Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy postępowania cywilnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-PPCW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy postępowania cywilnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe-III rok I stopień (plus Seminarium)-Adm. niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_W02

AD1_W05

AD1_W06

AD1_W07

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z prawem cywilnym procesowym, zaznajomienie studentów z zasadami, instytucjami, trybami postępowania cywilnego. Prowadzący dążą do jak najlepszego zobrazowania przebiegu sądowego postępowania cywilnego na jego wszystkich etapach

W tracie zajęć ze studentami omówione zostanie postępowanie procesowe, ze szczególnym uwzględnieniem roli sądu, strony oraz pełnomocników. Ponadto wyjaśnione zostaną zasady związane ze sporządzaniem pism procesowych, rodzajami orzeczeń wydawanych przez sądy, a także sposobami ich zaskarżenia.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawić studentom podstawowe zagadnienia teoretyczne związane z prawem procesowym cywilnym. W toku nauki studentom zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące postępowania procesowego, tj.:

1. Pojęcia postępowania cywilnego, celu postępowania cywilnego i jego rodzajów;

2. Pojęcia sprawy cywilnej i dopuszczalności drogi sądowej;

3. Stosunku prawa procesowego cywilnego do prawa cywilnego materialnego; 4. Stosunku postępowania cywilnego do postępowania karnego i administracyjnego;

5. Właściwości sądu; skład sądu; instytucji wyłączenia sędziego; wartości przedmiotu sporu.

6. Pojęcie strony i uczestnika postępowania; zdolności sądowej i procesowej; Legitymacji procesowej; reprezentacji stron w procesie;

7. Prokuratora w postępowaniu cywilnym i podmiotów na prawach prokuratora;

8. Kosztów procesu;

9. Czynności procesowych - przepisy ogólne; rodzaje czynności procesowych;

10. Przedmiotu procesu cywilnego. Rodzaje powództw: o świadczenie, ustalenie, ukształtowanie;

11. Pism procesowych - wymagania i braki formalne. Doręczanie pism procesowych;

12. Terminów w procesie cywilnym;

13. Postępowania przez sądem pierwszej instancji - wszczęcie postępowania; postępowanie pojednawcze; ugoda sądowa; mediacja;

14. Posiedzeń sądowych, rozprawy;

15. Orzeczeń sądu;

14. Środków zaskarżenia - apelacji, żalenia, skargi na orzeczenie referendarza;

15. Nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Celem ćwiczeń jest usystematyzowanie wiedzy uzyskanej podczas wykładu i zobrazowanie praktycznego wymiaru omawianych zagadnień. W tym celu podczas zajęć studenci uczą się sporządzać poszczególne rodzaje pism procesowych z zakresu postępowania procesowego - w tym środki zaskarżenia; analizują zagadnienia związane z kosztami postępowania, terminami w procesie cywilnym; ustalaniem właściwego trybu postępowania; oceną zdolności sądowej i procesowej stron; sporządzaniem pełnomocnictw.

Literatura:

Literatura podstawowa (aktualne wydania):

M. Białecki, S. Kotas-Turoboyska, F. Manikowski (red.) – Postępowanie cywilne. Vademecum., Warszawa 2023, Wyd. 1

Literatura uzupełniająca (aktualne wydania):

1. G. Jędrejek, S. Kotas, F. Manikowski, Postępowanie cywilne - wprowadzone i projektowane zmiany 2019, Warszawa 2019;

2. T. Zembrzuski (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II, Koszty sądowe w sprawach

cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe Warszawa 2020;

3. A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I - II., LEX el. wydanie aktualizowane;

4. K. Flaga - Gieruszyńska, A. Zieliński – Postępowanie cywilne. Kompendium., Warszawa 2020, Wyd. 17

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AD1_W02 - absolwent zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu postępowania cywilnego; wymienia zasadnicze procedury

charakterystyczne dla działań podejmowanych w ramach postępowania cywilnego procesowego; posiada podstawową wiedzę z zakresu postępowania cywilnego;

