Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-PSA-cw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe-III rok I stopień (plus Seminarium)-Adm. niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Kompetencje społeczne

AD1_K01;

AD1_K02;

AD1_K03;

AD1_K04;


Umiejętności

AD1_U02;

AD1_U03;

AD1_U05;

AD1_U07;

AD1_U08;

AD1_U09

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu : założeniem jest przedstawienie ogólnej problematyki postępowania administracyjnego ogólnego oraz egzekucyjnego w celu przygotowania do praktycznego stosowania prawa administracyjnego na poziomie podstawowym. Zajęcia mają umożliwić studentom zrozumienie procedur właściwych działaniu administracji publicznej oraz stosowanie przepisów kpa. W podstawowym zakresie ma także zapoznać ich z problematyką postępowania egzekucyjnego w administracji.

Pełny opis:

Ćwiczenia obejmują następujące zagadnienia:

1. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego

2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego

3. Organy administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym

4. Strony i inni uczestnicy postępowania administracyjnego

5. Przebieg postępowania administracyjnego

6. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym

7. Weryfikacja decyzji i postanowień w administracyjnym toku instancji

8. Weryfikacja decyzji i postanowień w wewnątrzadministracyjnych trybach nadzwyczajnych;

9. Opłaty i koszty w postępowaniu administracyjnym;

10. Postępowania uproszczone w kodeksie postępowania administracyjnego

15. Zakres stosowania egzekucji administracyjnej

16. Zasady postępowania egzekucyjnego

17. Podmioty postępowania egzekucyjnego (organy egzekucyjne, rekwizycyjne, egzekutor, organy asystujące i pomocnicze, wierzyciel , zobowiązany, inne podmioty)

18. Przebieg postępowania egzekucyjnego. Zasady prowadzenia egzekucji

19. Środki egzekucyjne należności pieniężnych i niepieniężnych

20. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym

21. Koszty egzekucyjne

22. Postępowanie zabezpieczające

Literatura:

Literatura podstawowa: (1. W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2013; 2. E.Ochendowski, Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Wybór orzecznictwa, Toruń 2012).

Literatura uzupełniająca: (1. System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego i A. Wróbla, Warszawa 2009-2012; 2. M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2013; T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2011).

Literatura dostępna w bibliotece WPiA UKSW.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267);

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Kompetencje społeczne:

EK1: dostrzega potrzebę pogłębiania, aktualizowania i uporządkowania wiedzy na temat postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, chętnie podejmuje się działań zmierzających w tym celu.

EK2: pracuje samodzielnie oraz współdziała w grupie rozwiązując zadania związane ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.

EK3: jest zorientowany na identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, łącząc zdobytą wiedzę z zasadami etycznymi.

Umiejętności:

EK4: klasyfikuje, analizuje i interpretuje (zgodnie z zasadami logicznego myślenia i rozumowania) regulacje prawne w zakresie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.

EK5: rozwiązuje konkretne problemy z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego przy zastosowaniu odpowiednich regulacji prawnych.

EK6: dobiera formę aktu stosowania prawa i środka prawnego do zadanych okoliczności, sporządza projekt rozstrzygnięcia organu lub pisma strony.

EK7: w syntetyczny i komunikatywny sposób potrafi prezentować wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bdb. (5):

EK1: dostrzega potrzebę pogłębiania, aktualizowania i uporządkowania wiedzy na temat postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w stosunku do wszystkich zagadnień objętych przedmiotem nauczania (np. opracowując zagadnienia i prezentując wyniki).

EK2: pracuje samodzielnie i w grupie (często uczestnicząc w dyskusji i prezentując krytyczny punkt widzenia bądź wskazując własne oryginalne pomysły i opinie) przy rozwiązywaniu zadań związanych ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.

EK3: dostrzega dylematy związane z interpretacją i stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, rozstrzygając je przy wykorzystaniu regulacji prawnych i zasad etycznych.

EK4: potrafi dokonać klasyfikacji, analizy i interpretacji ustawowych przesłanek instytucji i regulacji procesowych (potrafi podać wszystkie elementy regulacji w danym przedmiocie, dokonać ich porównania i oceny).

EK5: dobiera odpowiednie regulacje prawne do zadanych problemów z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, na ich podstawie potrafi prawidłowo rozwiązać problemy prawne.

EK6: dobiera formę środka prawnego i aktu stosowania prawa do zadanych okoliczności, umie sporządzić prawidłowy projekt pisma strony lub rozstrzygnięcia organu w postępowaniu administracyjnym.

