Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo materialne UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PMUE-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo materialne UE
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Ćwiczenia: AD2_U02, AD2_U03 AD2_U04, AD2_U05 AD2_U09, AD2_K01 AD2_K02, AD2_K03

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studenta z najważniejszym orzecznictwem TSUE tak aby wiedza teoretyczna zdobyta na wykładzie mogła być ukazana w aspekcie praktycznego jej zastosowania.

Pełny opis:

Tematy związane z orzecznictwem TSUE i zagadnieniami teoretycznymi odnoszącymi się do orzecznictwa - sposób stosowania prawa z uwzględnieniem analiz, tworzenia hipotez odnoszących się do zjawisk gospodarczych/społecznych/kulturowych. Przygotowanie projektu opinii prawnej i jej omówienie na temat:

1. UE jako organizacja międzynarodowa. Członkostwo w UE. Wystąpienie z UE. Prawotwórcze kompetencje instytucji UE. Ogólne zasady prawa unijnego. Relacje pomiędzy prawem unijnym a prawem krajowym.

2. Cele UE. Rynek wewnętrzny. Unia gospodarcza i walutowa. Obywatelstwo UE.

3. Swoboda przepływ towarów (1). Ogólny zarys.

4. Swoboda przepływ towarów (2). Zakaz ograniczeń ilościowych; zakaz środków o skutku równoważnym.

5. Swoboda przepływ towarów (3).Wyjątki.

6. Swobodny przepływ osób (1). Pracownicy. Ogólny zarys. Ograniczenia swobodnego przepływu osób. Środki w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

7. Swoboda przepływu osób (2). Prawo przedsiębiorczości. Zarys ogólny. Ograniczenia swobody przedsiębiorczości.

8. Swoboda przepływu osób (3). Prawo przedsiębiorczości. Wzajemne uznawania kwalifikacji. Pojęcie spółki.

9. Swoboda świadczenia usług (1). Zarys ogólny.

10. Swoboda świadczenia usług (2). Ograniczenia i wyłączenia.

11. Swoboda świadczenia usług (3). Relacja do swobody przepływu towarów oraz swobody przedsiębiorczości.

12. Swobodny przepływ kapitału i płatności (1) . Zarys ogólny.

13. Swobodny przepływ kapitału i płatności (2). Ograniczenia swobody

14. Swobodny przepływ kapitału i płatności (3). Środki ochronne i ograniczenia w celu zapobiegania terroryzmowi.

15. Egzekucja prawa unijnego.

Oczekiwane kompetencje studenta:

Znajomość podstawowych zasad prawa wspólnotowego i umiejętność stosowania ich w praktyce.

Literatura:

jak wy przypadku wykładu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Umiejętności - Student potrafi:

AD2 U_02 - zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa/administracji/ekonomii i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych;

AD2 U_03- dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; potrafi formułować proste hipotezy badawcze i je weryfikować;

AD2 U_04 - wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/ gospodarczych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego;

AD2 U_05 - biegle zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa/administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie;

AD2 U_09 - zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim/obcym wiedzę z zakresu prawa/nauki administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów lub mających charakter interdyscyplinarnych

Kompetencje społeczne - Absolwent jest gotów do:

AD2 K_01 - systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa/administracji/ekonomii; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się;

AD2 K_02 - pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa/administracji/ekonomii;

AD2 K_03 - ustalania celów służących realizacji określonych zadań;

Udział w ćwiczeniach: 11h

Praca własna/opracowania/eseje: 4h

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia: AD2 U_02 - student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa/administracji/ekonomii i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych:

Na ocenę 2: student nie potrafi zastosować podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa/administracji/ekonomii i nie potrafi krytycznie dobrać metod badawczych i danych do analizowania przebiegu zjawisk społecznych;

Na ocenę 3/3,5: student potrafi zastosować podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa/administracji/ekonomii i potrafi krytycznie dobrać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych;

Na ocenę 4/4,5: student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa/administracji/ekonomii i potrafi krytycznie dobrać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych;

Na ocenę 5: student potrafi zastosować rozszerzoną wiedzę teoretyczną z zakresu prawa/administracji/ekonomii i potrafi krytycznie dobrać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych;

Sposób weryfikacji: praca pisemna/wypowiedź ustna/ocenianie ciągłe.

Efekt kształcenia: AD2 U_03 - student potrafi dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa; potrafi formułować proste hipotezy badawcze i je weryfikować:

Na ocenę 2: student nie potrafi dokonać analizy procesów społęcznych przez pryzmat prawa; nie potrafi formułować prostych hipotez badawczych i ich weryfikować;

Na ocenę 3/3,5: student potrafi dokonać analizy prostych procesów społecznych przez pryzmat prawa; nie potrafi formułować prostych hipotez badawczych i ich weryfikować;

Na ocenę 4/4,5: student potrafi dokonać analizy prostych procesów społecznych przez pryzmat prawa; potrafi formułować proste hipotezy badawcze i je weryfikować;

Na ocenę 5: student potrafi dokonać pogłębionej analizy prostych procesów społecznych przez pryzmat prawa; potrafi formułować proste hipotezy badawcze i je weryfikować;

Sposób weryfikacji: praca pisemna/wypowiedź ustna/ocenianie ciągłe.

