Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo Unii Europejskiej dla administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-PUEad-cw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo Unii Europejskiej dla administracji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_U03, AD1_U04, AD1_U05, AD1_U08

AD1_K01, AD1_K02, AD1_K03

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: student powinien poznać

1. strukturę UE oraz jej system instytucjonalny;

2. specyfikę prawa UE jako porządku prawnego odrębnego od porządku krajowego oraz relacje między tymi porządkami prawnymi;

3. zasady stosowania prawa UE przez organy krajowe;

4. zasady stosowania prawa przez organy UE i administracyjny wymiar działania UE;

5. środki ochrony prawnej w przypadku naruszenia prawa UE, zarówno na poziomie UE jak i na poziomie krajowym.

Pełny opis:

Zajęcia stanową prezentację podstawowych informacji dotyczących UE, jej struktury instytucjonalnej i prawa. Wśród omawianych zagadnień należy wymienić kompetencje UE, źródła prawa UE i procedury jego stanowienia, kontroli legalności i stosowania.

Przedmiotem wykładu jest również administracyjny wymiar działania UE i związane z tym zagadnienia, takie jak administracja bezpośrednia i pośrednia, akty administracyjne UE, procedury administracyjne na poziomie UE i towarzyszące im gwarancje proceduralne.

Odrębną część wykładu stanowią szeroko pojęte relacje między UE a jej państwami członkowskimi. W szczególności omawiane są takie zagadnienia jak akcesja/wystąpienie państwa członkowskiego, obowiązki państw członkowskich w zakresie wykonywania prawa UE, zasada lojalnej współpracy, kontrola przestrzegania prawa UE przez państwa członkowskie oraz zasady stosowania prawa UE przez organy krajowe).

Literatura:

Źródła podstawowe:

1. Traktat o UE + Traktat o funkcjonowaniu UE;

2. Bazy http://www.curia.eu , http://orzeczenia.nsa.gov.pl/, http://www.eurlex.eu;

3. Materiały (akty prawne, orzecznictwo, literatura uzupełniająca) przesyłane przez prowadzącego;

4. Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Maria Magdalena Kenig Witkowska (red.), Adam Łazowski, Rudolf Ostrihansky - w miarę możliwości najbardziej aktualne wydanie.

Źródła uzupełniające

1. PODSTAWY I źRÓDŁA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ TOM 1, RED.STANISŁAW BIERNAT, C.H.BECK 2020 (dostępne w bazie Legalis);

2. Sądowa kontrola legalności aktów administracyjnych Unii Europejskiej, Marek Jaśkowski, Wolters Kluwer 2015/2016 (dostępne w bazie Lex);

3. EU administrative law. Paul Craig;

4. EU procedural law, Koen Lenaerts, Ignace Maselis, Kathleen Gutman ; ed. by Janek Tomasz Nowak.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AD1_U03

absolwent potrafi dokonać analizy ewolucji UE przez pryzmat prawa

AD1_U04

absolwent potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do analizowania struktury i działań UE

AD1_U05

absolwent potrafi zastosować normy prawne do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa UE

AD1_U08

absolwent potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu prawa pochodnego UE

AD1_K01

absolwent jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa UE; dostrzega potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy z zakresu prawa UE z uwagi na zmiany treści aktów prawnych i rozwój orzecznictwa

AD1_K02

absolwent jest gotów do wykonywania zadań z zakresu prawa UE (ustalanie norm prawa UE obowiązujących w danej dziedzinie, ich interpretacja i odnoszenie do analizowanego problemu)

AD1_K03

absolwent jest gotów do ustalania zadań służących realizacji założonych celów

ECTS:

- zajęcia 16 godz.

- praca samodzielna z przesłanymi materiałami 16 godz.

- przygotowanie do zaliczenia 20 godz.

= 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- ocenianie ciągłe

- zaliczenie.

