Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasady ustroju politycznego państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-ZuPa-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady ustroju politycznego państwa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności (U): AD2_U03; AD2_U04; AD2_U05; AD2_U09


Kompetencje społeczne (K): AD2_K01; AD2_K02

Skrócony opis:

Przedmiotem ćwiczeń jest umożliwienie studentom zdobycia umiejętności i kompetencji umożliwiającej stosowanie zasad ustroju politycznego państwa do analizy i oceny istniejącego ustroju politycznego, podstawowych pojęć obecnych w ustrojoznawstwie, stosowanie różnych podejść badawczych przy analizie zasad ustroju politycznego. Osiągnięcie znajomości przez nich podstawowych funkcji zasad ustroju politycznego, ich relacji wobec innych reguł/norm prawnych regulujących funkcjonowanie systemu politycznego państwa, umiejętności identyfikowania zasad ustroju politycznego obowiązujących w danych państwie, znajomość zasad oraz praktyki stosowania i interpretacji zasad ustroju politycznego.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne- wyjaśnienie podstawowych pojęć, klasyfikacja zasad ustroju politycznego.

2. Zasada suwerenności narodu. Zasada łączenia bezpośrednich i przedstawicielskich form sprawowania władzy.

3. Zasada podziału i równowagi władzy.

4. Zasada republikańskiej formy rządów. Zasada jednolitości państwa i samorządu terytorialnego.

5. Zasada demokratycznego państwa prawnego.

6. Zasada dobra wspólnego. Zasada sprawiedliwości społecznej.

7. Zasada nadrzędności konstytucji. Zasada hierarchicznego systemu źródeł prawa.

8. Zasada ochrony wolności i praw człowieka.

Literatura:

Podstawowa:

1. A. Pułło, Zasady ustroju politycznego państwa. Zarys wykładu, Gdańsk 2014. 2. K. Complak, Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007.

Uzupełniająca:

H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007. 2. D. Dudek, Zasady ustroju III Rzeczypospolitej, Warszawa 2009. 3. M. Bożek, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Walczuk, Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AD2_U03: student umie dokonywać analizy procesów społecznych przez pryzmat zasad ustroju politycznego państwa; potrafi formułować w tym zakresie proste hipotezy badawcze i je weryfikować.

AD2_U04: student umie wykorzystywać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania

zjawisk politycznych oraz prawnych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego.

AD2_U05: student umie biegle zastosować zasady ustroju politycznego państwa oraz inne reguły/przepisy prawne do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu ustroju politycznego.

AD2_U09: student umie zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim/obcym wiedzę z zakresu zasad ustroju politycznego państwa.

AD2_K01: rozumie potrzebę systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu zasad ustroju politycznego państwa; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz

dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego

samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

AD2_K02: rozumie potrzebę pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu problematyki polityczno-ustrojowej.

Opis ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 15 godzin

Lektura: 15 godzin

Przygotowanie do kolokwium: 45 godzin

Suma godzin:

Liczba ECTS: 75h/25 = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie kontaktu synchronicznego (z wykorzystaniem narzędzia MS Teams).

Kod do zajęć został przesłany z wykorzystaniem USOSweb na pocztę elektroniczną wszystkich studentów.

EK z zakresu umiejętności są weryfikowane za pomocą: ocenienia ciągłego, referatu (prezentacji), kolokwium zaliczeniowego (testu).

EK z zakresu kompetencji społecznych są weryfikowane za pomocą: ocenienia ciągłego, referatu (prezentacji), kolokwium zaliczeniowego (testu).

-------------------

Kryteria oceniania

Umiejętności:

AD2_U03: student umie dokonywać analizy procesów społecznych przez pryzmat zasad ustroju politycznego państwa; potrafi formułować w tym zakresie proste hipotezy badawcze i je weryfikować.

Metoda oceny: ustne wypowiedzi w czasie zajęć, referat, test.

Ocena niedostateczna (2)

Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

Ocena dostateczna (3)

Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

Ocena dobra (4)

Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

Ocena bardzo dobra (5)

Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalną swobodą dokonuje analizy procesów społecznych przez pryzmat zasad ustroju politycznego państwa; potrafi formułować w tym zakresie proste hipotezy badawcze i je weryfikować.

AD2_U04: student umie wykorzystywać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania

zjawisk politycznych oraz prawnych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego.

Metoda oceny: ustne wypowiedzi w czasie zajęć, referat, test.

Ocena niedostateczna (2)

Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

Ocena dostateczna (3)

Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

Ocena dobra (4)

Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

Ocena bardzo dobra (5)

Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalną swobodą potrafi wykorzystywać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania

zjawisk politycznych oraz prawnych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego.

AD2_U05: student umie biegle zastosować zasady ustroju politycznego państwa oraz inne reguły/przepisy prawne do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu ustroju politycznego.

