Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe ( licencjackie )

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-SEM-MJ-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe ( licencjackie )
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_U01, AD1_U02, AD1_U03, AD1_U04, AD1_U05, AD1_U06, AD1_U07, AD1_U08, AD1_U09


AD1_K01, AD1_K02, AD1_K03, AD1_K04, AD1_K06

Skrócony opis:

W ramach seminarium dyplomowego student pogłębia wiedzę w zakresie prawa UE, w szczególności w dziedzinach związanych z planowaną pracą dyplomową. W ramach seminarium student uzyskuje pomoc zarówno warsztatową, jak i merytoryczną.

Praca w ramach seminarium ma zaowocować ukończeniem przez studenta pracy dyplomowej i zdaniem egzaminu dyplomowego.

Pełny opis:

W ramach seminarium dyplomowego student pogłębia wiedzę w zakresie prawa UE, w szczególności w dziedzinach związanych z planowaną pracą dyplomową. W ramach seminarium student uzyskuje pomoc zarówno warsztatową, jak i merytoryczną.

Praca w ramach seminarium ma zaowocować ukończeniem przez studenta pracy dyplomowej i zdaniem egzaminu dyplomowego.

Literatura:

Źródła podstawowe:

1. Traktat o UE + Traktat o funkcjonowaniu UE;

2. Bazy http://www.curia.eu , http://orzeczenia.nsa.gov.pl/, http://www.eurlex.eu;

3. Materiały (akty prawne, orzecznictwo, literatura uzupełniająca) przesyłane przez prowadzącego;

4. Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Maria Magdalena Kenig Witkowska (red.), Adam Łazowski, Rudolf Ostrihansky - w miarę możliwości najbardziej aktualne wydanie.

Źródła uzupełniające

1. PODSTAWY I źRÓDŁA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ TOM 1, RED.STANISŁAW BIERNAT, C.H.BECK 2020 (dostępne w bazie Legalis);

2. Sądowa kontrola legalności aktów administracyjnych Unii Europejskiej, Marek Jaśkowski, Wolters Kluwer 2015/2016 (dostępne w bazie Lex);

3. EU administrative law. Paul Craig;

4. EU procedural law, Koen Lenaerts, Ignace Maselis, Kathleen Gutman ; ed. by Janek Tomasz Nowak.

Inne - w zależności od tematyki wybranej przez studenta.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AD1_U01

absolwent potrafi interpretować zjawiska społeczne/prawne w zakresie właściwym dla prawa administracyjnego UE

AD1_U02

absolwent potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa UE i zbierać dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem elektronicznych baz danych

AD1_U03

absolwent potrafi dokonać analizy ewolucji UE przez pryzmat prawa

AD1_U04

absolwent potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do analizowania struktury i działań UE

AD1_U05

absolwent potrafi zastosować normy prawne do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa UE oraz ewentualnie innego prawa (w zależności od wybranego tematu)

AD1_U06

absolwent potrafi zrozumieć i dokonać analizy zjawisk społecznych przez pryzmat administracji

AD1_U07

absolwent potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu prawa UE na piśmie; umie przygotować dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu prawa UE w języku polskim

AD1_U08

absolwent potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu prawa pochodnego UE

AD1_U09

absolwent potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu prawa UE

AD1_K01

absolwent jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa UE; dostrzega potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy z zakresu prawa UE z uwagi na zmiany treści aktów prawnych i rozwój orzecznictwa

AD1_K02

absolwent jest gotów do wykonywania zadań z zakresu prawa UE (ustalanie norm prawa UE obowiązujących w danej dziedzinie, ich interpretacja i odnoszenie do analizowanego problemu)

AD1_K03

absolwent jest gotów do ustalania zadań służących realizacji założonych celów

AD1_K04

absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań administracyjnych

AD1_K06

absolwent jest gotów do formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień administracyjnych; potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny

ECTS:

- zajęcia: 45 godz.

- przygotowanie do zajęć: 30 godz.

- pisanie pracy dyplomowej: 280 godz.

= 12 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła, ocena aktywności podczas seminarium, ocena wystąpień seminaryjnych (wszystkie efekty kształcenia).

