Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Publiczne prawo rzymskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-PPR1-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Publiczne prawo rzymskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_K01

AD1_K02

AD1_K03

AD1_U02

AD1_U04

AD1_U05

AD1_U06


Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje podstawowe instytucje publicznego prawa rzymskiego.Omówienie historii państwa rzymskiego w ujęciu publicznoprawnym.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

I. Królestwo – początki państwa rzymskiego – pierwotna organizacja wspólnoty rzymskiej – reformy polityczne królestwa. Wypędzenie królów. II. Republika. Początki republiki. Struktura społeczna. Uprawnienia polityczne obywateli. Polityczna organizacja państwa rzymskiego – zgromadzenia ludowe – senat rzymski – urzędnicy republikańscy. Zasady piastowania urzędów. Polityczna organizacja plebsu. Stanowienie prawa. Organizacja administracyjna państwa – Italia – prowincje rzymskie. Kryzys republiki rzymskiej. III. Pryncypat – tradycje republikańskie pryncypatu – struktura społeczna – sytuacja ekonomiczna. Instytucje polityczne w okresie pryncypatu – prawne umocowanie princepsa, zgromadzenia ludowe, senat – urzędnicy republikańscy – urzędnicy cesarscy – kancelarie cesarskie – rada cesarska. Struktura administracyjna – Italia – prowincje: senackie i cesarskie. Zasady odpowiedzialności urzędników rzymskich. Proces romanizacji Imperium. IV. Dominat – kształtowanie dominatu. Sytuacja gospodarcza. Struktura społeczna – honestiores – humiliores – niewolnicy – korporacje – patrocinium. Struktura administracyjna. Administracja centralna. Podział administracyjny państwa – prefektury – diecezje – prowincje – municypia. Rzym i Konstantynopol.. Zmierzch cesarstwa rzymskiego.

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. Jan Zabłocki, Anna Tarwacka, Publiczne prawo rzymskie, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca: 1. A. Dębiński, J. Misztal-Konecka, M. Wójcik, Prawo rzymskie publiczne, Warszawa 2017; 2. A. Jurewicz, R. Sajkowski , B. Sitek, J. Szczerbowski , A. Świętoń, Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2016; 3. K. Wyrwińska, Civis Romanus sum. Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia, Kraków 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AD1_K01 student rozumie potrzebę systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu publicznego prawa rzymskiego; rozumie terminy techniczne występujące w tekstach źródłowych i kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju

AD1_K02 student jest gotów do pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu publicznego prawa rzymskiego, rozwiązując kazusy na podstawie uzyskanej wiedzy

AD1_K03 student jest gotów do wybierania rozwiązań adekwatnych do postawionych problemów, wykorzystując właściwą hierarchię wartości i posiłkując się przykładami ze starożytnego Rzymu

AD1_U02 student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu publicznego prawa rzymskiego uzyskaną z analizy tekstów źródłowych do samodzielnego rozwiązywania kazusów

AD1_U04 student potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do analizowania zjawisk politycznych, prawnych i społecznych zachodzących w starożytnym Rzymie

AD1_U05 student potrafi zastosować zasady ustroju i funkcjonowania państwa, w tym administracji centralnej i lokalnej (wynikające z prawa zwyczajowego i stanowionego) oraz inne reguły do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu publicznego prawa rzymskiego

AD1_U06 student potrafi zrozumieć i dokonać analizy zjawisk społecznych w starożytnym Rzymie przez pryzmat instytucji rzymskiego prawa publicznego, wyjaśniając ich genezę, kompetencje oraz historię

Opis ECTS:

Udział w zajęciach wg planu - 15h

Lektura zadanej literatury - 20h

Przygotowanie do sprawdzianu - 15h

Liczba ECTS: 50h/25= 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności osiągane są metodami: praca w grupach, dyskusja, samodzielne rozwiązywanie kazusów

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych osiągane są metodami: praca w grupach, ćwiczenia praktyczne - studium przypadku (wspólne rozwiązywanie kazusów)

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności oceniane są w sposób ciągły oraz poprzez kolokwium pisemne na koniec semestru

