Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki studenckie w wymiarze 3 tygodni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-Pst
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki studenckie w wymiarze 3 tygodni
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe-III rok I stopień (plus Seminarium)-Adm. niestacjonarna
Strona przedmiotu: http://www.praktykiuksw.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności: AD1_U01, AD1_U02; AD1_U03, AD1_U04; AD1_U05, AD1_U06; AD1_U07, AD1_U08; AD1_U09,

Kompetencje społeczne; AD1_K01; AD1_K02, AD1_K03; AD1_K04, AD1_K06
Skrócony opis:

Praktyki mają na celu poszerzenie wiedzy uzyskanej przez Studenta w czasie studiów oraz nabycie umiejętności w naturalnych warunkach pracy.Opis

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Cele przedmiotu:

Praktyka powinna zapewniać możliwość uzyskania przez studentów praktycznej wiedzy i umiejętności stanowiących uzupełnienie wiedzy uzyskanej w czasie studiów.

Wymagania wstępne:

prawo administracyjne, prawo cywilne, informatyka w administracji, postępowanie administracyjne

Pełny opis:

Praktyki zawodowe

Określa uchwała Senatu UKSW: https://wpia.uksw.edu.pl/sites/default/files/Uchwa%C5%82a%20senatu%20AD%20I%202019.pdf

Systemowo określa Regulamin praktyk

http://bk.uksw.edu.pl/node/4

Wymagania wstępne:

prawo administracyjne, prawo cywilne, informatyka w administracji, postępowanie administracyjne

Zakres tematów

Zgodnie z programem praktyk

§ 1. Praktyka powinna zapewniać możliwość uzyskania przez studentów praktycznej wiedzy i umiejętności stanowiących uzupełnienie wiedzy uzyskanej w czasie studiów.

§ 2. Student musi odbyć co najmniej 60 h praktyk w instytucjach administracji publicznej albo stosujących w swojej działalności procedury administracyjne.

§ 3. 1. Program praktyki obejmuje dwie sfery działalności instytucji, w której student odbywa praktykę:

1) sferę techniczno-organizacyjną,

2) sferę merytoryczną.

2. W ramach sfery techniczno-organizacyjnej student powinien:

1) zapoznać się ze strukturą organizacyjną instytucji, w której odbywa praktykę oraz przepisami regulującymi działanie instytucji,

2) zapoznać się z zakresem działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk komórki, gdzie odbywana jest praktyka,

3) zapoznać się zasadami prawidłowego przyjmowania, segregowania i klasyfikowania dokumentów, obiegiem dokumentacji oraz archiwizacją akt,

4) uczestniczyć w czynnościach techniczno-organizacyjnych komórki, gdzie odbywana jest praktyka,

5) wykonywać inne zadania techniczno-organizacyjne, uznane przez osoby bezpośrednio

nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji,

w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów.

3. W ramach sfery merytorycznej student powinien:

1) zapoznać się z przedmiotem działania instytucji, w której odbywa praktykę,

2) zapoznać się z poszczególnymi czynnościami podejmowanymi w toku działania instytucji,

3) poznać praktyczne zastosowanie przepisów stanowiących podstawę podejmowanych w instytucji czynności,

4) zapoznać się z zasadami przygotowywania projektów pism i rozstrzygnięć w ramach postępowań prowadzonych w instytucji, w której odbywana jest praktyka,

5) zapoznać się ze specyfiką czynności podejmowanych przez strony postępowania i organ, przed którym się ono toczy,

6) uczestniczyć w rozprawach i innych merytorycznych czynnościach podejmowanych w instytucji, w której odbywana jest praktyka,

7) wykonywać inne zadania merytoryczne, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów.

Literatura:

nie dotyczy

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty z zakresu umiejętności:

EK1: potrafi wyjaśnić znaczenie i rolę prawa administracyjnego w funkcjonowaniu podmiotu przyjmującego na praktykę (odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U01)

EK2: potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prawa administracyjnego przy rozwiązywaniu spraw w ramach pracy u podmiotu przyjmującego na praktykę, w tym potrafi posługiwać się narzędziami informatycznym wspierającym wskazane działania (odniesienie do efektów kierunkowych AD1_U02; AD1_U04; AD1_U05;)

EK3: potrafi stosować procedury załatwiania spraw w ramach podmiotu przyjmującego na praktykę oraz narzędzia wykorzystywane przez pracodawcę (odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U02).

