Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-SEM-2MB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza

AD2_W01

AD2_W03

AD2_W04

AD2_W05

AD2_W06

AD2_W07


Umiejętności

AD2_U01

AD2_U02

AD2_U03

AD2_U04

AD2_U05

AD2_U06

AD2_U07

AD2_U08

AD2_U09

AD2_U10


Kompetencje społeczne

AD2_K01

AD2_K02

AD2_K03

AD2_K04

AD2_K06


Skrócony opis:

Cele przedmiotu: pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej, zarówno od strony technicznej, jak i treści merytorycznych w niej zawartych

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Zagadnienia metodologiczne związane z pisaniem pracy dyplomowej

2. Zjawisko plagiatu

3. Poszukiwanie i korzystanie z materiałów źródłowych

4. Zagadnienie typowania i formułowania tematów pracy

5. Kwestie formalne przygotowania pracy dyplomowej

6. Wprowadzenie do przygotowania planu pracy dyplomowej

7. Omawianie planów prac dyplomowych

8. Ćwiczenie umiejętności (warsztatu naukowego) pisania pracy

9. Omawianie węzłowych problemów prac poszczególnych seminarzystów

10. Wspólna dyskusja nad fragmentami prac

Literatura:

Podstawowa:

R. Zenderowski, Praca magisterska : jak pisać i obronić? : wskazówki metodologiczne, Warszawa 2007/2008

literatura służąca ćwiczeniu warsztatu naukowego seminarzystów dobierana w zależności od ich zainteresowań

Uzupełniająca: brak

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

AD2_W01, AD2_W03, AD2_W04, AD2_W06, AD2_W07:

w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - zna i rozumie pojęcia, instytucje i struktury (w tym reguły normatywne i prawidłowości nimi rządzące), status jednostki oraz wpływ unormowań dotyczących tego zakresu na zmiany stosunków społecznych

AD2_W05

zna i rozumie metody, procedury i narzędzia pozyskiwania danych niezbędnych do przygotowania strony merytorycznej pracy mgr.

AD2_U01, AD2_U02, AD2_U03, AD2_U04, AD2_U05, AD2_U06, AD2_U07, AD2_U08, AD2_U09, AD2_U10:

potrafi oceniać zjawiska społeczne przez pryzmat regulatorów zachowań administracji publicznej w dziedzinie objętej tematem pracy mgr., zbierać dane na ten temat i odpowiednio je prezentować pod kątem wskazania prawidłowości i prognozowania skutków działań

AD2_K01, AD2_K02:

w związku z przygotowywaną pracą mgr. jest gotów do stałego aktualizowania wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania administracji publicznej oraz podejmowania interakcji z innymi celem jej zdobycia

AD2_K03, AD2_K04, AD2_K06:

w zakresie tematyki pracy mgr. jest gotów do formułowania celów, opinii i sądów oraz rozstrzygania dylematów dotyczących organizacji i funkcjonowania administracji publicznej

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 30 h

Praca własna studenta (lektura literatury, analiza orzecznictwa, przygotowanie projektu planu i rozdziału pracy): 70 h

Suma godzin: 100/25 (1 pkt ects = 25 h pracy studenta) = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikacji efektów kształcenia:

praca dyplomowa/ocenianie ciągłe

Kryteria oceniania:

AD2_W01, AD2_W03, AD2_W04, AD2_W06, AD2_W07:

na ocenę 2: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - nie zna i nie rozumie pojęć, instytucji i struktur (w tym reguł normatywnych i prawidłowości nimi rządzących), statusu jednostki oraz wpływu unormowań dotyczących tego zakresu na zmiany stosunków społecznych

na ocenę 3, 3,5: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - w stopniu podstawowym zna i rozumie pojęcia, instytucje i struktury (w tym reguły normatywne i prawidłowości nimi rządzące), status jednostki oraz wpływ unormowań dotyczących tego zakresu na zmiany stosunków społecznych

na ocenę 4, 4,5: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - dobrze zna i rozumie pojęcia, instytucje i struktury (w tym reguły normatywne i prawidłowości nimi rządzące), status jednostki oraz wpływ unormowań dotyczących tego zakresu na zmiany stosunków społecznych

na ocenę 5: w granicach wyznaczonych tematem pracy mgr. - bardzo dobrze zna i rozumie pojęcia, instytucje i struktury (w tym reguły normatywne i prawidłowości nimi rządzące), status jednostki oraz wpływ unormowań dotyczących tego zakresu na zmiany stosunków społecznych

AD2_W05:

na ocenę 2: nie zna i nie rozumie metod, procedur i narzędzi pozyskiwania danych niezbędnych do przygotowania strony merytorycznej pracy mgr.

na ocenę 3, 3,5: w stopniu podstawowym zna i rozumie metody, procedury i narzędzia pozyskiwania danych niezbędnych do przygotowania strony merytorycznej pracy mgr.

na ocenę 4, 4,5: dobrze zna i rozumie metody, procedury i narzędzia pozyskiwania danych niezbędnych do przygotowania strony merytorycznej pracy mgr.

na ocenę 5: bardzo dobrze zna i rozumie metody, procedury i narzędzia pozyskiwania danych niezbędnych do przygotowania strony merytorycznej pracy mgr.

