Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Publiczne prawo rzymskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PPR1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Publiczne prawo rzymskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_W02;


AD1_W08

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje podstawowe instytucje publicznego prawa rzymskiego. Omówienie historii państwa rzymskiego w ujęciu publicznoprawnym.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:I. Królestwo – początki państwa rzymskiego – pierwotna organizacja wspólnoty rzymskiej – reformy polityczne królestwa. Wypędzenie królów. II. Republika. Początki republiki. Struktura społeczna. Uprawnienia polityczne obywateli. Polityczna organizacja państwa rzymskiego – zgromadzenia ludowe – senat rzymski – urzędnicy republikańscy. Zasady piastowania urzędów. Polityczna organizacja plebsu. Stanowienie prawa. Organizacja administracyjna państwa – Italia – prowincje rzymskie. Kryzys republiki rzymskiej. III. Pryncypat – tradycje republikańskie pryncypatu – struktura społeczna – sytuacja ekonomiczna. Instytucje polityczne w okresie pryncypatu – prawne umocowanie princepsa, zgromadzenia ludowe, senat – urzędnicy republikańscy – urzędnicy cesarscy – kancelarie cesarskie – rada cesarska. Struktura administracyjna – Italia – prowincje: senackie i cesarskie. Zasady odpowiedzialności urzędników rzymskich. Proces romanizacji Imperium. IV. Dominat – kształtowanie dominatu. Sytuacja gospodarcza. Struktura społeczna – honestiores – humiliores – niewolnicy – korporacje – patrocinium. Struktura administracyjna. Administracja centralna. Podział administracyjny państwa – prefektury – diecezje – prowincje – municypia. Rzym i Konstantynopol.. Zmierzch cesarstwa rzymskiego.

Metody oceny: egzamin ustny

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. A. Tarwacka, J. Zabłocki, Rzymskie prawo publiczne, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca: 1. A. Dębiński, J. Misztal-Konecka, M. Wójcik, Prawo rzymskie publiczne, Warszawa 2017; 2. A. Jurewicz, R. Sajkowski , B. Sitek, J. Szczerbowski , A. Świętoń, Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2016; 3. K. Wyrwińska, Civis Romanus sum. Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia, Kraków 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AD1_W02 - zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu publicznego prawa rzymskiego; wymienia zasadnicze procedury

charakterystyczne dla działań podejmowanych w obszarze administracji w starożytnym Rzymie; posiada wiedzę z zakresu publicznego prawa rzymskiego

AD1_W08 - zna i rozumie poglądy doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych w starożytnym Rzymie oraz ma wiedzę o ich historycznej ewolucji

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem na platformie Teams kod 2pwhzys - 15 h

Praca własna studenta na postawie przekazywanych na platformie Teams materiałów i przygotowanie do zajęć i egzaminu 30 h

konsultacje na platformie Teams 5 h

SUMA GODZIN 50

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: egzamin ustny na platformie Teams

Na ocenę 2

AD1_W02 - nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii z zakresu publicznego prawa rzymskiego; nie wymienia zasadniczych procedur

charakterystycznych dla działań podejmowanych w obszarze administracji w starożytnym Rzymie; nie posiada wiedzy z zakresu publicznego prawa rzymskiego

AD1_W08 - nie zna i nie rozumie poglądów doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych w starożytnym Rzymie oraz ma wiedzę o ich historycznej ewolucji

Na ocenę 3

AD1_W02 - zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu publicznego prawa rzymskiego; wymienia zasadnicze procedury w stopniu dostatecznym

charakterystyczne dla działań podejmowanych w obszarze administracji w starożytnym Rzymie; posiada wiedzę z zakresu publicznego prawa rzymskiego

AD1_W08 - zna i rozumie poglądy doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych w starożytnym Rzymie oraz ma wiedzę o ich historycznej ewolucji w stopniu dostatecznym

Na ocenę 4

AD1_W02 - dobrze zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu publicznego prawa rzymskiego; wymienia zasadnicze procedury

charakterystyczne dla działań podejmowanych w obszarze administracji w starożytnym Rzymie; posiada wiedzę z zakresu publicznego prawa rzymskiego

AD1_W08 - dobrze zna i rozumie poglądy doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych w starożytnym Rzymie oraz ma wiedzę o ich historycznej ewolucji

Na ocenę 5

AD1_W02 - bardzo dobrze zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu publicznego prawa rzymskiego; wymienia zasadnicze procedury

charakterystyczne dla działań podejmowanych w obszarze administracji w starożytnym Rzymie; posiada wiedzę z zakresu publicznego prawa rzymskiego

AD1_W08 - bardzo dobrze zna i rozumie poglądy doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych w starożytnym Rzymie oraz ma wiedzę o ich historycznej ewolucji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabłocki
Prowadzący grup: Jan Zabłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tarwacka
Prowadzący grup: Anna Tarwacka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3addb120bdc0964e2e9d84169b38d2cca0%40thread.tacv2/conversations?groupId=a6a454af-4517-41e1-8f66-3f9a33ed4870&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje podstawowe instytucje publicznego prawa rzymskiego. Omówienie historii państwa rzymskiego w ujęciu publicznoprawnym.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:I. Królestwo – początki państwa rzymskiego – pierwotna organizacja wspólnoty rzymskiej – reformy polityczne królestwa. Wypędzenie królów. II. Republika. Początki republiki. Struktura społeczna. Uprawnienia polityczne obywateli. Polityczna organizacja państwa rzymskiego – zgromadzenia ludowe – senat rzymski – urzędnicy republikańscy. Zasady piastowania urzędów. Polityczna organizacja plebsu. Stanowienie prawa. Organizacja administracyjna państwa – Italia – prowincje rzymskie. Kryzys republiki rzymskiej. III. Pryncypat – tradycje republikańskie pryncypatu – struktura społeczna – sytuacja ekonomiczna. Instytucje polityczne w okresie pryncypatu – prawne umocowanie princepsa, zgromadzenia ludowe, senat – urzędnicy republikańscy – urzędnicy cesarscy – kancelarie cesarskie – rada cesarska. Struktura administracyjna – Italia – prowincje: senackie i cesarskie. Zasady odpowiedzialności urzędników rzymskich. Proces romanizacji Imperium. IV. Dominat – kształtowanie dominatu. Sytuacja gospodarcza. Struktura społeczna – honestiores – humiliores – niewolnicy – korporacje – patrocinium. Struktura administracyjna. Administracja centralna. Podział administracyjny państwa – prefektury – diecezje – prowincje – municypia. Rzym i Konstantynopol.. Zmierzch cesarstwa rzymskiego.

Metody oceny: egzamin ustny

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. Jan Zabłocki, Anna Tarwacka, Publiczne prawo rzymskie, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca: 1. A. Dębiński, J. Misztal-Konecka, M. Wójcik, Prawo rzymskie publiczne, Warszawa 2017; 2. A. Jurewicz, R. Sajkowski , B. Sitek, J. Szczerbowski , A. Świętoń, Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2016; 3. K. Wyrwińska, Civis Romanus sum. Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia, Kraków 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tarwacka
Prowadzący grup: Anna Tarwacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)