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych oceniane są w sposób ciągły

Student:

- na ocenę 2

AD1_K01 student nie rozumie potrzeby systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu publicznego prawa rzymskiego; nie rozumie terminów technicznych występujących w tekstach źródłowych i nie kontynuuje poszerzania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności; nie dostrzega także potrzeby ciągłego kształcenia się i rozwoju

AD1_K02 student nie jest gotów do pracy i współdziałania w grupie ani wykonywania zadań z zakresu publicznego prawa rzymskiego, rozwiązując kazusy na podstawie uzyskanej wiedzy

AD1_K03 student nie jest gotów do wybierania rozwiązań adekwatnych do postawionych problemów, wykorzystując właściwą hierarchię wartości i posiłkując się przykładami ze starożytnego Rzymu

AD1_U02 student nie potrafi zastosować wiedzę teoretycznej z zakresu publicznego prawa rzymskiego uzyskanej z analizy tekstów źródłowych do samodzielnego rozwiązywania kazusów

AD1_U04 student nie potrafi wykorzystać metod i narzędzi właściwych dla nauk prawnych i administracyjnych do analizowania zjawisk politycznych, prawnych i społecznych zachodzących w starożytnym Rzymie

AD1_U05 student nie potrafi zastosować zasad ustroju i funkcjonowania państwa, w tym administracji centralnej i lokalnej (wynikające z prawa zwyczajowego i stanowionego) ani innych reguł do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu publicznego prawa rzymskiego

AD1_U06 student nie potrafi zrozumieć i dokonać analizy zjawisk społecznych w starożytnym Rzymie przez pryzmat instytucji rzymskiego prawa publicznego, wyjaśniając ich genezę, kompetencje oraz historię

- na ocenę 3

AD1_K01 student rozumie potrzebę systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu publicznego prawa rzymskiego; rozumie terminy techniczne występujące w tekstach źródłowych i kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju

AD1_K02 student jest gotów do pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu publicznego prawa rzymskiego, rozwiązując kazusy na podstawie uzyskanej wiedzy

AD1_K03 student jest gotów do wybierania rozwiązań adekwatnych do postawionych problemów, wykorzystując właściwą hierarchię wartości i posiłkując się przykładami ze starożytnego Rzymu, z pomocą prowadzącego

AD1_U02 student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu publicznego prawa rzymskiego uzyskaną z analizy tekstów źródłowych do rozwiązywania kazusów

AD1_U04 student potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do analizowania zjawisk politycznych, prawnych i społecznych zachodzących w starożytnym Rzymie

AD1_U05 student potrafi zastosować zasady ustroju i funkcjonowania państwa, w tym administracji centralnej i lokalnej (wynikające z prawa zwyczajowego i stanowionego) oraz inne reguły do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu publicznego prawa rzymskiego

AD1_U06 student potrafi zrozumieć i dokonać analizy zjawisk społecznych w starożytnym Rzymie przez pryzmat instytucji rzymskiego prawa publicznego, wyjaśniając ich genezę, kompetencje oraz historię

- na ocenę 4

AD1_K01 student dobrze rozumie potrzebę systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu publicznego prawa rzymskiego; dobrze rozumie terminy techniczne występujące w tekstach źródłowych i kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju

AD1_K02 student jest chętny do pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu publicznego prawa rzymskiego, dobrze rozwiązując kazusy na podstawie uzyskanej wiedzy

AD1_K03 student jest gotów do wybierania rozwiązań adekwatnych do postawionych problemów, wykorzystując właściwą hierarchię wartości i posiłkując się przykładami ze starożytnego Rzymu

AD1_U02 student potrafi dobrze zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu publicznego prawa rzymskiego uzyskaną z analizy tekstów źródłowych do samodzielnego rozwiązywania kazusów

AD1_U04 student potrafi dobrze wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do analizowania zjawisk politycznych, prawnych i społecznych zachodzących w starożytnym Rzymie

AD1_U05 student potrafi dobrze zastosować zasady ustroju i funkcjonowania państwa, w tym administracji centralnej i lokalnej (wynikające z prawa zwyczajowego i stanowionego) oraz inne reguły do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu publicznego prawa rzymskiego

