Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo materialne UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PMUEmm
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo materialne UE
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Prawo materialne UE (II stopień, II rok, stacjonarne)


Wykład: AD2_W02, AD2_W03  AD2_W04, AD2_W05   AD2_W06, AD2_W07   AD2_W08Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne):

przygotowanie do stosowania prawa UE w administracji

Założenia i cele

(szczegółowe):

znajomość swobód unijnych

Pełny opis:

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ

Lp. Tematyka zajęć: łącznie godzin: 30

1. UE jako organizacja międzynarodowa. Członkostwo w UE. Wystąpienie z UE. Prawotwórcze kompetencje instytucji UE. Ogólne zasady prawa unijnego. Relacje pomiędzy prawem unijnym a prawem krajowym.

2. Cele UE. Rynek wewnętrzny. Unia gospodarcza i walutowa. Obywatelstwo UE.

3. Swoboda przepływ towarów (1). Ogólny zarys.

4. Swoboda przepływ towarów (2). Zakaz ograniczeń ilościowych; zakaz środków o skutku równoważnym.

5. Swoboda przepływ towarów (3).Wyjątki.

6. Swobodny przepływ osób (1). Pracownicy. Ogólny zarys. Ograniczenia swobodnego przepływu osób. Środki w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

7. Swoboda przepływu osób (2). Prawo przedsiębiorczości. Zarys ogólny. Ograniczenia swobody przedsiębiorczości.

8. Swoboda przepływu osób (3). Prawo przedsiębiorczości. Wzajemne uznawania kwalifikacji. Pojęcie spółki.

9. Swoboda świadczenia usług (1). Zarys ogólny.

10. Swoboda świadczenia usług (2). Ograniczenia i wyłączenia.

11. Swoboda świadczenia usług (3). Relacja do swobody przepływu towarów oraz swobody przedsiębiorczości.

12. Swobodny przepływ kapitału i płatności (1) . Zarys ogólny.

13. Swobodny przepływ kapitału i płatności (2). Ograniczenia swobody

14. Swobodny przepływ kapitału i płatności (3). Środki ochronne i ograniczenia w celu zapobiegania terroryzmowi.

15. Egzekucja prawa unijnego.

Trakta o UE. Traktat o funkcjonowaniu UE.

Orzecznictwo TSUE.

Oczekiwane kompetencje studenta:

Znajomość podstawowych zasad prawa unijnego i umiejętność stosowania ich w praktyce.

Wykaz warunków koniecznych do realizacji kształcenia

(technicznych, organizacyjnych, formalnych):

w przypadku wprowadzenai obostrzeń: mikrofon, słuchawki (e-learning)

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie ćwiczeń (pisemny: opinia) i wykład egzamin (pisemny: test)

Literatura:

Podręcznik przewodni:

Podręcznik prawa Unii Europejskiej. Instytucje i porządek prawny. Prawo materialne. A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski, (najnowsza wersja)

albo

Instytucje i prawo Unii Europejskiej, J. Barcz, M. Góra, A. Wyrozumska, (najnowsza wersja)

Literatura uzupełniająca:

A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa, 2007.

A. Wróbel, Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, tom I, 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_02-terminologię z zakresu zagadnień będących przedmiotem studiów;  wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze prawa  i nauki administracji; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu  przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów  fakultatywnych znajdujących się w programie studiów

AD2 W_03-relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące

AD2 W_04-status jednostki i jego aktywności w sferze  prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się  w programie studiów w kontekście krajowym i międzynarodowym 

AD2 W_05-metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów

AD2 W_06 - normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/  moralne organizujące struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi  prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie 

AD2 W_07-wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów

AD2 W_08-poglądy doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz ich historyczną ewolucję

Opis ECTS:

udział w wykładzie: 30 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_02-terminologię z zakresu zagadnień będących przedmiotem studiów; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie terminologii z zakresu zagadnień będących przedmiotem studiów; nie wymienia procedur działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna i rozumie terminologię z zakresu zagadnień będących przedmiotem studiów; nie wymienia procedur działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; nie posiada pogłębionej wiedzy z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie terminologię z zakresu zagadnień będących przedmiotem studiów; wymienia procedury działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; nie posiada pogłębionej wiedzy z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie terminologię z zakresu zagadnień będących przedmiotem studiów; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_03-relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące;

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie relacji między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji ale ich nie rozumie i nie zna i nie rozumie prawidłowości nimi rządzących;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji oraz prawidłowości nimi rządzące;

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_04: status jednostki i jego aktywności w sferze prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w kontekście krajowym i międzynarodowym

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie statusu jednostki i jego aktywności w sferze prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w kontekście krajowym i międzynarodowym;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna ale nie rozumie statusu jednostki i jego aktywności w sferze prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w kontekście krajowym i międzynarodowym;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie status jednostki i jego aktywność w sferze prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w kontekście krajowym;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie status jednostki i jego aktywność w sferze prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w kontekście krajowym i międzynarodowym;

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_05-metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie procedur i narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych właściwych dla prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna i rozumie procedury ale nie narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie procedury i narzędzia, ale nie techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów.

