Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne skarbowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PKSpp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo karne skarbowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W02

Skrócony opis:

Założeniem prowadzenia zajęć z przedmiotu prawo karne skarbowe jest zapoznanie studentów z problematyką prawa karnego skarbowego oraz jego umiejscowieniem w systemie prawa i postępowania karnego.

Zajęcia zwracają uwagę na autonomiczny charakter prawa karnego skarbowego.

Celem zajęć jest przybliżenie studentom zasad obowiązywania i stosowania prawa karnego skarbowego.

Pełny opis:

1. Uwagi wprowadzające. Specyfika prawa karnego skarbowego. Pojęcie prawa karnego skarbowego i jego funkcje.

Podział prawa karnego skarbowego. Przedmiot ochrony prawa karnego skarbowego. Geneza kodeksu karnego skarbowego. Autonomia prawa karnego skarbowego. Kompleksowość prawa karnego skarbowego. Zasady prawa karnego skarbowego.

2. Źródła prawa karnego skarbowego. Konstrukcja przepisów prawa karnego skarbowego. Wykładnia i analogia w prawie karnym skarbowym. Obowiązywanie przepisów prawa karnego skarbowego w czasie. Obowiązywanie przepisów prawa karnego skarbowego w miejscu.

3. Czyn zabroniony w prawie karnym skarbowym. Pojęcie czynu zabronionego. Podział czynów zabronionych ze względu na zachowanie osoby. Rodzaje skarbowych czynów zabronionych i kryteria ich rozgraniczenia. Istota przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych.

4. Ustawowe znamiona skarbowego czynu zabronionego. Podmiot (sprawca) skarbowego czynu zabronionego. Bezprawność czynu zabronionego. Społeczna szkodliwość czynu zabronionego. Wina jako podstawa odpowiedzialności zaczyn zabroniony. Przedmiot i strona przedmiotowa skarbowego czynu zabronionego. Formy zjawiskowe i stadialne popełnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych.

5. Kontratypy w prawie karnym skarbowym. Okoliczności wyłączające winę. Niepoczytalność sprawcy jako kontratyp. Błąd jako kontratyp w prawie karnym skarbowym. Eksperyment ekonomiczny i techniczny.

6. Jedność i wielość czynów zabronionych. Zbieg przepisów karnych. Pozorny zbieg przepisów karnych. Kumulatywność zbiegu ocen prawnych. Ciągłe przestępstwo skarbowe. Recydywa. Odpowiedzialność osób trzecich. Podmioty określone w art. 9 § 3 kks. Podmiot zobowiązany do zwrotu korzyści majątkowej. Podmiot odpowiedzialny posiłkowo. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych.

7. Zaniechanie ukarania sprawcy. Cenzura czasowa. Czynny żal w prawie karnym skarbowym (art. 16 i art. 16a kks). Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego.

8. System karania w prawie karnym skarbowym. Zasada humanitaryzmu karania. Dyrektywy prewencji generalnej i indywidualnej. Nadzwyczajne obostrzenie kary. Nadzwyczajne złagodzenie kary. Nałożenie odpowiedzialności posiłkowej.

9. Kary w prawie karnym skarbowym. Kary za przestępstwa skarbowe (kara grzywny w stawkach dziennych, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności). Kary za wykroczenia skarbowe (kara grzywny wymierzana kwotowo). Kara łączna.

10. Środki karne w prawie karnym skarbowym. Środki karne za przestępstwa skarbowe (dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, przepadek przedmiotów, ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów, przepadek korzyści majątkowej, ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej, zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska, podanie wyroku do publicznej wiadomości, pozbawienie praw publicznych). Środki karne za wykroczenia skarbowe (dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, przepadek przedmiotów, ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów).

11. Środki zabezpieczające (elektroniczna kontrola miejsca pobytu, terapia, terapia uzależnień, pobyt w zakładzie psychiatrycznym, przepadek przedmiotów, zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska).

12. Środki probacyjne w prawie karnym skarbowym. Warunkowe umorzenie postępowania karnego skarbowego. Warunkowe zawieszenie wykonania kary. Warunkowe zwolnienie.

