Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo urzędnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-PU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo urzędnicze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe- II rok I stopień (plus 3 i 4 sem. lektoratu)-Adm. niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_W02

AD1_W03

AD1_W04

AD1_W05

AD1_W06

AD1_W07

Skrócony opis:

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu prawa pracy

Cele przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami zatrudniania urzędników.

Pełny opis:

1. Prawo urzędnicze - pojęcie

2. Prawne podstawy zatrudniania w administracji publicznej

3. Ewolucja statusu prawnego urzędników państwowych w prawie polskim

4. Ewolucja statusu prawnego pracownika samorządu terytorialnego

5. Źródła prawa stosunku pracy w administracji publicznej

6. Pracownik i pracodawca w administracji publicznej

a) Pracownik administracji publicznej

b) Pracodawca

c) Organ (osoba) uprawniony do dokonywania czynności prawnych w zakresie stosunku pracy w imieniu pracodawcy

7. Podstawy prawne powstania stosunku pracy w administracji publicznej

8. Powstanie, zmiana i ustanie stosunku pracy w administracji publicznej

a) Wymagania kwalifikacyjne

b) Nawiązanie stosunku pracy – tryb dokonywania naboru

c) Zmiana stosunku pracy

d) Ustanie stosunku pracy

9. Obowiązki pracownika administracji publicznej

a) Katalog obowiązków pracowniczych

b) Obowiązek wykonywania poleceń służbowych

c) Dodatkowe zatrudnienie

d) Oceny pracowników i stopnie służbowe w korpusie służby cywilnej

10. Uprawnienia pracownika administracji publicznej

a) Zasady wynagradzania

b) Czas pracy

c) Urlopy wypoczynkowe i inne

d) Szkolenie i rozwój pracowników

11. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna

Egzamin pisemny.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Stelina: Prawo urzędnicze, C.H.Beck, Warszawa 2017

P. Czarnecki, A. Reda-Ciszewska, B. Surdykowska, Zatrudnianie pracowników samorządowych, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca:

System prawa pracy. TOM IV. Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy, red. nacz. K.W. Baran, red. nauk. Z. Góral, Warszawa 2017

Baran K.W. , Prawo urzędnicze. Komentarz 2014, Cieślak Z., Jagielski J., Rączka K.: Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 1998

Góral Z.: Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 1999 Góral Z.: Swoistości stosunków pracy pracowników samorządowych, /w:/ Szczególne formy zatrudnienia, pod red. Z. Kubota, Wrocław 2000, Stefański K.: Kryteria rekrutacji pracowników służby cywilnej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4/2001, Rydlewski G.: Służba cywilna w Polsce, Warszawa 2001, Baran K.W.: Droga sądowa w sprawach z zakresu prawa pracy członków korpusu służby cywilnej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 10/2001, Dubowik A.: Prawo zrzeszania się w związki zawodowe pracowników sektora publicznego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 6/2002, Kuczyński T.: O odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników, Państwo i Prawo 9/2003

Dębicka A., Dębicki M., Dmochowski M.: Prawo urzędnicze Unii Europejskiej, DW ABC, Warszawa 2004, Ura E.: Prawo urzędnicze, LexisNexis, wyd. 1, Warszawa 2004, Dubowik A.: Dodatkowe zatrudnienie i inne zajęcia pracowników sfery publicznej, PiZS 10/2005

Stelina J.: Charakter prawny stosunku pracy z mianowania, FRUG, Gdańsk 2005, Tomanek A.: Czas pracy w urzędach państwowych, PiZS 1/2006, Szewczyk H.: Zatrudnienie w służbie cywilnej, Bydgoszcz-Katowice 2006, Góral Z. (rec.): H.Szewczyk: Zatrudnienie w służbie cywilnej, Bydgoszcz-Katowice 2006, PiZS 8/2006, Dubowik A.: Wzmożona trwałość stosunku pracy z mianowania, PiZS 9/2007

Stefański K.: Nowa ustawa o służbie cywilnej – reforma czy kontynuacja, PiZS 5/2009, Dubowik A.: Organizacja i struktura służby cywilnej w świetle ustawy z 2008 r., PiZS 6/2009, Dubowik A.: Rygory selekcyjne i nabór do służby cywilnej w świetle ustawy z 2008 r., PiZS 8/2009, J.Piątkowski, P.Piątkowski: Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa urzędniczego, Toruń 2009, T.Liszcz (red.) Prawo urzędnicze, Lublin 2010, Ł. Pisarczyk, A. Dubowik, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011, H. Szewczyk, Zatrudnianie w administracji publicznej, Warszawa 2013.

