Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne i prawnicze systemy wyszukiwawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-TIPSW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne i prawnicze systemy wyszukiwawcze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: AD1_W05

Umiejętności: AD1_U02, AD1_U04

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja praktycznych zastosowań prawniczych systemów wyszukiwawczych dostępnych w wersji elektronicznej, takich jak: Internetowy System Aktów Prawnych, dzienniki urzędowe (polskie i Unii Europejskiej), Lex, Legalis, bazy orzeczeń sądowych. Podczas zajęć studenci nabywają umiejętności z zakresu obsługi wyżej wymienionych systemów oraz kompetencje z zakresu przygotowywania prezentacji o tematyce prawno-administracyjnej.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Źródła prawa i źródła poznania prawa polskiego i europejskiego

2. Internetowy System Aktów Prawnych

3. Pozyskiwanie informacji ze strony sejm.gov.pl

4. Krajowe dzienniki urzędowe (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych, wojewódzkie dzienniki urzędowe

5. Dzienniki urzędowe Unii Europejskiej oraz baza orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

6. Serwis Informacji Prawnej LEX

7. System Informacji Prawnej Legalis

8. Baza orzeczeń sądów administracyjnych

9. Baza orzeczeń sądów powszechnych

10. Baza orzeczeń Sądu Najwyższego

11. Baza orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

12. Infografika jako przykład skutecznej metody informowania

13. Podstawy projektowania graficznego - kompozycja, typografia, kolor

14. Omówienie podstawowych narzędzi i funkcji programu PowerPoint

15. Cechy dobrze zaprojektowanej prezentacji multimedialnej

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Cieciura, Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Warszawa 2006

2. W. R. Wiewiórowski, G. Wierczyński, Informatyka prawnicza: nowoczesne technologie informacyjne w pracy prawników i administracji publicznej, Warszawa 2016

3. A. Chojnowski, Informatyka sądowa w praktyce, Gliwice 2020.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Janowski, Cyberkultura prawa : współczesne problemy filozofii i informatyki prawa, Warszawa 2012.

2. W. Cyrul, Informatyzacja tekstu prawa : perspektywy zastosowania języków znacznikowych, Warszawa 2014.

3. P. Biecek, Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać! Zbiór esejów o sztuce prezentowania danych, Fundacja Naukowa SmarterPoland.pl, Warszawa 2016

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

Wiedza:

AD1_W05: Student zna metody i procedury pozyskiwania danych o źródłach prawa i źródłach poznania prawa

AD1_W05: Student zna narzędzia oraz techniki pozyskiwania danych o źródłach prawa i źródłach poznania prawa

Umiejętności:

AD1_U02 - Student umie zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu źródeł prawa i źródeł poznania prawa

AD1_U02- Student umie pozyskiwać dane, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii

AD1_U04- Student umie wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych.

Opis ECTS

Udział w zajęciach (MS Tams)- 30h

Aktywność na platformie e-learningowej (Platforma Moodle): 30h

Przygotowanie materiałów do zaliczenia i konsultacje: 40h

Suma godzin: 100 godz.

Liczba ECTS: 100 godz./25 = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia podzielone są na dwie części. Pierwsza rozwija kompetencje i wiedzę z zakresu prawniczych systemów wyszukiwawczych i technologii informacyjnych. Druga natomiast przygotowuje do tworzenia administracyjno-prawnych prezentacji przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Do zaliczenia ćwiczeń konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z obu części zajęć.

Metody oceniania:

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane poprzez ocenę ciągłą, prace pisemne oraz kolokwium.

EK z zakresu umiejętności są weryfikowane poprzez ocenę ciągłą, prace pisemne, kolokwium oraz prezentacje.

Kryteria oceny:

AD1_W05- Student zna metody, procedury i narzędzia oraz techniki pozyskiwania danych o źródłach prawa i źródłach poznania prawa

Na ocenę 2: Student nie zna metod, procedur i narzędzi oraz techniki pozyskiwania danych o źródłach prawa i źródłach poznania prawa

Na ocenę 3-3,5:Student ma podstawową wiedzę o metodach, procedurach i narzędziach oraz technikach pozyskiwania danych o źródłach prawa i źródłach poznania prawa.

Na ocenę 4-4,5:Student dobrze zna metody, procedury i narzędzia oraz techniki pozyskiwania danych o źródłach prawa i źródłach poznania prawa

Na ocenę 5:Student bardzo dobrze zna metody, procedury i narzędzia oraz techniki pozyskiwania danych o źródłach prawa i źródłach poznania prawa

AD1_U02 - Student umie zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu źródeł prawa i źródeł poznania prawa oraz pozyskiwać dane, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii:

Na ocenę 2: Student nie umie zastosować wiedzy teoretycznej z zakresu źródeł prawa i źródeł poznania prawa oraz pozyskiwać danych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii

Na ocenę 3-3,5: Student na poziomie podstawowym umie zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu źródeł prawa i źródeł poznania prawa oraz pozyskiwać dane, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii:

Na ocenę 4-4,5: Student na poziomie dobrym umie zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu źródeł prawa i źródeł poznania prawa oraz pozyskiwać dane, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii:

Na ocenę 5:Student na poziomie bardzo dobrym umie zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu źródeł prawa i źródeł poznania prawa oraz pozyskiwać dane, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii:

AD1_U04- Student umie wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych

Na ocenę 2: Student nie umie wykorzystać metod i narzędzi właściwych dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych

Na ocenę 3-3,5: Student w zakresie podstawowym umie wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych

Na ocenę 4-4,5: Student w stopniu dobrym umie wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych

Na ocenę 5: Student w stopniu bardzo dobrym umie wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Badowski, Wawrzyniec Święcicki
Prowadzący grup: Mateusz Badowski, Wawrzyniec Święcicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Badowski, Wawrzyniec Święcicki
Prowadzący grup: Mateusz Badowski, Wawrzyniec Święcicki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7e7999bee0f44a799a5123a4f3de8812%40thread.tacv2/conversations?groupId=d611285c-8caf-4a75-b784-b1b3094317c1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja praktycznych zastosowań prawniczych systemów wyszukiwawczych dostępnych w wersji elektronicznej, takich jak: Internetowy System Aktów Prawnych, dzienniki urzędowe (polskie i Unii Europejskiej), Lex, Legalis, bazy orzeczeń sądowych. Podczas zajęć studenci nabywają umiejętności z zakresu obsługi wyżej wymienionych systemów oraz kompetencje z zakresu przygotowywania prezentacji o tematyce prawno-administracyjnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Badowski, Konrad Radomiński
Prowadzący grup: Mateusz Badowski, Wawrzyniec Święcicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)