład problemowy oraz wykład konwersatoryjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest egzamin pisemny

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK4 są: wykład informacyjny, wykład problemowy oraz wykład konwersatoryjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest egzamin pisemny

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK5 są: wykład informacyjny, wykład problemowy oraz wykład konwersatoryjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest egzamin pisemny

Kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną:

EK1: student nie zna podstawowych pojęć prawa handlowego

EK2: student nie potrafi wymienić źródła krajowego prawa handlowego

EK3: student nie dostrzega powiązań pomiędzy podstawowymi instytucjami prawa handlowego

EK4: student nie zna orzecznictwa dotyczącego prawa handlowego

EK5: student nie jest w stanie znaleźć jakiegokolwiek praktycznego zastosowaniem poznanej wiedzy teoretycznej

Na ocenę dostateczną:

EK1: student zna podstawowe pojęcia prawa handlowego

EK2: student potrafi wymienić źródła krajowego prawa handlowego

EK3: student wiąże podstawowe instytucje prawa handlowego

EK4: student zna jedynie zasadnicze orzecznictwo dotyczące prawa handlowego

EK5: student usiłuje znaleźć praktyczne zastosowaniem poznanej wiedzy teoretycznej

Na ocenę dobrą:

EK1: student definiuje większość pojęć prawa handlowego

EK2: student potrafi wymienić unijne źródła prawa handlowego

EK3: student biegle wiąże podstawowe instytucje prawa handlowego

EK4: student zna bieżące orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące prawa handlowego

EK5: student umie znaleźć praktyczne zastosowaniem poznanej wiedzy teoretycznej

Na ocenę bardzo dobrą:

EK1: student nie ma żadnego problemu z definiowaniem pojęć prawa handlowego, umie wskazać rozbieżności w doktrynie

EK2: student zna międzynarodowe źródła prawa handlowego

EK3: student znajduje powiązania pomiędzy instytucjami prawa handlowego

EK4: student zna zasadnicze bieżące orzecznictwo sądów powszechnych dotyczące prawa handlowego

EK5: student ma umiejętność praktycznego zastosowania poznanych instytucji prawa handlowego w administracji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)