Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-PSA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe-III rok I stopień (plus Seminarium)-Adm. niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:

AD1_W02; AD1_W05; AD1_W06; AD1_W07

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: rozumienie przez studenta procedur właściwych działaniu administracji publicznej, stosowanie przepisów kpa, rozumienie przebiegu i istoty postępowania egzekucyjnego w administracji.

Wymagania wstępne: brak

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Factual contents:

1. Branches of administrative law and types of administrative procedures - 0.5 h.

2. The scope of Administrative Code application - 2h.

3. General regulations of administrative proceedings - 1.5h.

4. Special competence of public administration bodies (characteristics and exclusions) - 2h.

5. Parties in the administrative proceedings and subjects with party rights. Definition and legal position - 2h.

6. Initiating administrative proceedings and time limits for arranging administrative issues - 1h.

7. Technical and trial activities - 1.5h.

8. Explanatory proceedings - 1.5h.

9. Decision-making in administrative proceedings - 2h.

10. Verification of decisions and rulings in the proceedings - 2h.

11. Reopening administrative proceedings. Evidence, course of action, results - 2h.

12. Declaring the decision invalid. Evidence, course of action, results - 2h.

13. Revoking and changing decision (Administrative Code, art. 154, 155, 161) and declaring its expiration (Administrative Code, art. 162) - 1.5h.

14. Basic assumptions of small claim tracks in Administrative Code: regarding releasing certificates, complaints and conclusions - 1.5h.

15. The scope of administrative enforcement application - 1h.

16. Principles of enforcement proceedings - 1h.

17. Subjects of enforcement proceedings / enforcement bodies, requisition organs, collector, assisting and supporting bodies, creditor, obliged and other subjects - 2h.

18. Course of enforcement proceedings. Principles of enforcement conducting - 1h.

19. Enforcement means of pecuniary and non-pecuniary debts - 1h.

20. Legal means in enforcement proceedings - 2h.

21. Collection costs - 0.5h.

22. Proceedings to secure claims - 0.5h.

Methods of grading: test.

Literatura:

Literatura podstawowa: (1. M. Wilbrand-Gotowicz (red.). Postępowanie administracyjne - ogólne i egzekucyjne, Warszawa 2023,

M. Jaśkowska, A. Wróbel, M. Wilbrand-Gotowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2013;

Literatura uzupełniająca:

W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2013;

E.Ochendowski, Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Wybór orzecznictwa,

Toruń 2012.

System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego i A. Wróbla, Warszawa 2009-2012;

T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2011

Literatura dostępna w bibliotece WPiA UKSW.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.);

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 z późn.

zm.).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

AD1_W02: zna i rozumie procedury właściwe działaniu administracji publicznej

AD1_W05: omawia zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego i uregulowane w nim tryby postępowań

AD1_W06: charakteryzuje regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (dotyczące zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji oraz w trybach nadzwyczajnych, opłat i kosztów postępowania)

AD1_W07: zna i rozumie charakter prawny, zakres stosowania egzekucji administracyjnej i zasady postępowania egzekucyjnego w administracji; charakteryzuje instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, środki egzekucyjne, środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające)

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 32h

Lektura literatury: 34h

Przygotowanie do egzaminu: 34h

Suma godzin: 100h

Liczba ECTS: 100h/25 (1 pkt ECTS=25h pracy studenta) = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

AD1_W02; AD1_W05; AD1_W06; AD1_W07 osiągane metodami:

Wykład informacyjno-problemowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

AD1_W02; AD1_W05; AD1_W06; AD1_W07: egzamin pisemny (4-5 pytań otwartych), egzamin ustny - w terminie zerowym oraz dla dyslektyków, dysgrafików i w razie szczególnych okoliczności uniemożliwiających formę pisemną sprawdzenia wiedzy oraz w przypadku nauczania zdalnego.

Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest zaliczeniem ćwiczeń.

Kryteria oceniania:

Na ocenę ndst. (2):

- nie zna i nie rozumie procedur właściwych działaniu administracji publicznej (nie potrafi wskazać rodzajów procedur administracyjnych, ich istoty, funkcji i zależności)

- nie omawia zakresu obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego i uregulowanych w nim trybów postępowań

- nie potrafi scharakteryzować regulacji prawnych w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego

- nie zna i nie rozumie charakteru prawnego, zakresu stosowania egzekucji administracyjnej i zasad postępowania egzekucyjnego w administracji, nie potrafi scharakteryzować podstawowych instytucji postępowania egzekucyjnego

Na ocenę dst. (3):

- zna procedury właściwe działaniu administracji publicznej (wymienia procedury administracyjne i dotyczące ich akty normatywne)

- wymienia rodzaje postępowań uregulowanych w kodeksie, większość przesłanek obowiązywania kpa i wyłączeń

- w zasadzie prawidłowo charakteryzuje podstawowe regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania)

- zna charakter prawny i częściowo zakres stosowania egzekucji administracyjnej oraz niektóre zasady postępowania egzekucyjnego w administracji, charakteryzuje podstawowe instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające)

Na ocenę db. (4):

- dobrze zna i co do zasady rozumie procedury właściwe działaniu administracji publicznej (potrafi wymienić procedury administracyjne, dotyczące ich akty normatywne, a także opisać ich charakter prawny i funkcje)

- wymienia rodzaje postępowań uregulowanych w kodeksie i w zasadzie prawidłowo je omawia, wymienia prawidłowo przesłanki obowiązywania kpa i wyłączenia

- w zasadzie prawidłowo charakteryzuje podstawowe i bardziej złożone regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania, jak również

weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji oraz w trybach nadzwyczajnych)

- zna i co do zasady rozumie charakter prawny, zakres stosowania egzekucji administracyjnej oraz większość zasad postępowania egzekucyjnego w administracji, w zasadzie prawidłowo charakteryzuje instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające, jak również środki egzekucyjne czy środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym)

Na ocenę bdb. (5):

- bardzo dobrze zna i rozumie procedury właściwe działaniu administracji publicznej (potrafi wymienić procedury administracyjne, dotyczące ich akty normatywne, opisać ich charakter prawny i funkcje, jak również zależności i zbieg procedur)

- prawidłowo omawia zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego (przesłanki obowiązywania i wyłączenia) i uregulowane w nim tryby postępowań

- prawidłowo charakteryzuje (podstawowe i bardziej złożone) regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania, jak również weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji oraz w trybach nadzwyczajnych)

- zna i rozumie charakter prawny, zakres stosowania egzekucji administracyjnej oraz zasady postępowania egzekucyjnego w administracji, prawidłowo charakteryzuje instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające, jak również środki egzekucyjne czy środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jaśkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jaworski
Prowadzący grup: Jacek Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jaworski
Prowadzący grup: Jacek Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)