Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo międzynarodowe publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-PMP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe- II rok I stopień (plus 3 i 4 sem. lektoratu)-Adm. niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_W02;

AD1_W03;

AD1_W04;

AD1_W05;

AD1_K01;

AD1_K02;

AD1_K03;

AD1_U03;

AD1_U04;

AD1_U05;

AD1_U08

Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne):

Wprowadzenie w tematykę prawa międzynarodowego

Założenia i cele

(szczegółowe):

Znajomość podstawowych zasad i pojęć prawa międzynarodowego, znajomość związków między prawem międzynarodowym publicznym a prawem krajowym oraz podstawowych norm prawa międzynarodowego, w tym wiążących Polskę, i umiejętność odniesienia ich do praktyki

Pełny opis:

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ

1.Zagadnienia wprowadzające (relacje między prawem wewnętrznym a prawem międzynarodowym w Konstytucji RP z 1997 r.; umowa międzynarodowa).

2.Źródła prawa międzynarodowego.

3.Podmiotowość w prawie międzynarodowym.

4.Państwo i jego atrybuty: powstanie i upadek państwa, terytorium państwowe, suwerenność, immunitet, sukcesja, misje dyplomatyczne.

5.Organizacje międzynarodowe; ONZ.

6.Terytorium niepaństwowe. Prawo morza.

7.Status jednostki w prawie międzynarodowym: obywatelstwo, bezpaństwowcy, cudzoziemcy, azylanci.

8.Prawa człowieka: rozwiązania powszechne i regionalne (europejskie) ze szczególnym uwzględnieniem Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

9.Zakaz stosowania siły w prawie międzynarodowym. Retorsje, represalia, sankcje międzynarodowe. Pokojowe rozstrzyganie sporów. Rozdział VII KNZ.

10. Prawo humanitarne: status terytoriów okupowanych, kombatanci, uchodźcy, jeńcy, ranni.

Oczekiwane kompetencje studenta:

Znajomość podstawowych zagadnień prawa międzynarodowego. Znajomość podstawowych konwencji, w tym szczególnie konwencji wiążących Polskę. Umiejętność odnoszenia zagadnień teoretycznych do praktyki. Znajomość relacji między prawem międzynarodowym a prawem krajowym

Wykaz warunków koniecznych do realizacji kształcenia

(technicznych, organizacyjnych, formalnych):

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Egzamin ustny Ms Teams.

Pojęcie i cechy prawa międzynarodowego. Relacje między prawem międzynarodowym publicznym a innymi gałęziami prawa. Hierarchia norm prawa międzynarodowego. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne. Obowiązywanie prawa międzynarodowego w porządku wewnętrznym.

Źródła prawa międzynarodowego: umowy międzynarodowe, zwyczaj międzynarodowy, uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych, orzecznictwo międzynarodowe, doktryna.

Podmioty prawa międzynarodowego: państwo i podmioty prawa międzynarodowego inne niż państwa. Sposoby powstawania i upadku państw. Suwerenność. Immunitet państwa. Sukcesja w prawie międzynarodowym. Terytorium państwowe. Terytorium niepaństwowe. Odpowiedzialność międzynarodowa państwa. Organizacje międzynarodowe: ONZ, Rada Europy, organizacje integracji gospodarczej i politycznej na świecie.

Jednostka w prawie międzynarodowym. Status jednostki: obywatelstwo, cudzoziemcy, bezpaństwowcy. Azyl. Opieka dyplomatyczna. Odpowiedzialność karna jednostek.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Regionalna (europejska) ochrona praw człowieka.

Prawo humanitarne. Status uchodźców.

Literatura:

Podręcznik przewodni:

M. Muszyński, Państwo w prawie międzynarodowym, (wydanie 2. uzupełnione), wyd. STO, Bielsko-Biała 2011.

Literatura uzupełniająca:

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 definiuje pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego.

EK2 zna zasady prawa międzynarodowego.

EK3 postrzega relacje pomiędzy prawem międzynarodowym a innymi gałęziami prawa i prawem wewnętrznym.

EK4 zna umowy międzynarodowe regulujące zagadnienia prawa międzynarodowego.

EK5 opisuje rolą poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego.

Udział w zajęciach: 40

Praca własna studenta - lektura zadanej literatury: 10

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć: 10

Praca własna studenta - przygotowanie do egzaminu: 30

SUMA GODZIN: 90

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU: 3,5

Metody i kryteria oceniania:

EK1 definiuje pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna nawet podstawowych pojęć z zakresu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 3 (dst.): Student zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 4 (db.): Student zna pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 5 (bdb.): Student zna pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego oraz potrafi je ze sobą porównywać.

EK2 zna zasady prawa międzynarodowego.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna nawet podstawowych zasad prawa międzynarodowego.

- na ocenę 3 (dst.): Student zna podstawowe zasady prawa międzynarodowego.

- na ocenę 4 (db.): Student zna zasady prawa międzynarodowego.

- na ocenę 5 (bdb.): Student zna zasady prawa międzynarodowego oraz potrafi je ze sobą porównać i określić ich znaczenie.

EK3 postrzega relacje pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie postrzega relacji pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa.

- na ocenę 3 (dst.): Student postrzega relacje pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa.

- na ocenę 4 (db.): Student postrzega relacje pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa oraz trafnie wyciąga z tej relacji wnioski.

- na ocenę 5 (bdb.): Student postrzega relacje pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa oraz trafnie wyciąga z tej relacji wnioski. Potrafi także wskazać na różnice i podobieństwa pomiędzy tymi systemami posiłkując się orzecznictwem.

EK4 zna umowy międzynarodowe regulujące zagadnienia prawa międzynarodowego

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna umów międzynarodowych regulujących zagadnienia prawa międzynarodowego

- na ocenę 3 (dst.): Student zna niektóre umowy międzynarodowe regulujące zagadnienia prawa międzynarodowego i potrafi je krótko scharakteryzować.

- na ocenę 4 (db.): Student zna umowy międzynarodowe regulujące zagadnienia prawa międzynarodowego i potrafi je dobrze scharakteryzować.

- na ocenę 5 (bdb.): Student zna umowy międzynarodowe regulujące zagadnienia prawa międzynarodowego, potrafi je dobrze scharakteryzować, oraz rzetelnie ocenić ich znaczenie.

EK5 opisuje rolą poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi opisać roli poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 3 (dst.): Student opisuje rolę poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego potrafiąc je jednocześnie krótko scharakteryzować.

- na ocenę 4 (db.): Student opisuje rolę poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego potrafiąc je jednocześnie dobrze scharakteryzować.

- na ocenę 5 (bdb.): Student opisuje rolę poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego potrafiąc je jednocześnie dobrze scharakteryzować oraz wskazać dokładne różnice i zależności pomiędzy nimi.

Egzamin ustny (Ms Teams).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Strzępek
Prowadzący grup: Kamil Strzępek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Muszyński, Kamil Strzępek
Prowadzący grup: Mariusz Muszyński, Kamil Strzępek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a24a5aa08d5f84abcbdf34c232890a53a%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ea6e5148-c359-4e3f-8a7a-779a23c61e78&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Student zaliczył dotychczasowe przedmioty przewidziane programem studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Strzępek
Prowadzący grup: Kamil Strzępek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.