Literatura będzie przekazywana na bieżąco w czasie zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: podaje podstawowe definicje pojęć związanych z tematyką prawa urzędniczego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zatrudnienia urzędników

EK2: zna i rozumie pojęcia z zakresu prawa urzędniczego

EK3: zna reguły zatrudniania poszczególnych urzędników, w szczególności w obszarze wynagradzania, oceniania, szkolenia

EK4: omawia procedury naboru urzędników i nawiązywania stosunków pracy

EK5: charakteryzuje szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa urzędniczego, w szczególności prawne podstawy zatrudniania urzędników, źródła prawa urzędniczego, obowiązki i uprawnienia urzędników oraz ich odpowiedzialność

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem - 16h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20h

Konsultacje z prowadzącym zajęcia - 14h

Przygotowanie do zajęć i egzaminu 30

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3

Metody i kryteria oceniania:

EK1: podaje podstawowe definicje pojęć związanych z tematyką prawa urzędniczego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zatrudnienia urzędników

Na ocenę 2 (ndst) nie zna podstawowych definicji.

Na ocenę 3 (dst) podaje jedną z definicji z zakresu prawa urzędniczego.

Na ocenę 4 (db) podaje przynajmniej dwie definicje z zakresu prawa urzędniczego.

Na ocenę 5 (bdb) podaje po kilka definicji związanych z prawem urzędniczym.

EK2: zna i rozumie pojęcia z zakresu prawa urzędniczego

Na ocenę 2 (ndst) nie zna i nie rozumie pojęć z zakresu z zakresu prawa urzędniczego.

Na ocenę 3 (dst) zna i rozumie nieliczne pojęcia z zakresu prawa urzędniczego.

Na ocenę 4 (db) zna i rozumie przynajmniej większość pojęć z prawa urzędniczego.

Na ocenę 5 (bdb) zna i rozumie wszystkie pojęcia z zakresu prawa urzędniczego.

EK3: zna reguły zatrudniania poszczególnych urzędników, w szczególności w obszarze wynagradzania, oceniania, szkolenia

Na ocenę 2 (ndst) nie zna reguł zatrudniania poszczególnych urzędników,

Na ocenę 3 (dst) zna nieliczne reguły zatrudniania poszczególnych urzędników,

Na ocenę 4 (db) zna kilka reguł zatrudniania poszczególnych urzędników,

Na ocenę 5 (bdb) zna wszystkie reguły zatrudniania poszczególnych urzędników,

EK4: omawia procedury naboru urzędników i nawiązywania stosunków pracy

Na ocenę 2 (ndst) nie zna i nie omawia procedur naboru urzędników i nawiązywania stosunków pracy

Na ocenę 3 (dst) zna nieliczne procedury naboru urzędników i nawiązywania stosunków pracy

Na ocenę 4 (db) zna większość procedur naboru urzędników i nawiązywania stosunków pracy

Na ocenę 5 (bdb) zna wszystkie procedury naboru urzędników i nawiązywania stosunków pracy

EK5: charakteryzuje szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa urzędniczego, w szczególności prawne podstawy zatrudniania urzędników, źródła prawa urzędniczego, obowiązki i uprawnienia urzędników oraz ich odpowiedzialność

Na ocenę 2 (ndst) nie zna szczegółowych zagadnień z zakresu prawa urzędniczego

Na ocenę 3 (dst) zna podstawowe zagadnienia z zakresu prawa urzędniczego.

Na ocenę 4 (db) zna i charakteryzuje większość szczegółowych zagadnień z zakresu prawa urzędniczego

Na ocenę 5 (bdb) zna, charakteryzuje i rozumie szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa urzędniczego.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK1 są: wykład informacyjny, wykład problemowy oraz wykład konwersatoryjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest egzamin pisemny i ocenianie ciągle.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK2 są: wykład informacyjny, wykład problemowy oraz wykład konwersatoryjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest egzamin pisemny i ocenianie ciągle.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK3 są: wykład informacyjny, wykład problemowy oraz wykład konwersatoryjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest egzamin pisemny i ocenianie ciągle.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK4 są: wykład informacyjny, wykład problemowy oraz wykład konwersatoryjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest egzamin pisemny i ocenianie ciągle.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK5 są: wykład informacyjny, wykład problemowy oraz wykład konwersatoryjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest egzamin pisemny i ocenianie ciągle.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Reda-Ciszewska
Prowadzący grup: Anna Reda-Ciszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Wymagania wstępne: ukończony podstawowy kurs z zakresu prawa pracy

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawami zatrudnienia urzędników i pracowników służby cywilnej, urzędów państwowych i organów samorządowych