Najistotniejszym ocenianym elementem są postępy w pisaniu pracy dyplomowej.

Kryteria oceny pracy zostały określone w wytycznych Dziekana WPiA UKSW:

https://wpia.uksw.edu.pl/sites/default/files/dokumenty/Za%C5%82acznik_2_do_Wytycznych_%20System%20oceny%20prac%20zaliczeniowych.pdf

Zgodnie z formularzem oceny pracy dyplomowej, od recenzenta wymaga się udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule?

2. Proszę ocenić układ pracy, strukturę podziału treści, kolejność rozdziałów itp.

3. Proszę ocenić pracę pod względem merytorycznym.

4. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie?

5. Proszę scharakteryzować dobór i wykorzystanie źródeł.

6. Proszę ocenić formalną stronę pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze)

7. Inne uwagi, np sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy)

8. Pracę oceniam jako:

Pozostałe kryteria oceny:

AD1_U01

absolwent nie potrafi interpretować zjawisk prawnych w zakresie właściwym dla prawa administracyjnego UE = ocena niedostateczna

absolwent potrafi interpretować zjawiska społeczne/prawne w zakresie właściwym dla prawa administracyjnego UE w stopniu podstawowym = ocena dostateczna

absolwent potrafi interpretować zjawiska społeczne/prawne w zakresie właściwym dla prawa administracyjnego UE w stopniu odpowiednim = ocena dobra

absolwent potrafi interpretować zjawiska społeczne/prawne w zakresie właściwym dla prawa administracyjnego UE w stopniu wyróżniającym = ocena bardzo dobra

AD1_U02

absolwent nie potrafi zastosować wiedzy teoretycznej z zakresu prawa UE i zbierać danych potrzebnych do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem elektronicznych baz danych

absolwent w podstawowym zakresie potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa UE i zbierać dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem elektronicznych baz danych

absolwent potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa UE i zbierać dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem elektronicznych baz danych

absolwent w sposób wyróżniający potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa UE i zbierać dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem elektronicznych baz danych, zarówno w języku polskim, jak i w którymś z języków obcych

AD1_U03

absolwent nie potrafi dokonać analizy ewolucji UE przez pryzmat prawa = ocena niedostateczna

absolwent potrafi dokonać analizy ewolucji UE przez pryzmat prawa jedynie w podstawowym zakresie = ocena dostateczna

absolwent potrafi dokonać analizy ewolucji charakteru prawnego UE, a także przeanalizować zależności między charakterem instytucji UE i ewolucją zakresu ich kompetencji = ocena dobra

absolwent potrafi dokonać wnikliwej analizy ewolucji charakteru prawnego UE, a także przeanalizować zależności między charakterem instytucji UE i ewolucją zakresu ich kompetencji = ocena bardzo dobra

AD1_U04

absolwent nie potrafi wykorzystać metod i narzędzi właściwych dla nauk prawnych i administracyjnych do analizowania struktury i działań UE = ocena niedostateczna

absolwent w ograniczonym zakresie potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do analizowania struktury i działań UE = ocena dostateczna

absolwent na dobrym poziomie potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do analizowania struktury i działań UE = ocena dostateczna

absolwent potrafi wykorzystać dokonać wnikliwej analizy struktury i działań UE z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla nauk prawnych i administracyjnych = ocena bardzo dobra

AD1_U05

absolwent nie potrafi zastosować norm prawnych do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa UE = ocena niedostateczna

absolwent potrafi ustalić normy właściwe dla rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa UE = ocena dostateczna

absolwent potrafi ustalić normy właściwe dla rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa UE i prawidłowo je zinterpretować = ocena dobra

absolwent biegle potrafi ustalić normy właściwe dla rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa UE, prawidłowo je zinterpretować i zastosować = ocena bardzo dobra

AD1_U06

absolwent nie potrafi zrozumieć i dokonać analizy zjawisk społecznych przez pryzmat administracji = ocena niedostateczna

absolwent tylko w podstawowym stopniu potrafi zrozumieć i dokonać analizy zjawisk społecznych przez pryzmat administracji = ocena dostateczna

absolwent potrafi zrozumieć i dokonać analizy zjawisk społecznych przez pryzmat administracji = ocena dobra

absolwent potrafi zrozumieć i dokonać analizy złożonych zjawisk społecznych przez pryzmat administracji = ocena bardzo dobra

