Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do prawoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-W-cw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do prawoznawstwa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe- I rok I stopień (plus 1 i 2 sem. lektoratu)-Adm. niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności: AD1_U01, AD1_U04;

Kompetencje społeczne: AD1_K01, AD1_K02

Skrócony opis:

Przedmiotem ćwiczeń jest umożliwienie studentom zdobycia umiejętności i kompetencji umożliwiającej stosowanie podstawowych pojęć obecnych w nauce prawa, stosowanie różnych sposobów definiowania prawa zależnie od wybranego kierunku prawniczego. Osiągnięcie znajomości przez nich podstawowych funkcji prawa, jego relacji do innych systemów normatywnych, umiejętność identyfikowania norm obowiązujących w systemie prawnym, znajomość zasad oraz praktyki tworzenia i interpretacji norm prawnych.

Literatura:

Podstawowa:

Krzysztof J. Kaleta, Artur Kotowski, Podstawy prawoznawstwa, wyd. 2, wyd. Difin;

Uzupełniająca:

1. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. XV, Toruń 2014, wyd. Dom organizatora;

2. Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. C.H. Beck;

3. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Wyd. 3, Toruń 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

I. Efekty kształcenia:

Umiejętności:

AD1_U01 - Student umie interpretować zjawiska społeczne i prawne w zakresie właściwym dla teorii prawa, w szczególności: zna i definiuje poszczególne rodzaje związków pomiędzy prawem a innymi systemami normatywnymi, zna, definiuje i potrafi rozpoznać poszczególne rodzaje norm i przepisów prawnych, zna zasady tworzenia aktów normatywnych, zna systematykę aktów normatywnych i rozpoznaje poszczególne ich części, zna i charakteryzuje poszczególne rodzaje wykładni.

AD1_U04 – Student umie wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla teorii prawa do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych i społecznych, w szczególności rozróżnia procesy i fazy tworzenia, wykładni i stosowania prawa oraz identyfikuje instytucje właściwe dla tych procesów.

Kompetencje społeczne:

AD1_K01 – Student nabył umiejętność systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu teorii prawa, co stanowi punkt wyjścia do nauk dogmatycznych.

AD1_K02 - Student nabył umiejętność pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu administracji.

II. Opis ECTS:

udział w ćwiczeniach - 16h

samodzielne przygotowywanie się do zajęć: 24h

analiza tekstu źródłowego i lektury: 24h

opracowanie projektu aktu prawnego - 6h

opracowanie rozwiązania kazusu z wykładni prawa - 5h

nauka do kolokwium: 25h

łacznie: 100 h (4 pkt ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

metody oceniania:

ćwiczenia: ocenianie ciągłe, praca pisemna, kolokwium.

Efekt kształcenia: AD1_U01, AD1_U04, AD1_K01, AD1_K02.

Kryteria oceniania:

na ocenę 2:

AD1_U01 - Student nie ma wiedzy na temat definiowania podstawowych pojęć z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa. Student nie rozumie tekstów prawnych i nie potrafi ich interpretować zgodnie z podstawowymi metodami wykładni i wnioskowań prawniczych. Student nie zna pochodzenia, powstawania i charakteru źródeł prawa.

AD1_U04 - Student nie potrafi opisać podstawowych relacji prawa do innych systemów regulujących stosunki społeczne. Student nie potrafi wyjaśnić roli prawa w społeczeństwie.

AD1_K01 – Student nie potrafi interpretować zjawisk społecznych i prawnych w zakresie właściwym dla teorii prawa.

AD1_K02 – Student nie potrafi zastosować wiedzy teoretycznej z zakresu teorii prawa i zbierać danych potrzebnych do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

na ocenę 3:

AD1_U01 -Student posiada zadowalającą wiedzę na temat definiowania pojęć z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa oraz na temat pochodzenia, powstawania i charakteru źródeł prawa. Student, na podstawowym poziomie, rozumie teksty prawne i potrafi je interpretować zgodnie z podstawowymi metodami wykładni i wnioskowań prawniczych

AD1_U04 – Student ma zadowalającą wiedzę na temat relacji prawa do innych systemów regulujących stosunki społeczne. Student potrafi wyjaśnić rolę prawa w społeczeństwie w głównych aspektach.

AD1_K01 – Student potrafi w podstawowym zakresie interpretować zjawiska społeczne i prawne w zakresie właściwym dla teorii prawa.