Pełny opis:

1. Prawo urzędnicze - pojęcie

2. Prawne podstawy zatrudniania w administracji publicznej

3. Ewolucja statusu prawnego urzędników państwowych w prawie polskim

4. Ewolucja statusu prawnego pracownika samorządu terytorialnego

5. Źródła prawa stosunku pracy w administracji publicznej

6. Pracownik i pracodawca w administracji publicznej

a) Pracownik administracji publicznej

b) Pracodawca

c) Organ (osoba) uprawniony do dokonywania czynności prawnych w zakresie stosunku pracy w imieniu pracodawcy

7. Podstawy prawne powstania stosunku pracy w administracji publicznej

8. Powstanie, zmiana i ustanie stosunku pracy w administracji publicznej

a) Wymagania kwalifikacyjne

b) Nawiązanie stosunku pracy – tryb dokonywania naboru

c) Zmiana stosunku pracy

d) Ustanie stosunku pracy

9. Obowiązki pracownika administracji publicznej

a) Katalog obowiązków pracowniczych

b) Obowiązek wykonywania poleceń służbowych

c) Dodatkowe zatrudnienie

d) Oceny pracowników i stopnie służbowe w korpusie służby cywilnej

10. Uprawnienia pracownika administracji publicznej

a) Zasady wynagradzania

b) Czas pracy

c) Urlopy wypoczynkowe i inne

d) Szkolenie i rozwój pracowników

11. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna

Egzamin na podstawie pracy pisemnej lub w formie ustnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Stelina: Prawo urzędnicze, C.H.Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

System prawa pracy. TOM IV. Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy, red. nacz. K.W. Baran, red. nauk. Z. Góral, Warszawa 2017

Baran K.W. , Prawo urzędnicze. Komentarz 2014, Cieślak Z., Jagielski J., Rączka K.: Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 1998

Góral Z.: Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 1999 Góral Z.: Swoistości stosunków pracy pracowników samorządowych, /w:/ Szczególne formy zatrudnienia, pod red. Z. Kubota, Wrocław 2000, Stefański K.: Kryteria rekrutacji pracowników służby cywilnej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4/2001, Rydlewski G.: Służba cywilna w Polsce, Warszawa 2001, Baran K.W.: Droga sądowa w sprawach z zakresu prawa pracy członków korpusu służby cywilnej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 10/2001, Dubowik A.: Prawo zrzeszania się w związki zawodowe pracowników sektora publicznego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 6/2002, Kuczyński T.: O odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników, Państwo i Prawo 9/2003

Dębicka A., Dębicki M., Dmochowski M.: Prawo urzędnicze Unii Europejskiej, DW ABC, Warszawa 2004, Ura E.: Prawo urzędnicze, LexisNexis, wyd. 1, Warszawa 2004, Dubowik A.: Dodatkowe zatrudnienie i inne zajęcia pracowników sfery publicznej, PiZS 10/2005

Stelina J.: Charakter prawny stosunku pracy z mianowania, FRUG, Gdańsk 2005, Tomanek A.: Czas pracy w urzędach państwowych, PiZS 1/2006, Szewczyk H.: Zatrudnienie w służbie cywilnej, Bydgoszcz-Katowice 2006, Góral Z. (rec.): H.Szewczyk: Zatrudnienie w służbie cywilnej, Bydgoszcz-Katowice 2006, PiZS 8/2006, Dubowik A.: Wzmożona trwałość stosunku pracy z mianowania, PiZS 9/2007

Stefański K.: Nowa ustawa o służbie cywilnej – reforma czy kontynuacja, PiZS 5/2009, Dubowik A.: Organizacja i struktura służby cywilnej w świetle ustawy z 2008 r., PiZS 6/2009, Dubowik A.: Rygory selekcyjne i nabór do służby cywilnej w świetle ustawy z 2008 r., PiZS 8/2009, J.Piątkowski, P.Piątkowski: Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa urzędniczego, Toruń 2009, T.Liszcz (red.) Prawo urzędnicze, Lublin 2010, Ł. Pisarczyk, A. Dubowik, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011, H. Szewczyk, Zatrudnianie w administracji publicznej, Warszawa 2013.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu prawa pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Reda-Ciszewska
Prowadzący grup: Anna Reda-Ciszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

zob. informacje niezależne od cyklu zajęć

Pełny opis:

zob. informacje niezależne od cyklu zajęć

Literatura:

zob. informacje niezależne od cyklu zajęć

Wymagania wstępne:

zob. informacje niezależne od cyklu zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Reda-Ciszewska
Prowadzący grup: Anna Reda-Ciszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.