Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo informatyczne - informatyka w administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PINF-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo informatyczne - informatyka w administracji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_K01, AD1_K02, AD1_K03, AD1_U02

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności związanych z informatyzacją działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w szczególności w zakresie stanu publicznej infrastruktury informacyjnej oraz zasad, reguł i metod tworzenia i wykorzystania zasobów danych cyfrowych i komunikacji elektronicznej.

Pełny opis:

Poznanie zasad, reguł i metod tworzenia publicznych zasobów informacyjnych i wykorzystania cyfryzacji i komunikacji elektronicznej w realizacji zadań administracji rządowej i samorządowej:

1. Elementy publicznej infrastruktury informacyjnej

2. Infrastruktura informacji przestrzennej, w tym geoportal

3. Minimalne wymagania i interoperacyjność rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych.4. Usługi zaufania i podpisy elektroniczne, metody uwierzytelniania i autoryzacji.

5. Funkcjonowanie elektronicznych usług publicznych.

6. Zagrożenia cyberbezpieczeństwa i jego ochrona w podmiotach publicznych. Wykorzystane gier komputerowych w w podnoszeniu cyberbezpieczeństwa administracji publicznej

7. Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

8. Ochrona własności intelektualnej w administracji, w tym:program komputerowy jako utwór, dozwolony użytek a plagiat.

9. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, w tym zapewnianie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Literatura:

Publikacje Naukowe:

Szpor G., Martysz Cz., Wojsyk K.: Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2015.

Czaplicki K., Szpor G. Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Komentarz. Wolters Kluwer Polska, 2020.

Czaplicki K. Gryszczyńska A. Szpor G. [red.] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz. Wolters Kluwer Poska Warszawa 2019.

Gryszczyńska A., Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, C.H. Beck, 2016.

Literatura pomocnicza:

Szpor G., Internet, Dane przestrzenne, C.H. Beck, 2018

Akty prawne:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 257, str. 73).

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346).

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848).

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).

Ustawa o ewidencji ludności, Ustawa o dowodach osobistych, Ustawa prawo o ruchu drogowym, Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie informacji dla Przedsiębiorcy, Ustawa o Księgach Wieczystych i hipotece – w zakresie dotyczącym rejestrów publicznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

udział w Ćwiczeniach: 30 h

praca własna studenta: 35h

zapoznanie się z literaturą przedmiotu: 35h

Suma godzin: 100

Liczba ECTS: 100h/25=4

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową wpływa:

1. Praca na zajęciach w Sali komputerowej:

Wykonywanie zadań praktycznych, z wykorzystaniem omówionych narzędzi informatycznych, wykorzystywanych w administracji.

Bieżąca kontrola wiedzy i umiejętności (niezapowiedziane kolokwia przed/po zajęciach, odpowiedź ustna).

2. Obecność na zajęciach.

Warunkiem obecności na zajęciach jest uprzednie przygotowanie się studenta do omawianego tematu, wykonywanie zadań praktycznych zleconych przez prowadzącego i zachowanie godne studenta.

3. Test z materiału opisanego w sylabusie.

25 pytań wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szpor
Prowadzący grup: Konrad Radomiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szpor
Prowadzący grup: Konrad Radomiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szpor
Prowadzący grup: Konrad Radomiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)