13. Specyficzne środki kompensacji skarbowej. Obowiązek kompensacji skarbowej. Obowiązek zapłaty należności pieniężnej. Ściągnięcie równowartości pieniężnej przedmiotów przepadku. Ściągnięcie równowartości majątkowej korzyści uzyskanej z popełnienie przestępstw.

14. Wygaśnięcie stosunku karania skarbowego. Przedawnienie karalności przestępstwa. Przedawnienie wykonania orzeczonej kary lub środka karnego. Zatarcie skazania. Przywrócenie praw.

15. Specyfika przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych.

16. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji. System prawa podatkowego w Polsce. Istota przestępstw i wykroczeń podatkowych. Klasyczne przestępstwa i wykroczenia podatkowe. Utrudnianie procedury opodatkowania. Przestępstwa podatkowe. Wyłudzenia budżetowe.

Służbowe przestępstwa i wykroczenia podatkowe.

17. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami. Struktura systemu prawa celnego. Wyłudzenie pozwolenia celnego. Narażenie należności celnej na uszczuplenie. Naruszenie warunków zwolnienia celnego albo zwolnienia od ograniczeń celnych. Naruszenie rygorów

procedury celnej. Niedopełnienie obowiązku nadzoru. Paserstwo celne. Wyłudzenie nienależnego zwrotu należności celnych.

18. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu. System prawa dewizowego. Wyłudzenie zezwolenia dewizowego. Nielegalny obrót dewizowy i naruszenia ograniczeń dewizowych. Niepoddanie się kontroli dewizowej. Uchybienie rygorom dewizowym w zakresie nadzoru.

19. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych. System źródeł prawa hazardowego. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe polegające na nielegalnym urządzaniu i prowadzeniu gierhazardowych, uczestnictwie w nich. Nielegalne urządzanie i prowadzenie gier podlegających szczególnemu nadzorowi podatkowemu. Nielegalne urządzanie i prowadzenie loterii. Nielegalna sprzedaż losów lub dowodów uczestnictwa w grach hazardowych. Dopuszczenie do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w zakresie organizacji gier hazardowych przez niedopełnienie obowiązku nadzoru.

20. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko prywatyzacji mienia Skarbu Państwa. Geneza depenalizacji na gruncie Kodeksu karnego skarbowego. Regulacje pozakodeksowe.

21. Postępowanie karne skarbowe. Odrębności postępowania karnego skarbowego. Stosunek postępowania karnego skarbowego do postępowań celnych i podatkowych.

22. Finansowe organy postępowania przygotowawczego i niefinansowe organy postępowania przygotowawczego. Interwenient. Podmiot odpowiedzialny posiłkowo.

Literatura:

L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo i proces karny skarbowy, Warszawa 2014

M. Błaszczak, M. Zbrojewska, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2015

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2013

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1- Student ma ogólne pojęcie o specyfice prawa karnego skarbowego. Zna źródła prawa karnego skarbowego i potrafi określić jego funkcje. Potrafi również określić cechy czynu zabronionego w prawie karnym skarbowym oraz jego rodzaje.

EK2 – Student zna system karania w prawie karnym skarbowym, środki karne, środki probacyjne i środki zabezpieczające w prawie karnym skarbowym, a także specyficzne środki kompensacji skarbowej.

EK3 – Student ma wiedzę na temat specyfiki przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych. Zna podział przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych (przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowymi rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami, przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu, przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych).

EK4 - Potrafi samodzielnie określić odrębności procedury karnej skarbowej oraz zasady postępowania karnego skarbowego, przesłanki procesu karnego skarbowego, uczestników postępowania karnego skarbowego, przebieg procesu karnego skarbowego oraz stosunek postępowania karnego skarbowego do postępowań celnych i podatkowych.

EK5 – Potrafi przytoczyć przykłady z orzecznictwa dotyczące przestępstw i wykroczeń skarbowych.

Opis ECTS:

Udział w wykładzie-15h

Analiza aktów normatywnych-10h

Lektura zalecanej literatury-15h

Praca warsztatowa(esej tematyczny)-10h

Suma godzin 50

Liczba punktów ECTS-2

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru.

Test jednokrotnego wyboru:

Student na ocenę 2: nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego skarbowego, nie potrafi zdefiniować podstawowych jego instytucji.

