Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo ochrony danych osobowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PODO-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony danych osobowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności:

AD2_U01, AD2_U02, AD2_U04, AD2_U05, AD2_U09

Kompetencje społeczne:

AD2_K01, AD2_K02, AD2_K03, AD2_K04, AD2_K06

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami stosowania prawa ochrony danych osobowych. Przepisy o ochronie danych osobowych na poziomie unijnym oraz krajowym regulują zasady przetwarzania informacji o osobach fizycznych oraz określają prawa tych osób. Problematyka omawiana w ramach ćwiczeń stanowi kluczowy element prawnej regulacji cyberprzestrzeni.

Pełny opis:

Zagadnienia, które zostaną omówione podczas ćwiczeń :

Geneza regulacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Źródła prawa ochrony danych osobowych na poziomie europejskim i krajowym.

Przedmiotowy i terytorialny zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

Podstawowe pojęcia. Status administratora i podmiotu przetwarzającego.

Zasady przetwarzania danych osobowych.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Status i kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Organizacyjne i techniczne środki ochrony danych osobowych.

Ochrona danych osobowych w administracji publicznej.

Ochrona danych osobowych w stosunkach zatrudnienia.

Ochrona danych osobowych konsumenta

Ochrona danych osobowych pacjenta

Literatura:

Akty prawne:

- Konstytucja RP z 2.04.1997 r.

- Traktat o Funkcjonowaniu UE

- Karta Praw Podstawowych UE

- Konwencja 108 Rady Europy o ochronie osób fizycznych w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW

- ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych

- ustawa z 14.12.2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

- ustawa z 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia (UE) 2016/679

Literatura podstawowa:

- Podręcznik europejskiego prawa o ochronie danych. Wydanie z 2018 roku. Luksemburg 2020,

Wersja elektroniczna:

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-coe-edps-2018-handbook-data-protection_pl.pdf

- P. Fajgielski, Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

- RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red. nauk.), Warszawa 2018

- P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018

- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła (red.), Warszawa 2018

- Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich daqnych. Komentarz, P. Litwiński (red.), Warszawa 2018

- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła (red.), Warszawa 2018

- Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, D. Lubasz (red. naukowy), Warszawa 2019

- Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, P. Litwiński (red.) Warszawa 2018

- Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz, A. Grzelak (red.), Warszawa 2019

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Umiejętności:

Student potrafi:

AD2_U01 interpretować zjawiska społeczne/prawne w zakresie właściwym dla nauk administracyjnych oraz wyjaśniać wzajemne relacje między nimi (odniesienie do efektów uczenia się na poziomie 7 PRK - P7U_U, P7S_UO).

AD2_U02 zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa ochrony danych osobowych i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych (odniesienie do efektów uczenia się na poziomie 7 PRK - P7U_U, P7S_UW, P7S_UU).

AD2_U04 wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego (odniesienie do efektów uczenia się na poziomie 7 PRK - P7U_U, P7S_UW )

AD2_U05 biegle zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa ochrony danych osobowych; umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie (odniesienie do efektów uczenia się na poziomie 7 PRK - P7U_U, P7S_UW, P7S_UU)

AD2_U09 zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych (odniesienie do efektów uczenia 7 PRK - P7U_UW, P7S_UK, P7S_UO).

Kompetencje społeczne

Student jest gotów do:

AD2_K01 systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się (odniesienie do efektów uczenia 7 PRK - P7S_KK, P7S_KO, P7S_KR).

AD2_K02 pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa ochrony danych osobowych (odniesienie do efektów uczenia 7 PRK - P7U_K, P7S_KO, P7S_KR).

AD2_K03 ustalania celów służących realizacji określonych zadań (odniesienie do efektów uczenia 7 PRK - P7U_K, P7S_KK).

AD2_K04 identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych (odniesienie do efektów uczenia 7 PRK - P7U_K P7S_KK, P7S_KO).

AD2_K06 formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych; potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny (odniesienie do efektów uczenia 7 PRK - P7U_K, P7S_KO, P7S_KR).

Opis ECTS

Udział w ćwiczeniach - 30 h

Lektura literatury i orzecznictwa - 15 h

Przygotowanie do zajęć - 20 h

Przygotowanie do kolokwium - 20 h

Liczba ECTS 75/25 (1 ECTS = 25 h pracy studenta) = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

AD2_U01. Student potrafi interpretować zjawiska społeczne/prawne w zakresie właściwym dla nauk administracyjnych oraz wyjaśniać wzajemne relacje między nimi - weryfikacja w formie kolokwium, udziału w dyskusji, przygotowania projektu, oceny ciągłej.

AD2_U02. Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa ochrony danych osobowych i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych – weryfikacja w formie kolokwium, udziału w dyskusji, przygotowania projektu, oceny ciągłej.

AD2_U04 Student potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego – weryfikacja w formie kolokwium, udziału w dyskusji, przygotowania projektu, oceny ciągłej.

AD2_U05 Student potrafi biegle zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa ochrony danych osobowych; umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie – weryfikacja w formie kolokwium, udziału w dyskusji, przygotowaniu projektu, analizy studium przypadku, oceny ciągłej.

AD2_U09 Student potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych – weryfikacja w formie kolokwium, udziału w dyskusji, przygotowania projektu, oceny ciągłej.

