Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasady ustroju politycznego państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-AD-ZuPa-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady ustroju politycznego państwa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności (U): AD2_U03; AD2_U04; AD2_U05; AD2_U09


Kompetencje społeczne (K): AD2_K01; AD2_K02

Skrócony opis:

Przedmiotem ćwiczeń jest umożliwienie studentom zdobycia umiejętności i kompetencji umożliwiającej stosowanie zasad ustroju politycznego państwa do analizy i oceny istniejącego ustroju politycznego, podstawowych pojęć obecnych w ustrojoznawstwie, stosowanie różnych podejść badawczych przy analizie zasad ustroju politycznego. Osiągnięcie znajomości przez nich podstawowych funkcji zasad ustroju politycznego, ich relacji wobec innych reguł/norm prawnych regulujących funkcjonowanie systemu politycznego państwa, umiejętności identyfikowania zasad ustroju politycznego obowiązujących w danych państwie, znajomość zasad oraz praktyki stosowania i interpretacji zasad ustroju politycznego.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne- wyjaśnienie podstawowych pojęć, klasyfikacja zasad ustroju politycznego.

2. Zasada suwerenności narodu. Zasada łączenia bezpośrednich i przedstawicielskich form sprawowania władzy.

3. Zasada podziału i równowagi władzy.

4. Zasada republikańskiej formy rządów. Zasada jednolitości państwa i samorządu terytorialnego.

5. Zasada demokratycznego państwa prawnego.

6. Zasada dobra wspólnego. Zasada sprawiedliwości społecznej.

7. Zasada nadrzędności konstytucji. Zasada hierarchicznego systemu źródeł prawa.

8. Zasada ochrony wolności i praw człowieka.

Literatura:

Podstawowa:

1. A. Pułło, Zasady ustroju politycznego państwa. Zarys wykładu, Gdańsk 2014. 2. K. Complak, Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007.

Uzupełniająca:

H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007. 2. D. Dudek, Zasady ustroju III Rzeczypospolitej, Warszawa 2009. 3. M. Bożek, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Walczuk, Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AD2_U03: student umie dokonywać analizy procesów społecznych przez pryzmat zasad ustroju politycznego państwa; potrafi formułować w tym zakresie proste hipotezy badawcze i je weryfikować.

AD2_U04: student umie wykorzystywać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania

zjawisk politycznych oraz prawnych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego.

AD2_U05: student umie biegle zastosować zasady ustroju politycznego państwa oraz inne reguły/przepisy prawne do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu ustroju politycznego.

AD2_U09: student umie zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim/obcym wiedzę z zakresu zasad ustroju politycznego państwa.

AD2_K01: rozumie potrzebę systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu zasad ustroju politycznego państwa; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz

dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego

samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

AD2_K02: rozumie potrzebę pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu problematyki polityczno-ustrojowej.

Opis ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 15 godzin

Lektura: 15 godzin

Przygotowanie do kolokwium: 45 godzin

Suma godzin:

Liczba ECTS: 75h/25 = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie kontaktu synchronicznego (z wykorzystaniem narzędzia MS Teams).

Kod do zajęć został przesłany z wykorzystaniem USOSweb na pocztę elektroniczną wszystkich studentów.

EK z zakresu umiejętności są weryfikowane za pomocą: ocenienia ciągłego, referatu (prezentacji), kolokwium zaliczeniowego (testu).

EK z zakresu kompetencji społecznych są weryfikowane za pomocą: ocenienia ciągłego, referatu (prezentacji), kolokwium zaliczeniowego (testu).

-------------------

Kryteria oceniania

Umiejętności:

AD2_U03: student umie dokonywać analizy procesów społecznych przez pryzmat zasad ustroju politycznego państwa; potrafi formułować w tym zakresie proste hipotezy badawcze i je weryfikować.

Metoda oceny: ustne wypowiedzi w czasie zajęć, referat, test.

Ocena niedostateczna (2)

Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

Ocena dostateczna (3)

Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

Ocena dobra (4)

Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

Ocena bardzo dobra (5)

Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalną swobodą dokonuje analizy procesów społecznych przez pryzmat zasad ustroju politycznego państwa; potrafi formułować w tym zakresie proste hipotezy badawcze i je weryfikować.

AD2_U04: student umie wykorzystywać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania

zjawisk politycznych oraz prawnych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego.

Metoda oceny: ustne wypowiedzi w czasie zajęć, referat, test.

Ocena niedostateczna (2)

Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

Ocena dostateczna (3)

Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

Ocena dobra (4)

Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

Ocena bardzo dobra (5)

Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalną swobodą potrafi wykorzystywać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania

zjawisk politycznych oraz prawnych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego.

AD2_U05: student umie biegle zastosować zasady ustroju politycznego państwa oraz inne reguły/przepisy prawne do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu ustroju politycznego.

Metoda oceny: ustne wypowiedzi w czasie zajęć, referat, test.

Ocena niedostateczna (2)

Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

Ocena dostateczna (3)

Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

Ocena dobra (4)

Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

Ocena bardzo dobra (5)

Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalną swobodą stosuje zasady ustroju politycznego państwa oraz inne reguły/przepisy prawne do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu ustroju politycznego.

AD2_U09: student umie zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim/obcym wiedzę z zakresu zasad ustroju politycznego państwa.

Metoda oceny: ustne wypowiedzi w czasie zajęć, referat, test.

Ocena niedostateczna (2)

Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

Ocena dostateczna (3)

Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

Ocena dobra (4)

Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

Ocena bardzo dobra (5)

Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalną swobodą analizuje problem w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim/obcym wiedzę z zakresu zasad ustroju politycznego państwa.

Kompetencje społeczne:

AD2_K01: rozumie potrzebę systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu zasad ustroju politycznego państwa; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz

dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego

samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

metoda oceny: różne formy dyskusji, ocenianie ciągłe

Ocena niedostateczna (2)

Student nie posiada kompetencji w przedmiotowym zakresie.

Ocena dostateczna (3)

Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

Ocena dobra (4)

Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

Ocena bardzo dobra (5)

Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, doskonale rozumie potrzebę systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu zasad ustroju politycznego państwa; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego samodzielnie inspiruje procesy uczenia się

AD2_K02: rozumie potrzebę pracy i współdziałania w grupie i wykonywania zadań z zakresu problematyki polityczno-ustrojowej.

metoda oceny: różne formy dyskusji, ocenianie ciągłe

Ocena niedostateczna (2)

Student nie posiada kompetencji w przedmiotowym zakresie.

Ocena dostateczna (3)

Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

Ocena dobra (4)

Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

Ocena bardzo dobra (5)

Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalną swobodą pracuje w grupie, współdziała z innymi i przyjmuje w związku z tym różne role oraz jest zdolny do wykonywania zadań z zakresu problematyki polityczno-ustrojowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pogłódek
Prowadzący grup: Magdalena Maksymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)