AD1_W05 - absolwent zna i rozumie podstawowe metody, procedury i narzędzia z zakresu prawa procesowego cywilnego;

AD1_W06 - absolwent zna i rozumie podstawowe zasady prawa procesowego cywilnego, ich źródła, charakter, genezę oraz funkcjonowanie w procedurze cywilnej; zna i rozumie zasady prowadzenia procesu cywilnego oraz podejmowania czynności procesowych;

AD1_W07 - absolwent zna i rozumie wpływ norm prawnych z zakresu prawa procesowego cywilnego na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów;

OPIS ECTS

32 godzin – udział w wykładzie

28 godzin – przygotowanie do egzaminu

60 godzin/30 = 2 ECTS

AD1_U02 - absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych problemów prawnych - weryfikacja w formie pracy pisemnej oraz ciągłego oceniania;

AD1_U03 - absolwent potrafi dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa procesowego cywilnego - weryfikacja w formie pracy pisemnej oraz ciągłego oceniania;

AD1_U05 - absolwent potrafi rozwiązywać konkretny konflikt/problem prawny posługując się procedurą cywilną - weryfikacja w formie pracy pisemnej oraz ciągłego oceniania;

AD1_U07 - absolwent potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu z zakresu postępowania cywilnego w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu postępowania cywilnego na piśmie; umie przygotować podstawowe pisma procesowe oraz środki zaskarżenia w języku polskim - weryfikacja w formie pracy pisemnej oraz ciągłego oceniania;

AD1_U08 - absolwent potrafi sporządzić projekt wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego - weryfikacja w formie ciągłego oceniania oraz pracy pisemnej;

AD1_U09 - absolwent potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu z zakresu postępowania cywilnego w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu postępowania cywilnego ustnie w języku polskim - weryfikacja w formie ciągłego oceniania;

AD1_K01 - absolwent jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego procesowego w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest gotowy do podjęcia studiów drugiego stopnia - weryfikacja w formie ciągłego oceniania;

AD1_K02 - absolwent jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i wykonywania zadań zakresu postępowania cywilnego - weryfikacja w formie ciągłego oceniania;

AD1_K03 - absolwent jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań z zakresu postępowania cywilnego;

AD1_K04 - identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych

z wykonywaniem zadań administracyjnych; łączy wiedzę zdobytą

w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych

OPIS ECTS

16 godzin – udział w ćwiczeniach

20 godzin – zapoznanie z literaturą, przygotowanie na zajęcia

24 godzin – przygotowanie do zaliczenia

60 godzin/30 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Student odpowiada na 3 pytania, każde punktowe w skali 0 do 10 pkt. Student może zdobyć 30 punktów.

Ocena końcowa obliczana wg. poniższej skali przy uwzględnieniu liczby punktów zdobytych przez studenta:

18 pkt i mniej - 2

18-20 pkt - 3

21-23 pkt - 3,5

24-26 - 4

27-28 4,5

29-30 - 5

Zaliczenie ćwiczeń:

Student w ramach zaliczenia rozwiązuje trzy zadania egzaminacyjne każde po 10 pkt, oceniane w skali 0-10 pkt każde. Student może zdobyć 30 punktów.

Ocena końcowa obliczana wg. poniższej skali przy uwzględnieniu liczby punktów zdobytych przez studenta:

18 pkt i mniej - 2

18-20 pkt - 3

21-23 pkt - 3,5

24-26 - 4

27-28 4,5

29-30 - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Kotas-Turoboyska
Prowadzący grup: Sławomira Kotas-Turoboyska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Kotas-Turoboyska
Prowadzący grup: Marcin Białecki, Sławomira Kotas-Turoboyska, Filip Manikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Kotas-Turoboyska
Prowadzący grup: Sławomira Kotas-Turoboyska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)