AD2_U01, AD2_U02, AD2_U03, AD2_U04, AD2_U05, AD2_U06, AD2_U07, AD2_U08, AD2_U09, AD2_U10:

na ocenę 2: nie potrafi oceniać zjawisk społecznych przez pryzmat regulatorów zachowań administracji publicznej w dziedzinie objętej tematem pracy mgr., zbierać danych na ten temat i odpowiednio ich prezentować pod kątem wskazania prawidłowości i prognozowania skutków działań

na ocenę 3, 3,5: w stopniu podstawowym potrafi oceniać zjawiska społeczne przez pryzmat regulatorów zachowań administracji publicznej w dziedzinie objętej tematem pracy mgr., zbierać dane na ten temat i odpowiednio je prezentować pod kątem wskazania prawidłowości i prognozowania skutków działań

na ocenę 4, 4,5: dobrze potrafi oceniać zjawiska społeczne przez pryzmat regulatorów zachowań administracji publicznej w dziedzinie objętej tematem pracy mgr., zbierać dane na ten temat i odpowiednio je prezentować pod kątem wskazania prawidłowości i prognozowania skutków działań

na ocenę 5: bardzo dobrze potrafi oceniać zjawiska społeczne przez pryzmat regulatorów zachowań administracji publicznej w dziedzinie objętej tematem pracy mgr., zbierać dane na ten temat i odpowiednio je prezentować pod kątem wskazania prawidłowości i prognozowania skutków działań

AD2_K01, AD2_K02:

na ocenę 2: w związku z przygotowywaną pracą mgr. nie jest gotów do stałego aktualizowania wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania administracji publicznej oraz podejmowania interakcji z innymi celem jej zdobycia

na ocenę 3, 3,5: w związku z przygotowywaną pracą mgr. jest gotów w stopniu podstawowym do stałego aktualizowania wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania administracji publicznej oraz podejmowania interakcji z innymi celem jej zdobycia

na ocenę 4, 4,5: w związku z przygotowywaną pracą mgr. jest gotów w dobrym stopniu do stałego aktualizowania wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania administracji publicznej oraz podejmowania interakcji z innymi celem jej zdobycia

na ocenę 5: w związku z przygotowywaną pracą mgr. jest gotów w bardzo dobrym stopniu do stałego aktualizowania wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania administracji publicznej oraz podejmowania interakcji z innymi celem jej zdobycia

AD2_K03, AD2_K04, AD2_K06:

na ocenę 2: w zakresie tematyki pracy mgr. nie jest gotów do formułowania celów, opinii i sądów oraz rozstrzygania dylematów dotyczących organizacji i funkcjonowania administracji publicznej

na ocenę 3, 3,5: w zakresie tematyki pracy mgr. jest gotów w stopniu podstawowym do formułowania celów, opinii i sądów oraz rozstrzygania dylematów dotyczących organizacji i funkcjonowania administracji publicznej

na ocenę 4, 4,5: w zakresie tematyki pracy mgr. jest gotów w dobrym stopniu do formułowania celów, opinii i sądów oraz rozstrzygania dylematów dotyczących organizacji i funkcjonowania administracji publicznej

na ocenę 5: w zakresie tematyki pracy mgr. jest gotów w bardzo dobrym stopniu do formułowania celów, opinii i sądów oraz rozstrzygania dylematów dotyczących organizacji i funkcjonowania administracji publicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Majchrzak
Prowadzący grup: Bartosz Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej, zarówno od strony technicznej, jak i treści merytorycznych w niej zawartych

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: wiedza zdobyta podczas zajęć kursowych z zakresu nauki administracji, prawa i postępowania administracyjnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Majchrzak
Prowadzący grup: Bartosz Majchrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: pomoc studentom w napisaniu pracy dyplomowej, zarówno od strony technicznej, jak i treści merytorycznych w niej zawartych

Literatura:

Podstawowa:

R. Zenderowski, Praca magisterska : jak pisać i obronić? : wskazówki metodologiczne, Warszawa 2007/2008

literatura służąca ćwiczeniu warsztatu naukowego seminarzystów dobierana w zależności od ich zainteresowań

Uzupełniająca: brak

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: wiedza zdobyta podczas zajęć kursowych z zakresu nauki administracji, prawa i postępowania administracyjnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.