Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umowy cywilnoprawne w administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-UCA-cw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Umowy cywilnoprawne w administracji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_W02

AD1_W04

AD1_W05

AD1_W06

AD1_W07

Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne):

Zapoznanie z podstawowymi instytucjami prawa zobowiązań (umowy)

Założenia i cele

(szczegółowe):

Zapoznanie z podstawowymi instytucjami prawa zobowiązań części ogólnej oraz umowami nazwanymi i nienazwanymi prawa cywilnego, w tym z umowami w sprawie zamówień publicznych oraz umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym z uwzględnieniem specyfiki administracji; Nauczenie studentów umiejętności samodzielnej analizy problemów cywilno prawnych

Pełny opis:

ZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ

Lp. Tematyka zajęć: łącznie

godzin: 24

1. Zagadnienia wstępne (1 godz.)

2. Rodzaje świadczeń (1 godz.)

3. Wykonanie zobowiązań (1 godz.)

4. Umowy zobowiązaniowe (1 godz.)

5. Zagadnienia szczegółowe związane z zawarciem umowy (1 godz.)

6. Umowa przedwstępna (1 godz.)

7. Wzorce umów (1 godz.)

8. Ogólne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej (1 godz.)

9. Omówienie wybranych umów nazwanych (8 godz.)

10. Omówienie wybranych umów nienazwanych (8 godz.)

Oczekiwane kompetencje studenta:

Podstawowa wiedza na temat prawa cywilnego, w szczególności zobowiązań umownych.

Wykaz warunków koniecznych do realizacji kształcenia

(technicznych, organizacyjnych, formalnych):

Rzutnik multimedialny; kontakt mailowy z uczestnikami

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Egzamin ? test jednokrotnego wyboru

Literatura:

Podręcznik przewodni:

Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania ? część ogólna, C.H.Beck 2008

Z. Radwański, J. Panowicz ? Lipska, Zobowiązania ? część szczegółowa, C.H.

Beck 2008

Literatura uzupełniająca:

W. Czachórski, Zobowiązania, Zarys wykładu, Lexis Nexis 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

EK1 - zna podstawową terminologię z zakresu obligacyjnych stosunków umownych

EK2 - dysponuje wiedzą o podmiotach obligacyjnych stosunków umownych, orientuje się w przysługujących im prawach oraz zasadach ich ochrony

EK3 - opanował znajomość metod, narzędzi i technik pozyskiwania danych na temat instytucji prawnych z zakresu zobowiązań umownych

EK4 - Opanował znajomość norm prawnych znajdujących zastosowanie do instytucji z zakresu zobowiązań umownych, orientuje się w ich genezie, źródłach, charakterze i zasadach funkcjonowania

EK5 - Ma wiedzę na temat wpływu norm prawnych z zakresu zobowiązań umownych na kształtowanie się stosunków społecznych ze szczególnym uwzględnieniem wymiany dóbr i usług.

Opis ECTS

Udział w wykładzie: 16h

Udział w ćwiczeniach: 16h

Lektura zadanej literatury: 78h

Przygotowanie do egzaminu: 40h

Suma godzin: 140h

Liczba ETCS: 140h/25 = 5 ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)