Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-F
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Moduł filozoficzny
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_W02, AD1_W05, AD1_W06

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami filozoficznymi oraz z historycznym rozwojem problematyki filozoficznej. Wykład ma dostarczyć studentom najogólniejszej wiedzy potrzebnej do orientowania się we współczesnym świecie oraz ma dostarczyć wskazówek, jak radzić sobie z problemami z życiowymi i naukowymi, na które nie ma jeszcze lub nie jest możliwa naukowa odpowiedź.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Przedmiot filozofii. Powstanie filozofii. Podstawowe działy filozofii.

Epoki filozofii europejskiej.

2-3. Filozofia starożytna. Okresy filozofii starożytnej. Najważniejsi przedstawiciele poszczególnych okresów: Tales, Heraklit, Demokryt,

Pitagoras, Sokrates, Platon.

4. Filozofia Arystotelesa. Filozofia hellenistyczna: stoicyzm, epikureizm, sceptycyzm.

5. Epoka nowożytna. Filozofia Renesansu: renesansowa filozofia przyrody, renesansowa filozofia państwa.

6. Filozofia XVII wieku. Racjonalistyczne systemy europejskie (Kartezjusz, Pascal, Spinoza, Leibniz). Empiryzm brytyjski ( J. Locke, D. Hume, G. Berkeley).

7. Filozofia Oświecenia.

8. Filozofia krytyczna Immanuela Kanta.

9. Filozofia pozytywistyczna.

10. Fenomenologia i egzystencjalizm. Przedstawiciele fenomenologii:E. Husserl, Maurice Merelau Ponty, R. Ingarden. Filozofia egzystencjalna: M. Heidegger, J.P. Sartre, A. Camus, K. Jaspers.

11. Filozofia analityczna. Pojęcie filozofii analitycznej i główni jej przedstawiciele.

12. Wybrane problemy ontologii. Pojęcie materii, czasu i przestrzeni. Umysł a ciało. Determinizm a wolna wola.

13. Etyka opisowa a normatywna. Wypowiedzi oceniające a normy. W jaki sposób poznajemy wartość etyczną danego czynu. Utylitaryzm. Etyka chrześcijańska i etyka niezależna.

14. Filozofia nauki. Teorie naukowe i nienaukowe. pojęcia fikcyjne. Uzasadnianie twierdzeń. przewidywanie zjawisk a ich wyjaśnianie.

15. Filozofia polityki. przedmiot filozofii polityki. Poglądy polityczne: Platona, Hobbesa, Locka, Milla oraz Marksa. Współczesne teorie polityki.

Literatura:

Literatura:

1. Kazimierz Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 2003.

2. Jan Hartman, Wstęp do filozofii, Warszawa 2005.

3. Andrzej Szahaj, Mark N. Jakubowski, Filozofia polityki, Warszawa 2008.

4. Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, II, III, Warszawa 1997.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

AD1_W02- Student zna i rozumie podstawowe pojęcia filozoficzne. Posiada pewne minimum wiedzy na temat epok, okresów i kierunków w dziejach filozofii. Zna ich przedstawicieli i ich poglądy.

AD1_W05- Student zna podstawowe metody stosowane w filozofii jak : analiza pojęć, konceptualizacja zjawisk i danych zmysłowych, abstrakcja, uogólnianie, rozumowanie dedukcyjne , redukcyjne , rozumowanie przez analogię, eksperymenty myślowe, rozumowanie intuicyjne i inne procedury myślowe i konstrukcje logiczne.

AD1_W06- Student uświadamia sobie i rozumie wzajemne związki między strukturą społeczną i rozwojem nauki w danej epoce a myślą filozoficzną tej epoki. Widzi również pewną autonomię problematyki filozoficznej rozważanej w danej epoce od panujących warunków społecznych.

Opis ECTS:

udział w wykładzie- 30 h

literatura- 40 h

przygotowanie do egzaminu- 30 h

SUMA : 100 h = około 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: egzamin

Kryteria oceniania:

AD1_W02

na ocenę 2: Student nie zna podstawowych pojęć filozoficznych. Myli epoki filozoficzne. Nie umie wymienić filozofów z poszczególnych epok.

na ocenę 3, 3,5: Student zna większość podstawowych pojęć filozoficznych. Student rozróżnia poszczególne epoki, natomiast nie umie podzielić poszczególnych epok na okresy. Myli filozofów z różnych okresów historycznych.

na ocenę 4, 4,5: Student orientuje się w historii filozofii. Zna głównych przedstawicieli poszczególnych kierunków filozoficznych. Zna dobrze terminologię filozoficzną.

na ocenę 5: Student zna historię filozofii. Umie wymienić i scharakteryzować poszczególne okresy w rozwoju filozofii. Potrafi wymienić filozofów z każdego okresu i przedstawić ich poglądy. Ponadto student umie podać wystarczająco poprawnie określenia poszczególnych pojęć filozoficznych.

AD1_W05

na ocenę 2: Student nie potrafi przeprowadzić analizy filozoficznej prostego tekstu filozoficznego.

na ocenę 3 3,5: Student potrafi w wystarczający sposób analizować teksty filozoficzne.

na ocenę 4, 4,5: Student potrafi podać prawidłową interpretację tekstu filozoficznego.

Potrafi podać z jakim innym filozofem dany filozof polemizuje, a do jakich poglądów nawiązuje.

na ocenę 5:Student potrafi przeprowadzić krytyczną ocenę tekstu filozoficznego. Potrafi wyprowadzić z danego tekstu konsekwencje logiczne.

AD1_W06:

na ocenę 2: Student nie dostrzega żadnych związków między poglądami filozoficznymi a rozwojem życia społecznego i rozwojem nauki.

na ocenę 3:Student uświadamia sobie związki między życiem społecznym i naukowym danej epoki a poglądami filozoficznymi panującymi w tej epoce.

na ocenę 4, 4,5: Student potrafi wykazać związek myślenia filozoficznego z innymi formami świadomości społecznej w poszczególnych epokach. W szczególności widzi związek między filozofią a rozwojem innych nauk, dostrzega również pewną niezależność myślenia filozoficznego od innych zjawisk społecznych.

na ocenę 5:Student potrafi na wybranych przykładach przedstawić i uzasadnić swoje poglądy na temat związków między filozofią a nauką, a w szczególności między etyką a nauką. Student potrafi uzasadniać swoje przekonania społeczne, polityczne i inne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Omyła
Prowadzący grup: Mieczysław Omyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Omyła
Prowadzący grup: Mieczysław Omyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Omyła
Prowadzący grup: Mieczysław Omyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)