Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa handlowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PPH-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa handlowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_U01, AD1_U02 AD1_U03, AD1_U04 AD1_U05, AD1_U07 AD1_U08, AD1_U09 AD1_K04, AD1_K06

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami prawa handlowego.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń studenci są zapoznawania z praktycznymi aspektami prawa handlowego - głównie w zakresie umów gospodarczych.

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2020; 2. Prawo gospodarcze prywatne, pod red. T. Mróz, M. Steca, Warszawa 2018; 3.Prawo cywilne i handlowe w zarysie, pod red. W. J. Katnera, A. Kappesa, Warszawa 2011; 4. Prawo spółek handlowych, pod red. A. Kocha, W. Napierały, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca: 1.1.System prawa prywatnego. Prawo spółek osobowych, t. 16 pod red. A. Szajkowskiego, Warszawa 2008; 2. System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A i 17B, pod. red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010; 3. Prawo spółek handlowych, t. 2, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2012; 4. M. Michalski, Spółka Akcyjna, t. III, pod red. A. Kidyba, Warszawa 2010; 5. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-II, Warszawa 2013; 6. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz suplement, Warszawa ; 7. A. Gawrysiak-Zabłocka, E. Skibińska, Prawo Unii Europejskiej. Orzecznictwo, Warszawa 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AD1_U01,

Student potrafi interpretować zjawiska prawa handlowego

AD1_U02

Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego i zbierać dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii

AD1_U03,

Student potrafi dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa handlowego

AD1_U04

Student potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla prawa handlowego

AD1_U05,

Student potrafi zastosować przepisy prawa handlowego do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa handlowego

AD1_U07

Student potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu prawa handlowego; umie przygotować dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu prawa handlowego

AD1_U08,

Student potrafi stworzyć podstawowy projekt aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa handlowego

AD1_U09

Student potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu z zakresu prawa handlowego w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu prawa handlowego

AD1_K04,

Student ma kompetencję identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań administracyjnych w kontekście przepisów prawa handlowego; łączy wiedzę zdobytą w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych

AD1_K06

Student ma kompetencję formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień prawa handlowego

Punkty ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

przygotowanie do ćwiczeń 75 godzin

konsultacje 5 godzin

przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 40

Łącznie: 3 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, kolokwium pisemne w formie testu opracowanego z użyciem narzędzi platformy Moodle albo zaliczenie ustne w aplikacji Microsoft Teams.

EK z zakresu umiejętności są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe.

EK z zakresu kompetencji społecznych są osiągane metodami: wykład interaktywny, dyskusja, rozwiązywanie prac domowych

EK z zakresu kompetencji społecznych są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe.

Kryteria oceniania:

AD1_U01,

Na ocenę 2: Student nie potrafi interpretować zjawiska prawa handlowego

Na ocenę 3, 3+: Student potrafi interpretować podstawowe zjawiska prawa handlowego

Na ocenę 4, 4+: Student potrafi interpretować większość zjawisk prawa handlowego

Na ocenę 5: Student potrafi bardzo dobrze interpretować zjawiska prawa handlowego

AD1_U02

Na ocenę 2: Student nie potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego i zbierać dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii

Na ocenę 3, 3+: Student potrafi jedynie w podstawowym zakresie zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego i zbierać dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii

Na ocenę 4, 4+: Student dobrze potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego i zbierać dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego i zbierać dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii

AD1_U03,

Na ocenę 2: Student nie potrafi dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa handlowego

Na ocenę 3, 3+: Student potrafi dokonać jedynie podstawowej analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa handlowego

Na ocenę 4, 4+: Student potrafi dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa handlowego

Na ocenę 5: Student potrafi bardzo dobrze dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa handlowego

AD1_U04

Na ocenę 2: Student nie potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla prawa handlowego

Na ocenę 3, 3+: Student potrafi wykorzystać podstawowe metody i narzędzia właściwe dla prawa handlowego

Na ocenę 4, 4+: Student potrafi dobrze wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla prawa handlowego

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla prawa handlowego

AD1_U05,

Na ocenę 2: Student nie potrafi zastosować przepisy prawa handlowego do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa handlowego

