Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PMP2-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_K01;

AD2_K02;

AD2_K03;

AD2_U03;

AD2_U04;

AD2_U05;

AD2_U08

Literatura:

A. Przyborowska-Klimczak,Prawo międzynarodowe publiczne : wybór dokumentów, Lublin 2006

M.Muszyński, Państwo w prawie międzynarodowym : istota, rodzaje i atrybuty, Bielsko-Biała 2011

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 analizuje orzecznictwo sądów międzynarodowych

EK2 formułuje tezy posługując się pojęciami prawa międzynarodowego

EK3 postrzega relacje pomiędzy systemem prawa krajowego i międzynarodowego

EK4 potrafi posługiwać się umowami międzynarodowymi.

EK5 rozwiązuje kazusy z zakresu prawa międzynarodowego.

Udział w ćwiczeniach: 16 h

Studia nad materiałem bieżącym w celu przygotowania się do ćwiczeń: 7,5 h

Przygotowanie do kolokwium: 10 h

Wyszukiwanie orzeczeń do zadanego zagadnienia: 4 h

Suma godzin: 37,5

Liczba ECTS: 37,5/25=1,5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK1 analizuje orzecznictwo sądów międzynarodowych

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna nawet podstawowego orzecznictwa sądów międzynarodowych.

- na ocenę 3 (dst.): Student zna niektóre podstawowe orzeczenia sądów międzynarodowych

- na ocenę 4 (db.): Student zna podstawowe orzeczenia sądów międzynarodowych, zna ich znaczenie.

- na ocenę 5 (bdb.): Student zna orzeczenia sądów międzynarodowych, zna ich znaczenie, oraz potrafi je ze sobą porównać.

EK2 formułuje tezy posługując się pojęciami prawa międzynarodowego

na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi formułować tez posługując się pojęciami prawa międzynarodowego

- na ocenę 3 (dst.): Student potrafi formułować tezy posługując się podstawowymi pojęciami prawa międzynarodowego

- na ocenę 4 (db.): Student potrafi formułować tezy posługując się biegle pojęciami prawa międzynarodowego

- na ocenę 5 (bdb.): Student potrafi formułować tezy posługując się biegle pojęciami prawa międzynarodowego. Potrafi dobrze uargumentować swoje stanowisko podpierając się także orzecznictwem.

EK3 postrzega relacje pomiędzy systemem prawa krajowego i międzynarodowego.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna relacji pomiędzy systemem prawa krajowego i międzynarodowego.

- na ocenę 3 (dst.): Student zna relacje pomiędzy systemem prawa krajowego i międzynarodowego.

- na ocenę 4 (db.): Student zna relacje pomiędzy systemem prawa krajowego i międzynarodowego oraz trafnie wyciąga z tej relacji wnioski.

- na ocenę 5 (bdb.): Student zna relacje pomiędzy systemem prawa krajowego i międzynarodowego oraz trafnie wyciąga z tej relacji wnioski. Potrafi także wskazać na różnice i podobieństwa pomiędzy tymi systemami posiłkując się orzecznictwem.

EK4 potrafi posługiwać się umowami międzynarodowymi.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna umówi międzynarodowych.

- na ocenę 3 (dst.): Student zna umowy międzynarodowe i potrafi je krótko scharakteryzować.

- na ocenę 4 (db.): Student zna umowy międzynarodowe i potrafi się nimi dobrze posługiwać.

- na ocenę 5 (bdb.): Student zna skargi do sądów unijnych ii potrafi się nimi dobrze posługiwać.oraz wskazać dokładne różnice i zależności pomiędzy nimi.

EK5 rozwiązuje kazusy z zakresu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie podejmuje próby rozwiązania kazusu.

- na ocenę 3 (dst.): Student podejmuje próbę rozwiązania kazusu.

- na ocenę 4 (db.): Student rozwiązuje kazus odpowiednio argumentując odpowiedź.

- na ocenę 5 (bdb.): Student rozwiązuje kazus odpowiednio argumentując odpowiedź wskazując w niej jednocześnie odpowiednią podstawę prawną oraz orzecznictwo.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Muszyński
Prowadzący grup: Adam Buczkowski, Szymon Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)