Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe (licencjackie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-SEM-GZA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe (licencjackie)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=16646
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_U01, AD1_U02 AD1_U03, AD1_U04 AD1_U05, AD1_U06 AD1_U07, AD1_U08 AD1_U09, AD1_K01 AD1_K02, AD1_K03 AD1_K04, AD1_K06

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy na temat prawa prywatnego gospodarczego, w szczególności prawa spółek handlowych oraz prawa umów gospodarczych. Przedmiotem zainteresowania będzie też prawo turystyczne. Zajęcia przygotowują do napisania pracy dyplomowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2020, ewentualnie wcześniejsze wydanie;

2 .Prawo cywilne i handlowe w zarysie, pod red. W. J. Katnera, Warszawa 2019, ewentualnie wcześniejsze wydanie;

3. Prawo spółek handlowych, pod red. A. Kocha, W. Napierały, Warszawa 2019, ewentualnie wcześniejsze wydanie;

4. K. Bilewska, A. Chłopecki, Prawo handlowe, Warszawa 2020, ewentualnie wcześniejsze wydanie.

Literatura uzupełniająca:

1.System prawa prywatnego. Prawo spółek osobowych, t. 16 pod red. A. Szajkowskiego, Warszawa 2015, ewentualnie wcześniejsze wydanie;

2. System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A i 17B, pod. red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2016, ewentualnie wcześniejsze wydanie;

oraz wszelkie materiały wysłane studentom przez USOS-mail

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student potrafi:

AD1_U01 interpretować zjawiska społeczne/prawne w zakresie właściwym dla nauk administracyjnych

AD1_U02 zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa/administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów i zbierać dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii

AD1_U03 dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów

AD1_U04 wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/ gospodarczych

AD1_U05 zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa/administracji/ przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów

AD1_U06 zrozumieć i dokonać analizy zjawisk społecznych przez pryzmat administracji

AD1_U07 zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu prawa/nauki administracji/przedmiotów pomocniczych w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów na piśmie; umie przygotować dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień prawnych/administracyjnych/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w języku polskim/obcym

AD1_U08 podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów

AD1_U09 zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów ustnie w języku polskim/obcym

Student jest gotów do:

AD1_K01 systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa/administracji/ekonomii; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego

AD1_K02 pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu prawa/administracji

AD1_K03 ustalania celów służących realizacji określonych zadań

AD1_K04 identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań administracyjnych; łączy wiedzę zdobytą w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych

AD1_K06 formułowania opinii i sądów o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień administracyjnych; potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny

Udział w seminarium: 32 h

Samodzielna lektura materiałów: 150 h

Przygotowanie prezentacji: 40 h

Przygotowanie pracy licencjackiej: 150 h

Punkty ETCS 12 +14.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego (Teams) ze wsparciem kontaktu asynchronicznego.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2JmODAzMDctZWI3OS00NTgyLTgzZTktZDc2M2JkOGQ2ZTRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%224542a21c-e377-4a78-9c1a-205147966525%22%7d

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, dyskusja (w tym seminaryjna i referatu).

Kryteria oceniania:

- przygotowanie do zajęć i aktywność (ocenianie ciągłe)

- przygotowanie prezentacji (referatu)

- postępy w przygotowaniu pracy licencjackiej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)