EK4: Potrafi sporządzać opinie, dokumenty lub pisma właściwe w pracy podmiotu przyjmującego na praktykę w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności (odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U07).

EK5: potrafi wyjaśniać zagadnienia będące przedmiotem działalności podmiotu przyjmującego na praktykę i wyrazić o nich opinię w formie ustnej (odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U09).

EK6 Potrafi stworzyć podstawowy projekt aktu normatywnego albo aktu stosowania prawa w zależności od właściwości działalności podmiotu przyjmującego na praktykę (odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U08).

EK7: Potrafi dokonać analizy problemu z zakresu administracji i zaproponować odpowiednie rozwiązanie prawne (odniesienie do efektów kierunkowych: AD1_U03; AD1_U06)

Efekty z zakresu kompetencji społecznych:

EK8: potrafi wykorzystać czas praktyki na pogłębianie wiedzy i doskonaleniu umiejętności (odniesienie do efektów kierunkowych AD1_K01)

EK9: potrafi pracować w grupie nad zadaniami poleconymi przez pracodawcę (odniesienie do efektów kierunkowych AD1_K02, AD1_K05)

EK10: potrafi zorganizować pracę ustalając priorytety w realizacji zadań (odniesienie do efektów kierunkowych AD1_K03, AD1_K04)

Opis kierunkowych efektów uczenia na https://wpia.uksw.edu.pl/sites/default/files/Uchwa%C5%82a%20senatu%20AD%20I%202019.pdf

Opis ECTS

120 h/ 30 h = 4 pkt ECTS

Praca własna studenta podczas praktyki: 120 h

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Ocena następuje poprzez obserwację i analizę powierzonych zadań przez pracodawcę. Jest ona wyrażona w dokumentacji z przebiegu praktyki, której wzory są dostępne na stronie http://bk.uksw.edu.pl/node/20

Koordynator ds. praktyk w zależności od formy praktyk dokonuje oceny na podstawie:

- rozmowy ze studentem

- analizy dzienniczka praktyk

- analizy opinii z praktyk

W oparciu o analizę dokumentów i rozmowę koordynator ds. praktyk podejmuje decyzję o ocenie biorąc pod uwagę, że:

Na ocenę bardzo dobrą:

Student

EK1: potrafi bardzo dobrze wyjaśnić znaczenie i rolę prawa administracyjnego w funkcjonowaniu podmiotu przyjmującego na praktykę (odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U01)

EK2: potrafi biegle wykorzystać wiedzę z zakresu prawa administracyjnego przy rozwiązywaniu spraw w ramach pracy u podmiotu przyjmującego na praktykę, w tym potrafi bardzo dobrze posługiwać się narzędziami informatycznym wspierającym wskazane działania (odniesienie do efektów kierunkowych AD1_U02; AD1_U04; AD1_U05;)

EK3: potrafi biegle stosować procedury załatwiania spraw w ramach podmiotu przyjmującego na praktykę oraz narzędzia wykorzystywane przez pracodawcę (odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U02).

EK4: potrafi sporządzać opinie, dokumenty lub pisma właściwe w pracy podmiotu przyjmującego na praktykę w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności samodzielnie i praktycznie bezbłędnie; opiera się przy tym na aktach normatywnych, orzecznictwie i komentarzach (odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U07).

EK5: potrafi bardzo dobrze wyjaśniać zagadnienia będące przedmiotem działalności podmiotu przyjmującego na praktykę i wyrazić o nich opinię w formie ustnej (odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U09).

EK6: potrafi stworzyć podstawowy projekt aktu normatywnego albo aktu stosowania prawa w zależności od właściwości działalności podmiotu przyjmującego na praktykę; nie popełnia merytorycznych błędów (odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U08).

EK7: potrafi samodzielnie dokonać analizy problemu z zakresu administracji i zaproponować odpowiednie rozwiązanie prawne (odniesienie do efektów kierunkowych: AD1_U03; AD1_U06)

Efekty z zakresu kompetencji społecznych:

EK8: potrafi bardzo dobrze wykorzystać czas praktyki na pogłębianie wiedzy i doskonaleniu umiejętności (odniesienie do efektów kierunkowych AD1_K01)

EK9: potrafi bardzo dobrze pracować w grupie nad zadaniami poleconymi przez pracodawcę (odniesienie do efektów kierunkowych AD1_K02, AD1_K05)