Efekt kształcenia: AD2 U_04 - student potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/ gospodarczych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego:

Na ocenę 2: student nie potrafi wykorzystać metod i narzędzi właściwie dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawienia prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/gospodarczych; nie potrafi tworzyć modeli złożonych procesów życia społecznego;

Na ocenę 3/3,5: student potrafi wykorzystać podstawowe metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawienia prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/gospodarczych; potrafi tworzyć podstawowe modele złożonych procesów życia społecznego;

Na ocenę 4/4,5: student potrafi wykorzystać metody i narzędzie właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawienia prognoz zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/gospodarczych ale nie potrafi ich analizować; potrafi tworzyć podstawowe modele złożonych procesów życia społecznego;

Na ocenę 5: student potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/ gospodarczych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego;

Sposób weryfikacji: praca pisemna/wypowiedź ustna/ocenianie ciągłe.

Efekt kształcenia: AD2 U_05 - student potrafi biegle zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa/administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie:

Na ocenę 2: student nie potrafi zastosować przepisów prawnych oraz innych reguł/procedur do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; nie umie wykorzystać dostępnych procedur w tym zakresie;

Na ocenę 3/3,5: student potrafi zastosować podstawowe przepisy prawne oraz reguły/procedury do rozwiązania ogólnych problemów z zakresu prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; nie umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie;

Na ocenę 4/4,5: student potrafi zastosować przepisy prawne oraz reguły/procedury do rozwiązania ogólnego problemu z zakresu prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie;

Na ocenę 5: student potrafi biegle zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa/administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie;

Sposób weryfikacji: praca pisemna/wypowiedź ustna/ocenianie ciągłe.

Efekt kształcenia: AD2 U_09 - student potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim/obcym wiedzę z zakresu prawa/nauki administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów lub mających charakter interdyscyplinarnych:

Na ocenę 2: student nie potrafi zbierać danych dotyczących analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; nie umie prezentować ustnie w języku polskim/obcym wiedzy z zakresu prawa/nauki administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów lub mających charakter interdyscyplinarnych;

Na ocenę 3/3,5: student potrafi zbierać podstawowe dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; nie umie prezentować ustnie w języku polskim/obcym wiedzy z zakresu prawa/nauki administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów lub mających charakter interdyscyplinarnych;

Na ocenę 4/4,5: student potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; nie umie prezentować ustnie w języku polskim/obcym wiedzy z zakresu prawa/nauki administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów lub mających charakter interdyscyplinarnych;

Na ocenę 5: student potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim/obcym wiedzę z zakresu prawa/nauki administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów lub mających charakter interdyscyplinarnych

Sposób weryfikacji: praca pisemna/wypowiedź ustna/ocenianie ciągłe.

Udział w ćwiczeniach: 11h

Praca/eseje/opracowania: 4h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Pawłowski
Prowadzący grup: Szymon Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Tematy związane z orzecznictwem TSUE i zagadnieniami teoretycznymi odnoszącymi się do orzecznictwa z zagadnienia swobód unijnych - sposób stosowania prawa z uwzględnieniem analiz, tworzenia hipotez odnoszących się do zjawisk gospodarczych/społecznych/kulturowych. Przygotowanie projektu opinii prawnej i jej omówienie na temat:

Pełny opis:

Tematy:

1. UE jako organizacja międzynarodowa. Członkostwo w UE. Wystąpienie z UE. Prawotwórcze kompetencje instytucji UE. Ogólne zasady prawa unijnego. Relacje pomiędzy prawem unijnym a prawem krajowym.

2. Cele UE. Rynek wewnętrzny. Unia gospodarcza i walutowa. Obywatelstwo UE.

3. Swoboda przepływ towarów (1). Ogólny zarys.

4. Swoboda przepływ towarów (2). Zakaz ograniczeń ilościowych; zakaz środków o skutku równoważnym.

5. Swoboda przepływ towarów (3).Wyjątki.

6. Swobodny przepływ osób (1). Pracownicy. Ogólny zarys. Ograniczenia swobodnego przepływu osób. Środki w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

7. Swoboda przepływu osób (2). Prawo przedsiębiorczości. Zarys ogólny. Ograniczenia swobody przedsiębiorczości.

8. Swoboda przepływu osób (3). Prawo przedsiębiorczości. Wzajemne uznawania kwalifikacji. Pojęcie spółki.

9. Swoboda świadczenia usług (1). Zarys ogólny.

10. Swoboda świadczenia usług (2). Ograniczenia i wyłączenia.

11. Swoboda świadczenia usług (3). Relacja do swobody przepływu towarów oraz swobody przedsiębiorczości.

12. Swobodny przepływ kapitału i płatności (1) . Zarys ogólny.

13. Swobodny przepływ kapitału i płatności (2). Ograniczenia swobody

14. Swobodny przepływ kapitału i płatności (3). Środki ochronne i ograniczenia w celu zapobiegania terroryzmowi.

15. Egzekucja prawa unijnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)