Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne część ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-PA.o
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne część ogólna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe- I rok I stopień (plus 1 i 2 sem. lektoratu)-Adm. niestacjonarna
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=28426
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_W02; AD1_W03; AD1_W05; AD1_W06; AD1_W07


Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne):

Zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa administracyjnego zobrazowanymi przykładami ich występowania w aktach normatywnych i orzeczeniach sądowych. Umiejętność praktycznego stosowania zdobytej wiedzy.

Założenia i cele

(szczegółowe):

Przedstawienie form prawnych oraz instytucji stosowanych w prawie administracyjnym w szczególności w części ogólnej, części ustrojowej oraz wybranych dziedzin prawa materialnego. Przekazanie umiejętności rozpoznawania oraz stosowania instytucji prawa administracyjnego przy analizie aktów normatywnych. Analiza orzeczeń sądowych i zdolność stosowania prawa sądowego w praktyce.

Pełny opis:

Pojęcie i podział prawa administracyjnego

Pojęcie prawa administracyjnego i ściśle z nim związane pojęcie administracji publicznej. Ewolucja prawa administracyjnego w systemie kontynentalnym i anglosaskim. Kontekst społeczno-historyczny definicji prawa administracyjnego. Prawo administracyjne w demokratycznym państwie prawnym. Problem kodyfikacji prawa administracyjnego.

Zasady prawa administracyjnego

Zasady prawa administracyjnego na tle ogólnych zasad prawa konstytucyjnego. Rodzaje zasad. Zasady postępowania administracyjnego. Zasady prawa administracyjnego na tle prawa europejskiego.

Stosunek administracyjno-prawny a sytuacja administracyjna

Pojęcie stosunku administracyjno-prawnego. Elementy stosunku administracyjno-prawnego (podmiot, przedmiot, treść). Debata nad jednością praw i obowiązków w prawie administracyjnym. Próby odmiennego ujęcia relacji administracyjno-prawnych. Konstrukcja sytuacji administracyjno-prawnej. Pojęcie kompetencji i właściwości.

Źródła prawa administracyjnego

Źródła prawa administracyjnego. Pojęcie źródeł prawa administracyjnego. Źródła prawa administracyjnego na tle źródeł prawa europejskiego. Dychotomia: prawo wewnętrzne ? prawo zewnętrzne i jej konsekwencje dla działania administracji publicznej. Rodzaje źródeł prawa administracyjnego (Konstytucja, umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, zarządzenia i inne akty prawa wewnętrznego). Soft law w prawie administracyjnym. Promulgacja.

Prawne formy działania administracji publicznej

Pojęcie klasyfikacji prawnych form działania administracji publicznej. Kryterium władztwa i skutku prawnego. Zewnętrzne formy działania administracji publicznej (akt normatywny, akt administracyjny, przyrzeczenie administracyjne, umowa, porozumienie administracyjne, działania materialne). Wewnętrzne formy działania administracji. Bezczynność i milczenie władzy.

Powiązania w sferze zewnętrznej i wewnętrznej.

Powiązania w sferze zewnętrznej (kierownictwo, nadzór, kontrola, koordynacja). Kooperacja w prawie europejskim i krajowym. Pojęcie sfery zewnętrznej (zwierzchnictwo osobowe, pojęcie polecenia służbowego, koordynacja i kooperacja w sferze zewnętrznej). Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny.

Pojęcie części szczegółowej w prawie administracyjnym. Systematyka części szczegółowej. Administracja ingerująca, świadcząca, infrastruktury (ochrona zdrowia, pomoc społeczna, obywatelstwo)

Europeizacja administracji i prawa administracyjnego

Europeizacja a modernizacja. Europeizacja struktur i funkcjonowanie administracji centralnej i terenowej. Autonomia samorządu w warunkach europeizacji, administracja

Literatura:

Literatura podstawowa: (J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2022; I. Lipowicz, R. Mędrzycki. M. Szmigiero, Prawo administracyjne. zagadnienia podstawowe, Warszawa 2015)

Literatura uzupełniająca: (1. M. Zubik, Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2011; 2. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne - pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2021; I. Lipowicz (red.), Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, Warszawa 2017).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: ma rozszerzoną wiedzę na temat charakteru i znaczenia prawa administracyjnego oraz relacji do innych nauk oraz definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa administracyjnego w ujęciu historycznym i współczesnym, w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

EK2: ma rozszerzoną wiedzę na temat pochodzenia i charakteru norm prawa administracyjnego w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

EK3: zna i rozumie proces kształtowania się norm prawa administracyjnego i instytucji prawnych w historii Polski i świata

EK4: zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawa administracyjnego, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa administracyjnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących

EK5: zna i rozumie system oraz sposób działania organów władzy publicznej w Polsce oraz umie określać ich kompetencje jak również wzajemne relacje między nimi, także w aspekcie ochrony praw człowieka, w wymiarze określonym przez prawo administracyjne

EK6: ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa administracyjnego identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

EK7: ma pogłębioną wiedzę na temat metod i narzędzi, w tym technologii informacyjnych, służących tworzeniu norm prawa administracyjnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących

się w programie studiów

EK8: ma rozszerzoną wiedzę na temat stanowienia oraz stosowania norm prawa administracyjnego jako metody i narzędzia modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

EK9: ma pogłębioną wiedzę na temat procesu zmian norm prawa administracyjnego, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 32 h

Lektura zadanej literatury: 25 h

Przygotowania do egzaminu: 18 h

Suma godzin: 75

Liczba ECTS: 75 h/25 = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia i oceniania dla EK1-EK9:

wykład konwencjonalny MS Teams

Metody oceniania dla wszystkich efektów kształcenia:

egzamin pisemny w I i II terminie; egzamin pisemny, trzy pytania opisowe.

Oceniana jest każda odpowiedź - w skali od 1 do 5. Średnia ocen z odpowiedzi stanowi ocenę z egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik, Irena Lipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Lipowicz
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik, Maciej Szmigiero
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:


Udział w wykładzie: 32 h

Lektura zadanej literatury: 25 h

Przygotowania do egzaminu: 18 h

Suma godzin: 75

Liczba ECTS: 75 h/25 = 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ziemowit Cieślik
Prowadzący grup: Ziemowit Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)