Na ocenę 3, 3,5: student posiada jedynie podstawową umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego i skarbowego, zdefiniować podstawowe pojęcia;

Na ocenę 4, 4,5: student posiada dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego skarbowego.

Na ocenę 5:student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego skarbowego

Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski i nie popełnia błędów w zleconych zadaniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Błachnio
Prowadzący grup: Adam Błachnio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:zaawansowany

Cele przedmiotu: wyjaśnienie i prezentacja konstrukcji prawa karnego skarbowego, Źródła prawa karnego skarbowego oraz analiza przepisów prawa karnego skarbowego (materialnego i procesowego).

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Uwagi wprowadzające. Prawo karne materialne a prawo karne skarbowe. Podział prawa karnego skarbowego i przedmiot ochrony prawa karnego skarbowego. Źródła prawa karnego skarbowego. Pojęcie czynu zabronionego w prawie karnym skarbowym. Przestępstwo skarbowe.

2.Ustawowe znamiona czynu zabronionego. Bezprawność czynu zabronionego, szkodliwość czynu zabronionego, wina jako podstawa odpowiedzialności za czyn zabroniony.

3.Kontratypy w prawie karnym skarbowym. Instytucja czynnego żalu w prawie karnym skarbowym. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

4.Kary w prawie karnym skarbowym: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności. Kara łączna. Kary za przestępstwa skarbowe. Kary za wykroczenia skarbowe. Środki karne za przestępstwa skarbowe. Środki karne za wykroczenia skarbowe. Wygaśnięcie stosunku karania skarbowego. Przedawnienie i zatarcie skazania.

5.Specyfika przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe hazardowe. Przykłady przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych.

6.Postępowanie karne skarbowe. Odrębności procedury karnej skarbowej. Zasady postępowania karnego skarbowego. Przesłanki procesu karnego skarbowego. Uczestnicy postępowania karnego skarbowego.

7.Postępowanie przygotowawcze. Organy postępowania przygotowawczego. Strony postępowania przygotowawczego. Formy postępowania przygotowawczego.

8.Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy. Postępowanie mandatowe. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

9.Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Odrębności proceduralne w zakresie postępowania odwoławczego oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

10.Szczególne tryby postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.Postępowanie nakazowe. Postępowanie w stosunku do nieobecnych.

11. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Specyfika przepisów ogólnych postępowania wykonawczego. Specyfika wykonania kar i środków karnych.

Metody oceny: egzamin pisemny

Literatura:

Literatura podstawowa:

Iwona Sepioło-Jankowska, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2017

L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo i proces karny skarbowy, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

Błachnio A., Węzłowe problemy warunkowego umorzenia postępowania w prawie karnym skarbowym, Probacja 1/2016

Błachnio A., Prawnokarne skutki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności [w:] Z zagadnień prawa i procesu karnego, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki (red.), Warszawa 2014

Błachnio A., Pozytywne uwarunkowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w kodeksie karnym skarbowym (część 1), Prok.i Pr. 4/2014

Błachnio A., Pozytywne uwarunkowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w kodeksie karnym skarbowym (część 2), Prok.i Pr. 5/2014

Bogdan G., Relacja pojęć przestępstwa i przestępstwa skarbowego w polskim prawie karnym, PS 1997 nr 5 s.83.

Habrat D., Przestępstwo skarbowe popełnione przez osobę fizyczną jako podstawa odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Ius et Administratio 2004 nr 4 s. 137-148.

Krawczyk A., Usytuowanie prawa karnego skarbowego w obowiązującym systemie prawnym - jego związki z prawem karnym i finansowym oraz system jego środków penalnych, cz. I. Doradca Podatnika 1997 nr 10 s. 18, cz. II. Doradca Podatnika 1997 nr 12 s. 21.

Szwarczyk M., Prawo karne skarbowe i jego pozycja w systemie prawa. Stud.Iur.Lublin. 2003 nr 1 s. 167-175.

Wilk L., Zagrodnik J., Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009.

Wykaz aktów normatywnych:

Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 r. (t.j. Dz.U. Nr 111, poz. 765 ze zm.).

Kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodeks postępowania karnego - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

Wymagania wstępne:

podstawy prawa karnego materialnego i procesowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)