AD1_K02 – Student potrafi w podstawowym zakresie zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu teorii prawa i zbierać podstawowe dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych. Student ma problemy z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

na ocenę 4:

AD1_U01 - Student posiada dobrą wiedzę na temat definiowania pojęć z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa oraz na temat pochodzenia, powstawania i charakteru źródeł prawa. Student rozumie teksty prawne i potrafi je interpretować zgodnie z różnymi metodami wykładni i wnioskowań prawniczych.

AD1_U04 – Student zna i potrafi opisać relacje prawa do innych systemów regulujących stosunki społeczne. Student potrafi dobrze wyjaśnić rolę prawa w społeczeństwie.

AD1_K01 – Student potrafi w dobrym zakresie interpretować zjawiska społeczne i prawne w zakresie właściwym dla teorii prawa.

AD1_K02 – Student potrafi na dobrym poziomie zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu teorii prawa i zbierać dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych. Student nie ma problem z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

na ocenę 5:

AD1_U01 - Student potrafi bardzo dobrze definiować pojęcia z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa oraz zna pochodzenie, sposób powstawania i charakter źródeł prawa. Student bardzo dobrze rozumie teksty prawne, odróżnia i w pełni potrafi je interpretować zgodnie z różnymi metodami wykładni i wnioskowań prawniczych.

AD1_U04 – Student posiada znakomitą wiedzę na temat relacji prawa do innych systemów regulujących stosunki społeczne. Student potrafi znakomicie wyjaśnić rolę prawa w społeczeństwie.

AD1_K01 – Student potrafi w bardzo dobrym zakresie interpretować zjawiska społeczne i prawne w zakresie właściwym dla teorii prawa.

AD1_K02 – Student potrafi na bardzo dobrym poziomie zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu teorii prawa i zbierać szeroki zakres danych potrzebnych do analizowania zjawisk społecznych. Student biegle korzysta z nowoczesnych technologii informatycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pogłódek
Prowadzący grup: Magdalena Maksymiuk, Andrzej Pogłódek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Przedmiotem ćwiczeń jest umożliwienie studentom zdobycia umiejętności i kompetencji umożliwiającej stosowanie podstawowych pojęć obecnych w nauce prawa, stosowanie różnych sposobów definiowania prawa zależnie od wybranego kierunku prawniczego. Osiągnięcie znajomości przez nich podstawowych funkcji prawa, jego relacji do innych systemów normatywnych, umiejętność identyfikowania norm obowiązujących w systemie prawnym, znajomość zasad oraz praktyki tworzenia i interpretacji norm prawnych.

Literatura:

Podstawowa:

Krzysztof J. Kaleta, Artur Kotowski, Podstawy prawoznawstwa, wyd. 2, wyd. Difin;

Uzupełniająca:

1. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. XV, Toruń 2014, wyd. Dom organizatora;

2. Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. C.H. Beck;

3. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Wyd. 3, Toruń 2014.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kwiatkowski
Prowadzący grup: Wojciech Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Przedmiotem ćwiczeń jest umożliwienie studentom zdobycia umiejętności i kompetencji umożliwiającej stosowanie podstawowych pojęć obecnych w nauce prawa, stosowanie różnych sposobów definiowania prawa zależnie od wybranego kierunku prawniczego. Osiągnięcie znajomości przez nich podstawowych funkcji prawa, jego relacji do innych systemów normatywnych, umiejętność identyfikowania norm obowiązujących w systemie prawnym, znajomość zasad oraz praktyki tworzenia i interpretacji norm prawnych.

Literatura:

Podstawowa:

Krzysztof J. Kaleta, Artur Kotowski, Podstawy prawoznawstwa, wyd. 2, wyd. Difin;

Uzupełniająca:

1. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. XV, Toruń 2014, wyd. Dom organizatora;

2. Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. C.H. Beck;

3. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Wyd. 3, Toruń 2014.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Gontarz-Dobrowolska
Prowadzący grup: Marta Gontarz-Dobrowolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem ćwiczeń jest umożliwienie studentom zdobycia umiejętności i kompetencji umożliwiającej stosowanie podstawowych pojęć obecnych w nauce prawa, stosowanie różnych sposobów definiowania prawa zależnie od wybranego kierunku prawniczego. Osiągnięcie znajomości przez nich podstawowych funkcji prawa, jego relacji do innych systemów normatywnych, umiejętność identyfikowania norm obowiązujących w systemie prawnym, znajomość zasad oraz praktyki tworzenia i interpretacji norm prawnych.

Literatura:

Podstawowa:

Krzysztof J. Kaleta, Artur Kotowski, Podstawy prawoznawstwa, wyd. 2, wyd. Difin;

Uzupełniająca:

1. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. XV, Toruń 2014, wyd. Dom organizatora;

2. Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. C.H. Beck;

3. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Wyd. 3, Toruń 2014.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)