Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa cywilnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-PPC-cw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa cywilnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe- II rok I stopień (plus 3 i 4 sem. lektoratu)-Adm. niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_K01

AD1_K02

AD1_U01

AD1_U02

AD1_U03

AD1_U04

AD1_U05

AD1_U07

AD1_U10

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Zna podstawową terminologię oraz instytucje prawne z zakresu prawa cywilnego.

EK2: Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie stosunków cywilnoprawnych - osobie fizycznej, z uwzględnieniem przysługujących mu praw, sposobów i przesłanek ich nabywania oraz zasad ich ochrony.

EK3: Zna podstawowe metody i narzędzia pozyskiwania danych na temat rozwiązań prawnych z zakresu prawa cywilnego.

EK4: Zna normy prawne regulujące instytucje z zakresu prawa cywilnego, zachodzące między nimi relacje, ich źródła oraz zasady stosowania.

EK5: Ma wiedzę o wpływie norm prawa cywilnego na kształtowanie się stosunków społecznych oraz ich elementów.

Opis ETCS:

Udział w ćwiczeniach: 16h

Lektura literatury przedmiotu: 20h

Przygotowanie do zaliczenia: 14h

Suma: 50

Liczba ETCS: 50/25 = 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Żarnowiec
Prowadzący grup: Mateusz Jagieła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Żarnowiec
Prowadzący grup: Mateusz Jagieła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Waszczuk-Napiórkowska
Prowadzący grup: Mateusz Jagieła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

Omówienie podstawowych pojęć i instytucji prawa cywilnego z uwzględnieniem praktyki ich zastosowania.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa cywilnego, elementów prawa rzeczowego oraz wybranych zagadnień z części ogólnej prawa zobowiązań. Celem wykładu jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami i pojęciami prawa cywilnego w szczególności zaś założeniami cywilnoprawnej metody regulacji, zasadami prawa cywilnego, źródłami prawa, pojęciem stosunku cywilnoprawnego, praw podmiotowych i uprawnień, kategoriami podmiotów stosunków cywilnoprawnych, problematyką przedmiotów stosunków cywilnoprawnych, pojęciem oraz klasyfikacją zdarzeń prawnych ze szczególnym uwzględnieniem czynności prawnych

Literatura:

E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2018;

Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2020;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Jagieła
Prowadzący grup: Mateusz Jagieła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

Omówienie podstawowych pojęć i instytucji prawa cywilnego z uwzględnieniem praktyki ich zastosowania.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa cywilnego, elementów prawa rzeczowego oraz wybranych zagadnień z części ogólnej prawa zobowiązań. Celem wykładu jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami i pojęciami prawa cywilnego w szczególności zaś założeniami cywilnoprawnej metody regulacji, zasadami prawa cywilnego, źródłami prawa, pojęciem stosunku cywilnoprawnego, praw podmiotowych i uprawnień, kategoriami podmiotów stosunków cywilnoprawnych, problematyką przedmiotów stosunków cywilnoprawnych, pojęciem oraz klasyfikacją zdarzeń prawnych ze szczególnym uwzględnieniem czynności prawnych

Literatura:

E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2018;

Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2020;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)