Kryteria:

AD1_U03

absolwent nie potrafi dokonać analizy ewolucji UE przez pryzmat prawa = ocena niedostateczna

absolwent potrafi dokonać analizy ewolucji UE przez pryzmat prawa jedynie w podstawowym zakresie = ocena dostateczna

absolwent potrafi dokonać analizy ewolucji charakteru prawnego UE, a także przeanalizować zależności między charakterem instytucji UE i ewolucją zakresu ich kompetencji = ocena dobra

absolwent potrafi dokonać wnikliwej analizy ewolucji charakteru prawnego UE, a także przeanalizować zależności między charakterem instytucji UE i ewolucją zakresu ich kompetencji = ocena bardzo dobra

AD1_U04

absolwent nie potrafi wykorzystać metod i narzędzi właściwych dla nauk prawnych i administracyjnych do analizowania struktury i działań UE = ocena niedostateczna

absolwent w ograniczonym zakresie potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do analizowania struktury i działań UE = ocena dostateczna

absolwent na dobrym poziomie potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do analizowania struktury i działań UE = ocena dostateczna

absolwent potrafi wykorzystać dokonać wnikliwej analizy struktury i działań UE z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla nauk prawnych i administracyjnych = ocena bardzo dobra

AD1_U05

absolwent nie potrafi zastosować norm prawnych do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa UE = ocena niedostateczna

absolwent potrafi ustalić normy właściwe dla rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa UE = ocena dostateczna

absolwent potrafi ustalić normy właściwe dla rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa UE i prawidłowo je zinterpretować = ocena dobra

absolwent biegle potrafi ustalić normy właściwe dla rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa UE, prawidłowo je zinterpretować i zastosować = ocena bardzo dobra

AD1_U08

absolwent nie ma pojęcia o strukturze aktów prawa pochodnego UE = ocena niedostateczna

absolwent potrafi sporządzić zarys projektu aktu prawa pochodnego UE = ocena dostateczna

absolwent potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu prawa pochodnego UE uwzględniający wszystkie istotne elementy = ocena dobra

absolwent potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu prawa pochodnego UE na wyróżniającym poziomie = ocena bardzo dobra

AD1_K01

absolwent nie posiada umiejętności pozwalających na systematyczne uczenie się i pogłębianie oraz aktualizowanie swojej wiedzy z zakresu prawa UE = ocena niedostateczna

absolwent jest w podstawowym stopniu gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa UE = ocena dostateczna

absolwent jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa UE; dostrzega potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy z zakresu prawa UE z uwagi na zmiany treści aktów prawnych i rozwój orzecznictwa = ocena dobra

absolwent jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa UE; dostrzega potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy z zakresu prawa UE z uwagi na zmiany treści aktów prawnych i rozwój orzecznictwa; jego kompetencje w tym zakresie pozwalają mu na korzystanie z szerokiego spektrum źródeł = ocena bardzo dobra

AD1_K02

absolwent nie jest gotów do wykonywania zadań z zakresu prawa UE = ocena niedostateczna

absolwent jest gotów do wykonywania zadań z zakresu prawa UE na elementarnym poziomie = ocena dostateczna

absolwent jest gotów do wykonywania zadań z zakresu prawa UE (ustalanie norm prawa UE obowiązujących w danej dziedzinie, ich interpretacja i odnoszenie do analizowanego problemu) = ocena dobra

absolwent jest gotów do wykonywania złożonych zadań z zakresu prawa UE (ustalanie norm prawa UE obowiązujących w danej dziedzinie, ich interpretacja i odnoszenie do analizowanego problemu) = ocena bardzo dobra

AD1_K03

absolwent nie jest gotów do ustalania zadań służących realizacji założonych celów = ocena niedostateczna

absolwent jest gotów do ustalania zadań służących realizacji założonych celów na elementarnym poziomie = ocena dostateczna

absolwent jest gotów do ustalania zadań służących realizacji założonych celów = ocena dobra

absolwent jest gotów do ustalania zadań służących realizacji założonych celów na wysokim poziomie = ocena bardzo dobra

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)