Metoda oceny: ustne wypowiedzi w czasie zajęć, referat, test.

Ocena niedostateczna (2)

Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

Ocena dostateczna (3)

Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

Ocena dobra (4)

Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

Ocena bardzo dobra (5)

Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalną swobodą stosuje zasady ustroju politycznego państwa oraz inne reguły/przepisy prawne do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu ustroju politycznego.

AD2_U09: student umie zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim/obcym wiedzę z zakresu zasad ustroju politycznego państwa.

Metoda oceny: ustne wypowiedzi w czasie zajęć, referat, test.

Ocena niedostateczna (2)

Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

Ocena dostateczna (3)

Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

Ocena dobra (4)

Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

Ocena bardzo dobra (5)

Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalną swobodą analizuje problem w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim/obcym wiedzę z zakresu zasad ustroju politycznego państwa.

Kompetencje społeczne:

AD2_K01: rozumie potrzebę systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu zasad ustroju politycznego państwa; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz

dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego

samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

metoda oceny: różne formy dyskusji, ocenianie ciągłe

Ocena niedostateczna (2)

Student nie posiada kompetencji w przedmiotowym zakresie.

Ocena dostateczna (3)

Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

Ocena dobra (4)

Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

Ocena bardzo dobra (5)

Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, doskonale rozumie potrzebę systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu zasad ustroju politycznego państwa; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

AD2_K02: rozumie potrzebę pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu problematyki polityczno-ustrojowej.

metoda oceny: różne formy dyskusji, ocenianie ciągłe

Ocena niedostateczna (2)

Student nie posiada kompetencji w przedmiotowym zakresie.

Ocena dostateczna (3)

Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

Ocena dobra (4)

Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

Ocena bardzo dobra (5)

Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalną swobodą pracuje w grupie, współdziała z innymi i przyjmuje w związku z tym różne role oraz jest zdolny do wykonywania zadań z zakresu problematyki polityczno-ustrojowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Szmulik
Prowadzący grup: Andrzej Pogłódek, Agata Tarnacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych zasad, na których opiera się ustrój państwowy. Duże znaczenie

przywiązywane jest do podstaw doktrynalnych i teoretycznych instytucji ustrojowych. Są one także ukazywane w kontekście

orzecznictwa sądowego. Założeniem przedmiotu jest wykazanie, że z zasad ustrojowych wynikają konkretne rozwiązania i

instytucje, które są podstawą państwa. Na ćwiczeniach z przedmiotu słuchacze mają poznawać szczegółowo, jak zasady

ustroju funkcjonują w orzecznictwie i w jaki sposób są one konkretyzowane przez organy stanowiące prawo.

Pełny opis:

Treści programowe:

WYKŁAD 1:

1.System źródeł prawa w kontekście aktów regulujących zasady ustrojowe.

2.Instytucja Trybunału Konstytucyjnego: skład, kompetencje, funkcja wykładnicza, znaczeni trybunalskiej wykładni zasad.

WYKŁAD 2:

1. Prawo międzynarodowe w polskim porządku prawnym: regulacja konstytucyjna i ustawowa przed i po 1997 roku.

2. Prawo międzynarodowe w procesie stanowienia kontroli konstytucyjności i legalności prawa.

3. Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji RP

WYKŁAD 3:

Podstawy aksjologiczne ustroju. Wolności i prawa człowieka: rozdział II Konstytucji. Triada: godność, wolność, równość.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Środki ochrony krajowe i EKPCz.

WYKŁAD 4:

Zasada demokratycznego państwa prawnego. Cechy państwa prawnego (aspekt formalny i materialny). Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zasady państwa prawnego: zasady składowe, ewolucja znaczenia przypisywanego zasadzie.

WYKŁAD 5:

Suwerenność wewnętrzna. Demokracja przedstawicielska i formy demokracji bezpośredniej.

Zasada zwierzchnictwa narodu, formy jej urzeczywistniania:

- podmiot suwerenności

- prawo wyborcze

- formy demokracji bezpośredniej

- wpływ zasady na system źródeł prawa

WYKŁAD 6:

Podział władz (poziomy i pionowy). Definicja podziału władz w małej konstytucji i Konstytucji z 1997 roku. Pozycja ustrojowa Sejmu w świetle podziału władz, odejście od nadrzędności Sejmu. Decentralizacja w świetle Konstytucji, ustaw i orzecznictwa, samorząd terytorialny jako forma realizacji zasady pomocniczości i zasady decentralizacji. Gwarancje samodzielności samorządu, źródła dochodów i nadzór nad działalnością samorządu.

WYKŁAD 7:

Pluralizm polityczny. Status partii politycznych. Pluralizm społeczny. Samorządność. Zawody zaufania publicznego. Problem zakazu członkostwa w partiach politycznych. Ustawa o partiach politycznych. Formy prawne regulacji relacji RP z kościołami i związkami wyznaniowymi.