Na ocenę 3, 3+: Student potrafi zastosować podstawowe przepisy prawa handlowego do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa handlowego

Na ocenę 4, 4+: Student w przeważającej mierze potrafi zastosować przepisy prawa handlowego do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa handlowego

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze potrafi zastosować przepisy prawa handlowego do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa handlowego

AD1_U07

Na ocenę 2: Student nie potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; nie umie prezentować wiedzy z zakresu prawa handlowego; nie umie przygotować dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu prawa handlowego

Na ocenę 3, 3+: Student w podstawowym zakresie potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu prawa handlowego; umie przygotować podstawowe dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu prawa handlowego

Na ocenę 4, 4+: Student dobrze potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu prawa handlowego; dobrze umie przygotować dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu prawa handlowego

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu prawa handlowego; umie przygotować dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu prawa handlowego

AD1_U08,

Na ocenę 2: Student nie potrafi stworzyć podstawowy projekt aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa handlowego

Na ocenę 3, 3+: Student częściowo poprawnie potrafi stworzyć podstawowy projekt aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa handlowego

Na ocenę 4, 4+: Student potrafi dobrze stworzyć podstawowy projekt aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa handlowego

Na ocenę 5: Student potrafi bardzo dobrze stworzyć podstawowy projekt aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa handlowego

AD1_U09

Na ocenę 2: Student nie potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu z zakresu prawa handlowego w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; nie umie prezentować wiedzę z zakresu prawa handlowego

Na ocenę 3, 3+: Student potrafi zbierać podstawowe dane dotyczące analizowanego problemu z zakresu prawa handlowego w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować podstawową wiedzę z zakresu prawa handlowego

Na ocenę 4, 4+: Student potrafi dobrze zbierać dane dotyczące analizowanego problemu z zakresu prawa handlowego w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować dobrze wiedzę z zakresu prawa handlowego

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu z zakresu prawa handlowego w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; bardzo dobrze umie prezentować wiedzę z zakresu prawa handlowego

AD1_K04,

Na ocenę 2: Student nie ma kompetencję identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań administracyjnych w kontekście przepisów prawa handlowego; nie umie łączyć wiedzy zdobytej w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych

Na ocenę 3, 3+: Student ma podstawową kompetencję identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań administracyjnych w kontekście przepisów prawa handlowego; łączy podstawową wiedzę zdobytą w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych

Na ocenę 4, 4+: Student ma dobrą kompetencję identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań administracyjnych w kontekście przepisów prawa handlowego; dobrze łączy wiedzę zdobytą w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych

Na ocenę 5: Student ma bardzo dobrą kompetencję identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań administracyjnych w kontekście przepisów prawa handlowego; bardzo dobrze łączy wiedzę zdobytą w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych

AD1_K06

Na ocenę 2: Student nie ma kompetencji do formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień prawa handlowego

Na ocenę 3, 3+: Student ma podstawową kompetencję formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień prawa handlowego

Na ocenę 4, 4+: Student ma dobrą kompetencję formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień prawa handlowego

Na ocenę 5: Student ma bardzo dobrą kompetencję formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień prawa handlowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szczurowski
Prowadzący grup: Justyna Dąbrowska, Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami prawa handlowego.

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2020; 2. Prawo gospodarcze prywatne, pod red. T. Mróz, M. Steca, Warszawa 2018; 3.Prawo cywilne i handlowe w zarysie, pod red. W. J. Katnera, A. Kappesa, Warszawa 2011; 4. Prawo spółek handlowych, pod red. A. Kocha, W. Napierały, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca: 1.1.System prawa prywatnego. Prawo spółek osobowych, t. 16 pod red. A. Szajkowskiego, Warszawa 2008; 2. System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A i 17B, pod. red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010; 3. Prawo spółek handlowych, t. 2, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2012; 4. M. Michalski, Spółka Akcyjna, t. III, pod red. A. Kidyba, Warszawa 2010; 5. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-II, Warszawa 2013; 6. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz suplement, Warszawa ; 7. A. Gawrysiak-Zabłocka, E. Skibińska, Prawo Unii Europejskiej. Orzecznictwo, Warszawa 2015.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie I roku studiów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)