EK10: potrafi samodzielnie zorganizować pracę ustalając priorytety w realizacji zadań (odniesienie do efektów kierunkowych AD1_K03, AD1_K04)

Na ocenę dobrą

EK1: potrafi dobrze wyjaśnić znaczenie i rolę prawa administracyjnego w funkcjonowaniu podmiotu przyjmującego na praktykę (odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U01)

EK2: potrafi dobrze wykorzystać wiedzę z zakresu prawa administracyjnego przy rozwiązywaniu spraw w ramach pracy u podmiotu przyjmującego na praktykę, w tym potrafi posługiwać się narzędziami informatycznym wspierającym wskazane działania (odniesienie do efektów kierunkowych AD1_U02; AD1_U04; AD1_U05;)

EK3: potrafi stosować procedury załatwiania spraw w ramach podmiotu przyjmującego na praktykę oraz narzędzia wykorzystywane przez pracodawcę, korzysta ze wsparcia współpracowników (odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U02).

EK4: potrafi sporządzać opinie, dokumenty lub pisma właściwe w pracy podmiotu przyjmującego na praktykę w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności, konsultuje się podczas sporządzania opinii z współpracownikami; opiera się na znajomości aktów prawnych i komentarzy do tych aktów (odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U07).

EK5: potrafi wyjaśniać zagadnienia będące przedmiotem działalności podmiotu przyjmującego na praktykę i wyrazić o nich opinię w formie ustnej z niewielkimi uchybieniami (odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U09).

EK6: Potrafi stworzyć podstawowy projekt aktu normatywnego albo aktu stosowania prawa w zależności od właściwości działalności podmiotu przyjmującego na praktykę; w projekcie mogą pojawiać się drobne błędy z zakresu techniki legislacyjnej (odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U08).

EK7: Potrafi dokonać analizy problemu z zakresu administracji i zaproponować odpowiednie rozwiązanie prawne przy pomocy współpracowników (odniesienie do efektów kierunkowych: AD1_U03; AD1_U06)

Efekty z zakresu kompetencji społecznych:

EK8: potrafi dobrze wykorzystać czas praktyki na pogłębianie wiedzy i doskonaleniu umiejętności (odniesienie do efektów kierunkowych AD1_K01)

EK9: potrafi dobrze pracować w grupie nad zadaniami poleconymi przez pracodawcę (odniesienie do efektów kierunkowych AD1_K02, AD1_K05)

EK10: potrafi zorganizować pracę ustalając priorytety w realizacji zadań, konsultuje się przy tym ze współpracownikami (odniesienie do efektów kierunkowych AD1_K03, AD1_K04)

Na ocenę dostateczną

EK1: potrafi w sposób podstawowy wyjaśnić znaczenie i rolę prawa administracyjnego w funkcjonowaniu podmiotu przyjmującego na praktykę (odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U01)

EK2: potrafi w stopniu dostatecznym wykorzystać wiedzę z zakresu prawa administracyjnego przy rozwiązywaniu spraw w ramach pracy u podmiotu przyjmującego na praktykę; w działaniu wymaga wsparcia przedstawiciela pracodawcy, w tym potrafi posługiwać się narzędziami informatycznym wspierającym wskazane działania (odniesienie do efektów kierunkowych AD1_U02; AD1_U04; AD1_U05;)

EK3: potrafi stosować podstawowe procedury załatwiania spraw w ramach podmiotu przyjmującego na praktykę oraz narzędzia wykorzystywane przez pracodawcę; w działaniach jest wspierany przez przedstawiciela pracodawcy (odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U02).

EK4: potrafi sporządzać opinie, dokumenty lub pisma właściwe w pracy podmiotu przyjmującego na praktykę w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności opierając się na znajomości aktów prawnych (odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U07).

EK5: potrafi wyjaśniać podstawowe zagadnienia będące przedmiotem działalności podmiotu przyjmującego na praktykę i wyrazić o nich opinię w formie ustnej (odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U09).

EK6: potrafi stworzyć podstawowy projekt aktu normatywnego albo aktu stosowania prawa w zależności od właściwości działalności podmiotu przyjmującego na praktykę; akt może zawierać błędy z zakresu technik prawodawczych (odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U08).

