Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa cywilnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PPC2-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa cywilnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_K01

AD1_K02

AD1_U01

AD1_U02

AD1_U03

AD1_U04

AD1_U05

AD1_U07

AD1_U10

Skrócony opis:

Opanowanie podstawowych pojęć z zakresu prawa cywilnego z części ogólnej, prawa rzeczowego, umiejętność zastosowania norm prawa cywilnego w prostych stanach faktycznych

Pełny opis:

Podmioty prawa cywilnego - osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nie posiadające osobowości prawnej, przedmiot prawa cywilnego -rzeczy, podziały, przedsiębiorstwo, gospodarstwo, konsument, prawa podmiotowe, dobra osobiste, czynności prawne - rodzaje, podziały, forma, warunek, termin, tryby zawierania umów, pełnomocnictwo, przedstawicielstwo, prokura, prawo własności - opis, nabycie i utrata, ograniczone prawa rzeczowe - użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności gruntowe i osobiste, hipoteka, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Literatura:

Radwański Zbigniew - Prawo cywilne, część ogólna, CH Beck 2005, 2009, 2011

Kodeks cywilny

Wolter Aleksander - Prawo cywilne, zarys części ogólnej. Lexis Nexis 2001

Gniewek Edward - Podstawy prawa cywilnego. CH Beck 2005, 2010, 2011

Gniewek Edward - Prawo rzeczowe CH Beck 2006, 2007, 2008, 2010,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: dyskutuje o instytucjach prawnych z zakresu prawa cywilnego.

EK2: potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa cywilnego w praktyce

EK3: stosuje metody i narzędzia pozyskiwania danych na temat rozwiązań

prawnych z zakresu prawa cywilnego.

EK4: wyjaśnia zjawiska prawne w oparciu o wiedzę z zakresu prawa cywilnego.

EK5: potrafi interpretować przepisy prawa cywilnego

Opis ETCS:

Udział w ćwiczeniach: 16h

Lektura literatury przedmiotu: 20h

Przygotowanie do zaliczenia: 14h

Suma: 50

Liczba ETCS: 50/25 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2,0

EK1: nie umie wypowiadać się o instytucjach prawnych z zakresu prawa cywilnego.

EK2: nie potrafi stosować wiedzy teoretycznej z zakresu prawa cywilnego w praktyce

EK3: nie stosuje metod i narzędzi pozyskiwania danych na temat rozwiązań

prawnych z zakresu prawa cywilnego.

EK4: nie umie wyjaśniać zjawisk prawnych w oparciu o wiedzę z zakresu prawa cywilnego.

EK5: nie potrafi interpretować przepisów prawa cywilnego

Na ocenę 3,0

EK1: dyskutuje o instytucjach prawnych z zakresu prawa cywilnego w stopniu dostatecznym.

EK2: dostatecznie potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa cywilnego w praktyce

EK3: stosuje metody i narzędzia pozyskiwania danych na temat rozwiązań prawnych z zakresu prawa cywilnego w stopniu dostatecznym.

EK4: dostatecznie wyjaśnia zjawiska prawne w oparciu o wiedzę z zakresu prawa cywilnego.

EK5: potrafi interpretować przepisy prawa cywilnego w stopniu dostatecznym

Na ocenę 4,0

EK1: dobrze dyskutuje o instytucjach prawnych z zakresu prawa cywilnego.

EK2: potrafi dobrze zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa cywilnego w praktyce

EK3: dobrze stosuje metody i narzędzia pozyskiwania danych na temat rozwiązań

prawnych z zakresu prawa cywilnego.

EK4: dobrze wyjaśnia zjawiska prawne w oparciu o wiedzę z zakresu prawa cywilnego.

EK5: potrafi dobrze interpretować przepisy prawa cywilnego

Na ocenę 5,0

EK1: bardzo dobrze dyskutuje o instytucjach prawnych z zakresu prawa cywilnego.

EK2: bardzo dobrze potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa cywilnego w praktyce

EK3: biegle stosuje metody i narzędzia pozyskiwania danych na temat rozwiązań

prawnych z zakresu prawa cywilnego.

EK4: bardzo dobrze wyjaśnia zjawiska prawne w oparciu o wiedzę z zakresu prawa cywilnego.

EK5: potrafi bardzo dobrze interpretować przepisy prawa cywilnego

Praktyki zawodowe:

--

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Żarnowiec
Prowadzący grup: Mateusz Jagieła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)