Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ustrój administracji rządowej i samorządowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-UAiRZ2-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ustrój administracji rządowej i samorządowej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_K01; AD1_K02; AD1_U02; AD1_U03; AD1_U04; AD1_U05; AD1_U07; AD1_U07;

Skrócony opis:

Zajęcia ćwiczeniowe z ustroju administracji rządowej i samorządowej

Pełny opis:

1. Prawo ustrojowe w ramach systemu prawa administracyjnego; podmioty administracji publicznej; struktura pionowa (resortowa) i pozioma (terytorialna) administracji publicznej, działy administracji rządowej;

2. Naczelne organy administracji rządowej, centralne organy administracji rządowej; agencje rządowe i ich typy;

3. Terenowa administracja rządowa: wojewoda, administracja zespolona (pojęcia służb, inspekcji i straży) i administracja niezespolona;

4. Konstytucyjna pozycja administracji samorządu terytorialnego: zasady pomocniczości, decentralizacji i samodzielności; samorząd a autonomia; zadania samorządu terytorialnego, ich kategorie i sposoby wykonywania;

5. Władze, organy i aparat pomocniczy samorządu terytorialnego; formy demokracji bezpośredniej w samorządzie terytorialnym; organizacyjno-prawne formy gospodarki komunalnej; mienie jednostek samorządu terytorialnego i ich gospodarka finansowa;

6. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego; nadzór nad ich działalnością; samorządowe kolegia odwoławcze;

Literatura:

Literatura podstawowa: (1.Prawo administracyjne, red Z. Niewiadomski, Warszawa 2013; 2. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016; 3. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską?, Wrocław 2009)

Literatura uzupełniająca: (1.Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz, Warszawa 2010; 2. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne - pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2009; 3. System prawa administracyjnego Tom 1-12, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Andrzej Wróbel, Warszawa 2011)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1

Rozumie konieczność systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz

aktualizowania swojej wiedzy z zakresu ustroju administracji rządowej i samorządowej; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy

i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego

EK2

Potrafi pracować i współdziałać w grupie wykonując zadania z zakresu

ustroju administracji rządowej i samorządowej

EK3

Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu ustroju administracji rządowej i samorządowej i zbierać dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii

EK4

Potrafi dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat

wiedzy z ustroju administracji rządowej i samorządowej

EK5

Potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i

administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk

kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/gospodarczych

EK6

Potrafi zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu ustroju administracji rządowej i samorządowej

EK7

Potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu ustroju administracji rządowej i samorządowej; umie przygotować dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu ustroju administracji rządowej i samorządowej

EK8

Potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu ustroju administracji rządowej i samorządowej

AD1_U02 Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów i zbierać dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii AD1_U03 Potrafi dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów AD1_U04 Potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/gospodarczych

AD1_U05 Potrafi zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów

AD1_U07 Potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu prawa/nauki administracji/przedmiotów pomocniczych w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów na piśmie; umie przygotować dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień prawnych/administracyjnych/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w języku polskim/obcym

AD1_U09 Potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu prawa/nauki administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów ustnie w języku polskim/obcym

OPIS ECTS:

Ilość pkt ECTS: 2 (50h)

Obecność na zajęciach: 30h

Czytanie zalecanej literatury oraz prace domowe: 10h

Przygotowanie do zaliczenia: 10h

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne dla EKU (EK3-EK8)

- dyskusja,

- prezentacja,

- studium przypadku,

- praca w grupach,

- praca pisemna (w tym także jako praca domowa),

- analiza i interpretacja tekstu aktów normatywnych.

Metody dydaktyczne dla EKK (EK1-EK2)

- dyskusja (okrągły stół, seminaryjna),

- praca w grupach oparta na metodzie ćwiczeniowej,

- praca w grupach oparta na metodzie projektu,

- kazus (studium przypadku).

