Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informatyka w administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-IA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka w administracji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WP-ADZ-1-IA_01, WP-ADZ-1-IA_02, WP-ADZ-1-IA_03, WP-ADZ-1-IA_04, WP-ADZ-1-IA_05

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych dla zwiększania efektywności przetwarzania danych. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki informacyjnej sprawia, że wiedza ta jest potrzebna zarówno urzędnikom w realizacji zadań publicznych jak i obywatelom i przedsiębiorcom w kontaktach z administracją.

Pełny opis:

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ

Lp. Tematyka zajęć: łącznie

godzin:

1.Rozwój społeczeństwa informacyjnego i jego prawne uwarunkowania

2.Informatyzacja administracji jako problem technologiczny i prawny

3.Polska ustawa o informatyzacji na tle międzynarodowych i unijnych standardów

4.Interpretacja podstawowych pojęć (m.in. informatyczny nośnik danych, dokument elektroniczny, system teleinformatyczny)

5.Informatyzacja a zadania administracji publicznej

6.Zasady planowania informatyzacji administracji (w tym Plany Informatyzacji Państwa)

7.Informatyzacja a publiczne zasoby informacyjne (infrastruktura informacyjna)

8.Standaryzacja i atestacja (ramy interoperacyjności systemów i rejestrów)

9.Informatyzacja jako polityka publiczna

10.Podmioty odpowiedzialne za informatyzację administracji

11.Kryteria oceny efektywności informatyzacji a kontrola informatyzacji

12.Bariery wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w administracji.

13. E-administracja a ?elektroniczne wykluczenie?

Literatura:

Podręcznik przewodni:

1.Szpor G., Martysz Cz., Wojsyk K.: Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz. Wolters Kluwer ABC 2007

2.Szpor G. Informatyka w administracji. Warszawa 2008. skrypt cd.

Literatura uzupełniająca:

1.Fajgielski P.: Informacja w administracji publicznej. PressCom. Wrocław 2007

2.Monarcha-Matlak A.: Obowiązki administracji w zakresie komunikacji elektronicznej. Wolters Kluwer 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Definiuje i klasyfikuje stosowane w administracji narzędzia informatyczne oraz zadania publiczne realizowane drogą informatyczną.

2. Definiuje i klasyfikuje zasoby sieciowe przeznaczone do realizacji zadań administracji publicznej udostępniane przez administrację rządową i samorządową.

3. Potrafi określić rolę i znaczenie systemów informatycznych służących do realizacji zadań administracji.

4. Posługuje się metodami i narzędziami informatyki stosowanymi w administracji publicznej.

5. Jest przygotowany do podjęcia pracy o charakterze administracyjnym ze świadomością konieczności dalszego pogłębiania wiedzy w kwestiach dotyczących wykorzystania informatyki w administracji oraz przestrzegania norm etycznych i zawodowych.

Opis punktów ECTS:

udział w ćwiczeniach: 8h

przygotowanie do ćwiczeń: 16h

praca własna studenta: 16h

zapoznanie się z literaturą przedmiotu: 30h

konsultacje z prowadzącym: 5h

Suma godzin: 75

Liczba ECTS: 75h/25=3

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy

Praktyki zawodowe:

brak praktyk

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.