Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe (licencjackie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-SEM-BSZ-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe (licencjackie)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_U01

AD1_U02

AD1_U03

AD1_U04

AD1_U05

AD1_U06

AD1_U07

AD1_U08

AD1_U09

AD1_K01

AD1_K02

AD1_K03

AD1_K04

AD1_K06

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie stanowią zajęcia, podczas których zadaniem studenta jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa ustrojowego. To także czas na zaznajomienie się z metodologią pisania pracy naukowej.

Pełny opis:

1. Prezentacja przez uczestników seminariów referatów związanych z tematem pracy.

2. Prezentacja przez uczestników seminariów referatów związanych z tematem pracy.

3. Prezentacja przez uczestników seminarium referatów związanych z tematem pracy.

4. Prezentacja przez uczestników seminarium referatów związanych z tematem pracy.

5. Prezentacja przez uczestników seminarium referatów związanych z tematem pracy.

6. Prezentacja przez uczestników seminariów referatów związanych z tematem pracy.

7. Prezentacja przez uczestników seminariów referatów związanych z tematem pracy.

8. Prezentacja przez uczestników seminarium referatów związanych z tematem pracy.

9. Prezentacja przez uczestników seminarium referatów związanych z tematem pracy.

10. Prezentacja przez uczestników seminariów referatów związanych z tematem pracy.

11. Prezentacja przez uczestników seminariów referatów związanych z tematem pracy.

12. Prezentacja przez uczestników seminariów referatów związanych z tematem pracy.

13. Prezentacja przez uczestników seminarium referatów związanych z tematem pracy.

14. Prezentacja przez uczestników seminarium referatów związanych z tematem pracy.

15. Prezentacja przez uczestników seminarium referatów związanych z tematem pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2006; 2. Kamiński S., Nauka i metoda, Lublin 1992; 3. Klementewicz T., Rozumienie metodologii nauki o polityce, wyd. 2 popr., Warszawa 2011; 4. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000; 5. Stelmach J., Brożek M., Metody prawnicze, wyd. 2, Kraków 2006; 6. Ziembiński Z., Podstawowe problemy prawoznawstwa, Warszawa 1980; 6. Ziembiński Z., Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Poznań 1983.

Literatura uzupełniająca:

Literatura ta jest uzależniona od tematu pracy i dobierana indywidualnie przez uczestnika seminarium.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Dobiera metody badawcze i literaturę właściwą dla tematu pracy.

EK2: Planuje organizację pracy w sposób pozwalający ukończyć pracę terminowo.

EK3: Umie rozwiązać postawiony - także przez siebie - problem badawczy.

EK4: Potrafi dyskutować z użyciem argumentacji naukowej o problemach polityczno-ustrojowych.

EK5: Ma świadomość różnorodności rozwiązań w obszarze ustrojowym we współczesnych państwach.

Opis ECTS:

Udział w seminarium: 30 godzin

Przygotowanie do seminarium: 30 godzin

Czas na napisanie pracy: 240godzin

Suma godzin:

Liczba ECTS: 300 h/25 = 12 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną (ndst)

Student nie rozumie podstawowych pojęć dotyczących zasad ustrojowych.

Student nie potrafi współdziałać w grupie.

Student nie umie dokonać analizy przedmiotu.

Student nie umie wykorzystać metody właściwej dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy zasad .

Student nie umie zbierać danych dotyczących analizowanych zagadnień oraz na ich podstawie napisać pracy.

Na ocenę dostateczną (dst)

Student rozumie zagadnienia państwowe i prawne w stopniu podstawowym.

Student potrafi współdziałać w grupie w stopniu podstawowym.

Student umie dokonać analizy przedmiotu w stopniu podstawowym.

Student umie wykorzystać metod właściwych dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy zagadnień państwowo- prawnych w stopniu podstawowym.

Student umie zbierać dane dotyczące analizowanej zagadnień w stopniu podstawowym oraz potrafi napisać pracę, lecz nie do końca poprawną

Na ocenę dobrą (db)

Student rozumie zagadnienia państwowe i prawne w stopniu zadowalającym.

Student potrafi współdziałać w grupie w stopniu zadowalającym.

Student umie dokonać analizy przedmiotu w stopniu zadowalającym.

Student umie wykorzystać metod właściwych dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy zagadnień państwowo- prawnych w stopniu zadowalającym.

Student umie zbierać dane dotyczące analizowanych zagadnień w stopniu zadowalającym oraz potrafi napisać pracę z małymi błędami.

Na ocenę bardzo dobrą (bdb)

Student właściwie rozumie zagadnienia państwowo- prawne.

Student potrafi właściwie współdziałać w grupie.

Student umie dokonać właściwej analizy przedstawionych zagadnień.

Student umie odpowiednio wykorzystać metody właściwe dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy zagadnień państwowo-ptawnych.

Student umie samodzielnie zbierać dane dotyczące analizowanych zagadnień oraz potrafi napisać pracę bez błędów merytorycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Szmulik
Prowadzący grup: Bogumił Szmulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie stanowią zajęcia, podczas których zadaniem studenta jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa ustrojowego. To także czas na zaznajomienie się z metodologią pisania pracy naukowej.

Pełny opis:

1. Prezentacja przez uczestników seminariów referatów związanych z tematem pracy.

2. Prezentacja przez uczestników seminariów referatów związanych z tematem pracy.

3. Prezentacja przez uczestników seminarium referatów związanych z tematem pracy.

4. Prezentacja przez uczestników seminarium referatów związanych z tematem pracy.

5. Prezentacja przez uczestników seminarium referatów związanych z tematem pracy.

6. Prezentacja przez uczestników seminariów referatów związanych z tematem pracy.

7. Prezentacja przez uczestników seminariów referatów związanych z tematem pracy.

8. Prezentacja przez uczestników seminarium referatów związanych z tematem pracy.

9. Prezentacja przez uczestników seminarium referatów związanych z tematem pracy.

10. Prezentacja przez uczestników seminariów referatów związanych z tematem pracy.

11. Prezentacja przez uczestników seminariów referatów związanych z tematem pracy.

12. Prezentacja przez uczestników seminariów referatów związanych z tematem pracy.

13. Prezentacja przez uczestników seminarium referatów związanych z tematem pracy.

14. Prezentacja przez uczestników seminarium referatów związanych z tematem pracy.

15. Prezentacja przez uczestników seminarium referatów związanych z tematem pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2006; 2. Kamiński S., Nauka i metoda, Lublin 1992; 3. Klementewicz T., Rozumienie metodologii nauki o polityce, wyd. 2 popr., Warszawa 2011; 4. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000; 5. Stelmach J., Brożek M., Metody prawnicze, wyd. 2, Kraków 2006; 6. Ziembiński Z., Podstawowe problemy prawoznawstwa, Warszawa 1980; 6. Ziembiński Z., Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Poznań 1983.

Literatura uzupełniająca:

Literatura ta jest uzależniona od tematu pracy i dobierana indywidualnie przez uczestnika seminarium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)