AD1_U07

absolwent nie potrafi zbierać danych dotyczących analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; nie umie prezentować wiedzy z zakresu prawa UE na piśmie; nie umie przygotować dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa UE = ocena niedostateczna

absolwent tylko w elementarnym stopniu potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; na podstawowym poziomie umie prezentować wiedzę z zakresu prawa UE na piśmie oraz przygotować dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu prawa UE = ocena dostateczna

absolwent potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu prawa UE na piśmie; umie przygotować dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu prawa UE w języku polskim = ocena dobra

absolwent biegle potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu prawa UE na piśmie w sposób przejrzysty i przekonujący; umie przygotować dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu prawa UE na wysokim poziomie = ocena bardzo dobra

AD1_U08

absolwent nie ma pojęcia o strukturze aktów prawa pochodnego UE = ocena niedostateczna

absolwent potrafi sporządzić zarys projektu aktu prawa pochodnego UE = ocena dostateczna

absolwent potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu prawa pochodnego UE uwzględniający wszystkie istotne elementy = ocena dobra

absolwent potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu prawa pochodnego UE na wyróżniającym poziomie = ocena bardzo dobra

AD1_U09

zob. AD1_U07

AD1_K01

absolwent nie posiada umiejętności pozwalających na systematyczne uczenie się i pogłębianie oraz aktualizowanie swojej wiedzy z zakresu prawa UE = ocena niedostateczna

absolwent jest w podstawowym stopniu gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa UE = ocena dostateczna

absolwent jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa UE; dostrzega potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy z zakresu prawa UE z uwagi na zmiany treści aktów prawnych i rozwój orzecznictwa = ocena dobra

absolwent jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa UE; dostrzega potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy z zakresu prawa UE z uwagi na zmiany treści aktów prawnych i rozwój orzecznictwa; jego kompetencje w tym zakresie pozwalają mu na korzystanie z szerokiego spektrum źródeł = ocena bardzo dobra

AD1_K02

absolwent nie jest gotów do wykonywania zadań z zakresu prawa UE = ocena niedostateczna

absolwent jest gotów do wykonywania zadań z zakresu prawa UE na elementarnym poziomie = ocena dostateczna

absolwent jest gotów do wykonywania zadań z zakresu prawa UE (ustalanie norm prawa UE obowiązujących w danej dziedzinie, ich interpretacja i odnoszenie do analizowanego problemu) = ocena dobra

absolwent jest gotów do wykonywania złożonych zadań z zakresu prawa UE (ustalanie norm prawa UE obowiązujących w danej dziedzinie, ich interpretacja i odnoszenie do analizowanego problemu) = ocena bardzo dobra

AD1_K03

absolwent nie jest gotów do ustalania zadań służących realizacji założonych celów = ocena niedostateczna

absolwent jest gotów do ustalania zadań służących realizacji założonych celów na elementarnym poziomie = ocena dostateczna

absolwent jest gotów do ustalania zadań służących realizacji założonych celów = ocena dobra

absolwent jest gotów do ustalania zadań służących realizacji założonych celów na wysokim poziomie = ocena bardzo dobra

AD1_K04

absolwent nie jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań administracyjnych = ocena niedostateczna

absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania podstawowych dylematów związanych z wykonywaniem zadań administracyjnych = ocena dostateczna

absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań administracyjnych = ocena dobra

absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania złożonych dylematów związanych z wykonywaniem zadań administracyjnych = ocena bardzo dobra

AD1_K06

absolwent nie jest gotów do formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień administracyjnych = ocena niedostateczna

absolwent jest gotów do formułowania opinii i sądów o prostych kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień administracyjnych = ocena dostateczna

absolwent jest gotów do formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień administracyjnych = ocena dobra

absolwent jest gotów do formułowania opinii i sądów o złożonych kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień administracyjnych = ocena bardzo dobra

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Jaśkowski
Prowadzący grup: Marek Jaśkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)