EK7: w syntetyczny i komunikatywny sposób potrafi prezentować wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego

Na ocenę db. (4):

EK1: dostrzega potrzebę pogłębiania, aktualizowania i uporządkowania wiedzy na temat postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, w stosunku do większości zagadnień objętych przedmiotem nauczania (więcej niż połowy), podejmuje działania zmierzające w tym celu (np. opracowując zagadnienia i prezentując wyniki).

EK2: pracuje samodzielnie i w grupie (czasami uczestnicząc w dyskusji) przy rozwiązywaniu zadań związanych ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.

EK3: dostrzega problemy związane ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego i egzekucyjnego (np. brak bezstronności pracowników organów, szybkość a wnikliwość postępowania), starając się je rozstrzygnąć przy wykorzystaniu regulacji prawnych i zasad etycznych.

EK4: potrafi dokonać klasyfikacji, analizy i interpretacji ustawowych przesłanek instytucji i regulacji procesowych (potrafi podać prawie wszystkie elementy regulacji w danym przedmiocie, dokonać ich porównania).

EK5: dobiera odpowiednie regulacje prawne do zadanych problemów z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, na ich podstawie potrafi rozwiązać z pojedynczymi błędami problemy prawne.

EK6: dobiera formę środka prawnego i aktu stosowania prawa do zadanych okoliczności, umie sporządzić w zasadzie prawidłowy projekt pisma strony lub rozstrzygnięcia organu w postępowaniu administracyjnym.

EK7: co do zasady w syntetyczny i komunikatywny sposób potrafi prezentować wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego

Na ocenę dst. (3):

EK1: dostrzega potrzebę pogłębiania, aktualizowania i uporządkowania wiedzy na temat postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, jednak jedynie w stosunku do części zagadnień objętych przedmiotem nauczania (mniej niż połowy), podejmuje działania zmierzające w tym celu (np. opracowując zagadnienia i prezentując wyniki).

EK2: próbuje pracować samodzielnie, lecz nie współdziała w grupie (nie uczestniczy w dyskusji) przy rozwiązywaniu zadań związanych ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.

EK3: dostrzega kilka ogólnych problemów związanych ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego i egzekucyjnego (np. brak bezstronności pracowników organów), nie zawsze umiejąc je rozstrzygnąć przy wykorzystaniu regulacji prawnych i zasad etycznych.

EK4: potrafi dokonać klasyfikacji i niepełnej analizy ustawowych przesłanek instytucji i regulacji procesowych (potrafi podać jedynie kilka elementów regulacji w danym przedmiocie).

EK5: dobiera odpowiednie regulacje prawne do zadanych problemów z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, na ich podstawie potrafi jednak rozwiązać tylko pojedyncze problemy prawne.

EK6: dobiera formę środka prawnego i aktu stosowania prawa do zadanych okoliczności, sporządza z błędami projekt pisma strony lub rozstrzygnięcia organu w postępowaniu administracyjnym.

EK7: co do zasady w miarę syntetycznie i komunikatywnie potrafi prezentować wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego

Na ocenę ndst. (2):

EK1: nie dostrzega potrzeby pogłębiania, aktualizowania i uporządkowania wiedzy na temat postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, nie podejmuje działań zmierzających w tym celu.

EK2: nie pracuje i nie współdziała w grupie w celu rozwiązywania zadań związanych ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.

EK3: nie próbuje identyfikować i rozstrzygać dylematów związanych ze stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, nie łączy zdobytej wiedzy z zasadami etycznymi.

EK4: nie umie klasyfikować, analizować i interpretować (zgodnie z zasadami logicznego myślenia i rozumowania) regulacji prawnych w zakresie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.

EK5: nie potrafi rozwiązywać konkretnych problemów z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego przy zastosowaniu odpowiednich regulacji prawnych.

EK6: nie umie dobrać formy środka prawnego i aktu stosowania prawa do zadanych okoliczności i nie umie sporządzić projektu pisma strony lub rozstrzygnięcia organu wydanego w postępowaniu administracyjnym.

EK7: nie potrafi w syntetyczny i komunikatywny sposób prezentować wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego

Opis ECTS:

Udział studenta w ćwiczeniach: 30h

Lektura literatury, realizacja zadań domowych, przygotowanie do zajęć: 20h

Suma godzin: 50h

Liczba ECTS: 50h/25 (1 pkt ECTS=25h pracy studenta) = 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Jacek Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jaworski
Prowadzący grup: Wojciech Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jaworski
Prowadzący grup: Dagmara Gut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)