AD2_K01 Student jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się - weryfikacja w formie kolokwium, oceny ciągłej .

AD2_K02 Student jest gotów do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa ochrony danych osobowych weryfikacja w formie realizacji projektu, analizy studium przypadku, oceny ciągłej.

AD2_K03 Student jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań - weryfikacja w formie przygotowania projektu, analizy studium przypadku, oceny ciągłej.

AD2_K04 Student jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych - weryfikacja w formie kolokwium, udziału w dyskusji, przygotowania projektu, analizy studium przypadku, oceny ciągłej.

AD2_K06 Student jest gotów do formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych; potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny - weryfikacja w formie udziału w dyskusji, przygotowania prezentacji, przygotowania projektu, analizy studium przypadku, oceny ciągłej .

Kryteria oceniania:

Na ocenę 2:

Student nie potrafi interpretować zjawiska społeczne/prawne w zakresie właściwym dla nauk administracyjnych oraz wyjaśniać wzajemne relacje między nimi.

Student nie potrafi zastosować wiedzy teoretycznej z zakresu prawa ochrony danych osobowych i krytycznie dobierać metod badawczych i danych do analizowania przebiegu zjawisk społecznych związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

Student nie potrafi wykorzystać metod i narzędzi właściwych dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych; nie potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego.

Student nie potrafi biegle zastosować przepisów prawnych oraz innych reguł/procedur do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa ochrony danych osobowych; nie umie wykorzystać dostępnych procedur w tym zakresie.

Student nie potrafi zbierać danych dotyczących analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; nie umie prezentować ustnie w języku polskim wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych.

Student nie jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych; nie kontynuuje poszerzania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz nie dostrzega potrzeby ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie nie podejmuje procesów uczenia się .

Student nie jest gotów do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa ochrony danych osobowych.

Student jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań - weryfikacja w formie przygotowania projektu, analizy studium przypadku, oceny ciągłej.

Student nie jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

Student nie jest gotów do formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych; nie potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny.

Na ocenę 3,3,5

Student potrafi jedynie w zakresie podstawowym interpretować zjawiska społeczne/prawne w zakresie właściwym dla nauk administracyjnych oraz wyjaśniać wzajemne relacje między nimi.

Student potrafi jedynie w zakresie podstawowym zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa ochrony danych osobowych i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

Student potrafi jedynie w zakresie podstawowym wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych; potrafi jedynie w zakresie podstawowym tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego.

Student potrafi jedynie w zakresie podstawowym zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa ochrony danych osobowych; umie jedynie w zakresie podstawowym wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie.

Student potrafi jedynie w zakresie podstawowym zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie jedynie w zakresie podstawowym prezentować ustnie w języku polskim wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych.

Student jedynie w zakresie podstawowym jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych; jedynie w zakresie podstawowym kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego; w ograniczonym stopniu samodzielnie inspiruje procesy uczenia się.

Student jedynie w zakresie podstawowym jest gotów do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa ochrony danych osobowych.

Student jedynie w zakresie podstawowym jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań.

Student jedynie w ograniczonym zakresie jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

Student jedynie w ograniczonym zakresie jest gotów do formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych; w minimalnym stopniu potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny .

Na ocenę 4, 4,5:

Student dobrze potrafi interpretować zjawiska społeczne/prawne w zakresie właściwym dla nauk administracyjnych oraz wyjaśniać wzajemne relacje między nimi.

Student dobrze potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa ochrony danych osobowych i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

Student dobrze potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych; dobrze potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego.

Student dobrze potrafi zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa ochrony danych osobowych; dobrze umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie.

Student dobrze potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; dobrze umie prezentować ustnie w języku polskim wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych.

Student jest dobrze przygotowany do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego; samodzielnie inspiruje procesy uczenia się.

Student jest dobrze przygotowany do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa ochrony danych osobowych.

Student jest dobrze przygotowany do ustalania celów służących realizacji określonych zadań.

Student jest dobrze przygotowany do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

Student jest dobrze przygotowany do formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych; dobrze potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny .

Na ocenę 5:

Student bardzo dobrze potrafi interpretować zjawiska społeczne/prawne w zakresie właściwym dla nauk administracyjnych oraz wyjaśniać wzajemne relacje między nimi.

Student bardzo dobrze potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa ochrony danych osobowych i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

Student bardzo dobrze potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych; bardzo dobrze potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego.

Student bardzo dobrze potrafi zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa ochrony danych osobowych; bardzo dobrze umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie.

Student bardzo dobrze potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; bardzo dobrze umie prezentować ustnie w języku polskim wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych.

Student jest bardzo dobrze przygotowany do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego; samodzielnie inspiruje procesy uczenia się.

Student jest bardzo dobrze przygotowany do pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu prawa ochrony danych osobowych.

Student jest bardzo dobrze przygotowany do ustalania celów służących realizacji określonych zadań.

Student jest bardzo dobrze przygotowany do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

Student jest bardzo dobrze przygotowany do formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych; potrafi bardzo dobrze działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny .

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szpor
Prowadzący grup: Piotr Drobek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)