WYKŁAD 8:

Sprawiedliwość społeczna. Podstawy ustroju społeczno-gospodarczego. Uniwersalne i kontynentalne standardy w zakresie zasad ustroju politycznego państwa (ONZ, OBWE, Rada Europy, Unia Europejska). Własność, dziedziczenie, wywłaszczenie. Ograniczenie działalności gospodarczej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Zarys wykładu, wyd. 12, Warszawa 2008.

L. Garlicki (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa, (zwłaszcza komentarze do artykułów I rozdziału i Preambuły).

M. Kruk (red.), Konstytucja RP na tle zasad współczesnego państwa prawnego, Oficyna Wyd. WSHiP im. Łazarskiego, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

W. Brzozowski, Konstytucyjna zasada dobra wspólnego, ?Państwo i Prawo? 2006, nr 11.

M. Chmaj, Wolność tworzenia i działania partii politycznych. Studium porównawcze, Olsztyn 2006.

Z. Duniewska, Instytucja vacatio legis w prawie administracyjnym, ?Studia Prawno-Ekonomiczne? 1997, nr 56.

M. Kruk (red.), Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, Warszawa 1997.

B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Dobro wspólne versus konstytucyjne prawa i wolności jednostki [w:] VII Konferencja Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej i Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej. Sieniawa, 26-29 czerwca 2002 r., Studia i Materiały, t. XVII, Warszawa 2003.

A. Ławniczak, Swoboda działalności partii politycznych [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP (red. B. Banaszak, A. Preisner), Warszawa 2002.

J. Majchrowski, Partie polityczne w świetle nowej Konstytucji, Państwo i Prawo 1997, nr 11-12.

M. Masternak-Kubiak, Umowa międzynarodowa w prawie konstytucyjnym, Warszawa 1997.

D. Salitra, Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, ?Przegląd Sejmowy? 2003, nr 4.

J. Trzciński, Rzeczpospolita polska dobrem wspólnym wszystkich obywateli [w:] Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich (red. J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński), Warszawa 2005.

P. Tuleja, Prawo do sądu i skarga konstytucyjna jako konstytucyjne środki ochrony praw człowieka [w:] Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie, red. E. Dynia, Cz. P. Kłak, Rzeszów 2005.

P. Winczorek, Konstytucja i wartości [w:] Charakter i struktura norm Konstytucji (red. J. Trzciński), Warszawa 1997.

L. Wiśniewski, Zakres ochrony prawnej wolności człowieka i warunki jej dopuszczalnych ograniczeń w praktyce [w:] Wolność

i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, red. L. Wiśniewski, Warszawa 2006.

K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.

K. Wójtowicz, Zasada proporcjonalności jako wyznacznik konstytucyjności norm [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa

Trybunału Konstytucyjnego, Zubik M. (red.), Warszawa 2006,.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Szmulik
Prowadzący grup: Andrzej Pogłódek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem ćwiczeń jest umożliwienie studentom zdobycia umiejętności i kompetencji umożliwiającej stosowanie zasad ustroju politycznego państwa do analizy i oceny istniejącego ustroju politycznego, podstawowych pojęć obecnych w ustrojoznawstwie, stosowanie różnych podejść badawczych przy analizie zasad ustroju politycznego. Osiągnięcie znajomości przez nich podstawowych funkcji zasad ustroju politycznego, ich relacji wobec innych reguł/norm prawnych regulujących funkcjonowanie systemu politycznego państwa, umiejętności identyfikowania zasad ustroju politycznego obowiązujących w danych państwie, znajomość zasad oraz praktyki stosowania i interpretacji zasad ustroju politycznego.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne- wyjaśnienie podstawowych pojęć, klasyfikacja zasad ustroju politycznego.

2. Zasada suwerenności narodu. Zasada łączenia bezpośrednich i przedstawicielskich form sprawowania władzy.

3. Zasada podziału i równowagi władzy.

4. Zasada republikańskiej formy rządów. Zasada jednolitości państwa i samorządu terytorialnego.

5. Zasada demokratycznego państwa prawnego.

6. Zasada dobra wspólnego. Zasada sprawiedliwości społecznej.

7. Zasada nadrzędności konstytucji. Zasada hierarchicznego systemu źródeł prawa.

8. Zasada ochrony wolności i praw człowieka.

Literatura:

Podstawowa:

1. A. Pułło, Zasady ustroju politycznego państwa. Zarys wykładu, Gdańsk 2014.

2. K. Complak, Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007.

Uzupełniająca:

H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007.

2. D. Dudek, Zasady ustroju III Rzeczypospolitej, Warszawa 2009.

3. M. Bożek, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Walczuk, Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012.

Wymagania wstępne:

brak wymagań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pogłódek
Prowadzący grup: Magdalena Maksymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)