AD1_U06 student potrafi dobrze zrozumieć i dokonać analizy zjawisk społecznych w starożytnym Rzymie przez pryzmat instytucji rzymskiego prawa publicznego, wyjaśniając ich genezę, kompetencje oraz historię

- na ocenę 5

AD1_K01 student bardzo dobrze rozumie potrzebę systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu publicznego prawa rzymskiego; znakomicie rozumie terminy techniczne występujące w tekstach źródłowych i kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju

AD1_K02 student jest chętny do pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu publicznego prawa rzymskiego, bardzo dobrze rozwiązując kazusy na podstawie uzyskanej wiedzy

AD1_K03 student jest gotów do samodzielnego wybierania rozwiązań adekwatnych do postawionych problemów, wykorzystując właściwą hierarchię wartości i posiłkując się przykładami ze starożytnego Rzymu

AD1_U02 student potrafi bardzo dobrze zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu publicznego prawa rzymskiego uzyskaną z analizy tekstów źródłowych do samodzielnego rozwiązywania kazusów

AD1_U04 student potrafi bardzo dobrze wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do analizowania zjawisk politycznych, prawnych i społecznych zachodzących w starożytnym Rzymie

AD1_U05 student potrafi bardzo dobrze zastosować zasady ustroju i funkcjonowania państwa, w tym administracji centralnej i lokalnej (wynikające z prawa zwyczajowego i stanowionego) oraz inne reguły do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu publicznego prawa rzymskiego

AD1_U06 student bardzo dobrze potrafi zrozumieć i samodzielnie dokonać analizy zjawisk społecznych w starożytnym Rzymie przez pryzmat instytucji rzymskiego prawa publicznego, wyjaśniając ich genezę, kompetencje oraz historię

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabłocki
Prowadzący grup: Renata Kamińska, Elżbieta Loska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tarwacka
Prowadzący grup: Renata Kamińska, Elżbieta Loska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje podstawowe instytucje publicznego prawa rzymskiego.Omówienie historii państwa rzymskiego w ujęciu publicznoprawnym.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

I. Królestwo – początki państwa rzymskiego – pierwotna organizacja wspólnoty rzymskiej – reformy polityczne królestwa. Wypędzenie królów. II. Republika. Początki republiki. Struktura społeczna. Uprawnienia polityczne obywateli. Polityczna organizacja państwa rzymskiego – zgromadzenia ludowe – senat rzymski – urzędnicy republikańscy. Zasady piastowania urzędów. Polityczna organizacja plebsu. Stanowienie prawa. Organizacja administracyjna państwa – Italia – prowincje rzymskie. Kryzys republiki rzymskiej. III. Pryncypat – tradycje republikańskie pryncypatu – struktura społeczna – sytuacja ekonomiczna. Instytucje polityczne w okresie pryncypatu – prawne umocowanie princepsa, zgromadzenia ludowe, senat – urzędnicy republikańscy – urzędnicy cesarscy – kancelarie cesarskie – rada cesarska. Struktura administracyjna – Italia – prowincje: senackie i cesarskie. Zasady odpowiedzialności urzędników rzymskich. Proces romanizacji Imperium. IV. Dominat – kształtowanie dominatu. Sytuacja gospodarcza. Struktura społeczna – honestiores – humiliores – niewolnicy – korporacje – patrocinium. Struktura administracyjna. Administracja centralna. Podział administracyjny państwa – prefektury – diecezje – prowincje – municypia. Rzym i Konstantynopol.. Zmierzch cesarstwa rzymskiego.

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. Jan Zabłocki, Anna Tarwacka, Publiczne prawo rzymskie, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca: 1. A. Dębiński, J. Misztal-Konecka, M. Wójcik, Prawo rzymskie publiczne, Warszawa 2017; 2. A. Jurewicz, R. Sajkowski , B. Sitek, J. Szczerbowski , A. Świętoń, Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2016; 3. K. Wyrwińska, Civis Romanus sum. Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia, Kraków 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tarwacka
Prowadzący grup: Renata Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)