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- dwa kolokwia: pierwsze w formie pisemnej, drugie w formie ustnej

- krótkie sprawdzanie wiedzy na każdych zajęciach poprzez odpytanie 3-4 studentów,

- sprawdzanie zadanych do domu prac

EK1

Na NZAL: Nie rozumie konieczności systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu ustroju administracji rządowej i samorządowej; nie kontynuuje poszerzania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz nie dostrzega potrzeby ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowe

Na 3: Rozumie dostatecznie konieczność systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz

aktualizowania swojej wiedzy z zakresu ustroju administracji rządowej i samorządowej; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego

Na 4: Rozumie dobrze dostatecznie konieczność systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu ustroju administracji rządowej i samorządowej; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego

Na 5: Rozumie bardzo dobrze konieczność systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu ustroju administracji rządowej i samorządowej; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego

EK2

Na NZAL: Nie potrafi pracować i współdziałać w grupie

Na 3: Potrafi w stopniu dostatecznym pracować i współdziałać w grupie wykonując zadania z zakresu ustroju administracji rządowej i samorządowej

Na 4: Potrafi w stopniu dobrym pracować i współdziałać w grupie wykonując zadania z zakresu ustroju administracji rządowej i samorządowej

Na 5: Potrafi w stopniu bardzo dobrym pracować i współdziałać w grupie wykonując zadania z zakresu ustroju administracji rządowej i samorządowej

EU02

NZAL: Nie potrafi zastosować wiedzy teoretycznej z zakresu prawa/administracji znajdujących się w programie studiów i zbierać dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii

Na 3: Potrafi w stopniu dostatecznym zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa/administracji znajdujących się w programie studiów i zbierać dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii

Na 4: Potrafi w stopniu dobrym zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa/administracji znajdujących się w programie studiów i zbierać dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii

Na 5: Potrafi w stopniu bardzo dobrym zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa/administracji znajdujących się w programie studiów i zbierać dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii

EU03

NZAL: Nie potrafi dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa/administracji znajdujących się w programie studiów

Na 3: Potrafi w stopniu dostatecznym dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa/administracji znajdujących się w programie studiów

Na 4: Potrafi w stopniu dobrym dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa/administracji znajdujących się w programie studiów

Na 5: Potrafi w stopniu bardzo dobrym dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa/administracji znajdujących się w programie studiów

EU04

NZAL: Nie potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwych dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/gospodarczych

Na 3: Potrafi w stopniu dostatecznym wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/gospodarczych

Na 4: Potrafi w stopniu dobrym wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/gospodarczych

Na 4: Potrafi w stopniu bardzo dobrym wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/gospodarczych

EU05

NZAL: Nie potrafi zastosować przepisów prawnych oraz innych reguł/procedur do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów

Na 3: Potrafi zastosować w stopniu dostatecznym przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów

Na 4: Potrafi zastosować w stopniu dobrym przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów

Na 5: Potrafi zastosować w stopniu bardzo dobrym przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów

EU07

NZAL: Nie potrafi zbierać danych dotyczących analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; nie umie prezentować wiedzy z zakresu prawa/nauki administracji w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów na piśmie; nie umie przygotować dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień prawnych/administracyjnych/ znajdujących się w programie studiów w języku polskim/obcym

Na 3: Potrafi w stopniu dostatecznym: zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu prawa/nauki administracji/przedmiotów pomocniczych w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów na piśmie; umie przygotować dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień prawnych/administracyjnych/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w języku polskim/obcym

Na 4: Potrafi w stopniu dobrym: zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu prawa/nauki administracji/przedmiotów pomocniczych w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów na piśmie; umie przygotować dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień prawnych/administracyjnych/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w języku polskim/obcym

Na 5: Potrafi w stopniu bardzo dobrym: zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu prawa/nauki administracji/przedmiotów pomocniczych w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów na piśmie; umie przygotować dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień prawnych/administracyjnych/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w języku polskim/obcym

EU09

NZAL: Nie potrafi zbierać danych dotyczących analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; nie umie prezentować wiedzy z zakresu ustroju administracji publicznej znajdujących się w programie studiów ustnie w języku polskim

Na 3: Potrafi zbierać w stopniu dostatecznym dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu ustroju administracji publicznej znajdujących się w programie studiów ustnie w języku polskim

Na 4: Potrafi zbierać w stopniu dobrym dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu ustroju administracji publicznej znajdujących się w programie studiów ustnie w języku polskim

Na 5: Potrafi zbierać w stopniu bardzo dobrym dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu ustroju administracji publicznej znajdujących się w programie studiów ustnie w języku polskim

Praktyki zawodowe:

---

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)