EK7: potrafi dokonać analizy prostego problemu z zakresu administracji i zaproponować odpowiednie rozwiązanie prawne; wymaga przy tym wsparcia przedstawiciela pracodawcy (odniesienie do efektów kierunkowych: AD1_U03; AD1_U06)

Efekty z zakresu kompetencji społecznych:

EK8: potrafi w stopniu dostatecznym wykorzystać czas praktyki na pogłębianie wiedzy i doskonaleniu umiejętności (odniesienie do efektów kierunkowych AD1_K01)

EK9: potrafi pracować w grupie nad zadaniami poleconymi przez pracodawcę; przyjmuje co do zasady bierną postawę w zespole i jest wspierany wiedzą i umiejętnościami innych członków grupy (odniesienie do efektów kierunkowych AD1_K02, AD1_K05)

EK10: potrafi zorganizować pracę ustalając priorytety w realizacji zadań przy pomocy przedstawiciela pracodawcy (odniesienie do efektów kierunkowych AD1_K03, AD1_K04)

Na ocenę niedostateczną

EK1: nie potrafi wyjaśnić znaczenia i roli prawa administracyjnego w funkcjonowaniu podmiotu przyjmującego na praktykę (odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U01)

EK2: nie potrafi wykorzystać wiedzy z zakresu prawa administracyjnego przy rozwiązywaniu spraw w ramach pracy u podmiotu przyjmującego na praktykę; nie umie posługiwać się narzędziami informatycznym wspierającym wskazane działania (odniesienie do efektów kierunkowych AD1_U02; AD1_U04; AD1_U05;)

EK3: nie potrafi stosować podstawowych procedury załatwiania spraw w ramach podmiotu przyjmującego na praktykę oraz narzędzi wykorzystywanych przez pracodawcę (odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U02).

EK4: nie potrafi sporządzać opinii, dokumentów ani pism właściwych w pracy podmiotu przyjmującego na praktykę (odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U07).

EK5: nie potrafi wyjaśniać podstawowych zagadnienia będące przedmiotem działalności podmiotu przyjmującego na praktykę i wyrazić o nich opinii w formie ustnej (odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U09).

EK6: nie potrafi stworzyć podstawowego projektu aktu normatywnego albo aktu stosowania prawa w zależności od właściwości działalności podmiotu przyjmującego na praktykę (odniesienie do efektu kierunkowego AD1_U08).

EK7: nie potrafi dokonać analizy problemu z zakresu administracji i zaproponować odpowiedniego rozwiązania prawnego (odniesienie do efektów kierunkowych: AD1_U03; AD1_U06)

Efekty z zakresu kompetencji społecznych:

EK8: nie potrafi wykorzystać czasu praktyki na pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności (odniesienie do efektów kierunkowych AD1_K01)

EK9: nie potrafi pracować w grupie nad zadaniami poleconymi przez pracodawcę (odniesienie do efektów kierunkowych AD1_K02, AD1_K06)

EK10: nie potrafi zorganizować pracy ani ustalać priorytetów w realizacji zadań powierzonych przez pracodawcę (odniesienie do efektów kierunkowych AD1_K03, AD1_K04)

Praktyki zawodowe

Określa uchwała Senatu UKSW: https://wpia.uksw.edu.pl/sites/default/files/Uchwa%C5%82a%20senatu%20AD%20I%202019.pdf

Systemowo określa Regulamin praktyk

http://bk.uksw.edu.pl/node/4

Metody dydaktyczne

Zadania realizowane podczas praktyki u pracodawcy w zależności od rodzaju praktyki. Pracodawca określa sposób realizacji zakładanych efektów.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zadania realizowane podczas praktyki u pracodawcy w zależności od rodzaju praktyki. Pracodawca określa sposób realizacji zakładanych efektów.

Z perspektywy pracodawcy efekty kształcenia z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych są weryfikowane poprzez: obserwację zachowań oraz ocenę wykonanych zadań

Koordynator ds. praktyk weryfikuje efekty kształcenia z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych poprzez analizę dokumentacji z praktyk oraz rozmowę z praktykantem

Zasady rozliczania praktyk w formie zdalnej określa zarządzenie nr 6/2019/2020 Dziekana WPiA UKSW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zdalnego rozliczania praktyk studenckich na Wydziale Prawa i Administracji UKSW https://wpia.uksw.edu.pl/sites/default/files/dokumenty/Zarz%C4%85dzenie%206-2019-20.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Reda-Ciszewska
Prowadzący grup: Anna Reda-Ciszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Reda-Ciszewska
Prowadzący grup: Anna Reda-Ciszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Reda-Ciszewska
Prowadzący grup: Anna Reda-Ciszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)