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_06 - normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/ moralne organizujące struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie norm, reguł prawnych/administracyjnych/gospodarczych/etycznych/moralnych organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna ale nie rozumie norm, reguł prawnych/administracyjnych/gospodarczych/etycznych/moralnych organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/moralne organizujące struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości ale nie zna ich źródła, charakteru, genezy i funkcjonowania;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/ moralne organizujące struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie.

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_07-wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie wpływu norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych ale nie ich elementów;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych ale nie ich elementów;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie wpływ norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów;

Efekt kształcenia: Absolwent zna i rozumie:

AD2 W_08-poglądy doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz ich historyczną ewolucję

Na ocenę 2: Absolwent nie zna i nie rozumie poglądów doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz ich historyczną ewolucję;

Na ocenę 3/3,5: Absolwent zna ale nie rozumie poglądów doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz nie zna ich historycznej ewolucji;

Na ocenę 4/4,5: Absolwent zna i rozumie poglądy doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz nie zna ich historycznej ewolucji;

Na ocenę 5: Absolwent zna i rozumie poglądy doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz zna ich historyczną ewolucję.

Ocenia się wypowiedź pisemną studenta na egzaminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Pawłowski
Prowadzący grup: Szymon Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne):

przygotowanie do stosowania prawa UE w administracji

Założenia i cele

(szczegółowe):

znajomość swobód unijnych

Pełny opis:

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ

Lp. Tematyka zajęć: łącznie godzin: 30

1. UE jako organizacja międzynarodowa. Członkostwo w UE. Wystąpienie z UE. Prawotwórcze kompetencje instytucji UE. Ogólne zasady prawa unijnego. Relacje pomiędzy prawem unijnym a prawem krajowym.

2. Cele UE. Rynek wewnętrzny. Unia gospodarcza i walutowa. Obywatelstwo UE.

3. Swoboda przepływ towarów (1). Ogólny zarys.

4. Swoboda przepływ towarów (2). Zakaz ograniczeń ilościowych; zakaz środków o skutku równoważnym.

5. Swoboda przepływ towarów (3).Wyjątki.

6. Swobodny przepływ osób (1). Pracownicy. Ogólny zarys. Ograniczenia swobodnego przepływu osób. Środki w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

7. Swoboda przepływu osób (2). Prawo przedsiębiorczości. Zarys ogólny. Ograniczenia swobody przedsiębiorczości.

8. Swoboda przepływu osób (3). Prawo przedsiębiorczości. Wzajemne uznawania kwalifikacji. Pojęcie spółki.

9. Swoboda świadczenia usług (1). Zarys ogólny.

10. Swoboda świadczenia usług (2). Ograniczenia i wyłączenia.

11. Swoboda świadczenia usług (3). Relacja do swobody przepływu towarów oraz swobody przedsiębiorczości.

12. Swobodny przepływ kapitału i płatności (1) . Zarys ogólny.

13. Swobodny przepływ kapitału i płatności (2). Ograniczenia swobody

14. Swobodny przepływ kapitału i płatności (3). Środki ochronne i ograniczenia w celu zapobiegania terroryzmowi.

15. Egzekucja prawa unijnego.

Trakta o UE. Traktat o funkcjonowaniu UE.

Orzecznictwo TSUE.

Oczekiwane kompetencje studenta:

Znajomość podstawowych zasad prawa unijnego i umiejętność stosowania ich w praktyce.

Wykaz warunków koniecznych do realizacji kształcenia

(technicznych, organizacyjnych, formalnych):

w przypadku wprowadzenai obostrzeń: mikrofon, słuchawki (e-learning)

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie ćwiczeń (pisemny: opinia) i wykład egzamin (pisemny: test)

Literatura:

Podręcznik przewodni:

Podręcznik prawa Unii Europejskiej. Instytucje i porządek prawny. Prawo materialne. A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski, (najnowsza wersja)

albo

Instytucje i prawo Unii Europejskiej, J. Barcz, M. Góra, A. Wyrozumska, (najnowsza wersja)

Literatura uzupełniająca:

A. Wróbel, Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, tom I, 2010.

A.Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa, 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)