Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do metodologii badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-WMBN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do metodologii badań naukowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe- II rok I stopień (plus 3 i 4 sem. lektoratu)-Adm. niestacjonarna
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af4c3871bf5374bd1bf9ed4c51644e5d3%40thread.tacv2/conversations?groupId=229c3a11-2adc-468c-93b7-6f5765b5363b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_W02

AD1_W05

AD1_U07


Skrócony opis:

Przedmiot ma służyć przekazaniu podstawowych informacji dotyczących metod i zasad prowadzenia badań naukowych.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne.

2. Metodologia jako nauka.

3. Rodzaje tekstów naukowych.

4. Etapy pracy badawczej.

5. Warsztat naukowy badacza.

6. Metody naukowe.

7. Zasady rzetelności naukowej.

8. Podsumowanie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Krajewski, O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego. Uwagi podstawowe, 2010, http://www.krajewskimiroslaw.pl/_media/docs/4i.%20METODOLOGIA%20NAUK.pdf

Literatura uzupełniająca:

1. J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002, https://wsaib.pl/images/files/E-Publikacje/MO.pdf

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

AD1_W05 - student zna i rozumie podstawowe zasady, metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe

dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych z zakresu administracji.

AD1_U04 - student potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwie dla nauk prawnych i administracyjnych do

przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych i społecznych

AD1_U07 - student potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i

decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu nauki administracji na piśmie; umie przygotować dokumenty i prace pisemne

dotyczące podstawowych zagadnień prawnych i administracyjnych w języku polskim.

Liczba punktów ECTS: 2

Wykład 8 godzin

Praca własna – 10 h

Konsultacje – 5 h

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy weryfikowane są metodami: ocenianie ciągłe, egzamin pisemny.

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności weryfikowane są metodami: ocenianie ciągłe.

Kryteria oceniania

Wiedza

AD1_W05

na ocenę 2 - student nie zna i nie rozumie podstawowych zasad, metod ani narzędzi, w tym techniki pozyskiwania danych

właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych z zakresu administracji

na ocenę 3 - student w dostatecznym stopniu zna i rozumie podstawowe zasady, metody i narzędzia, w tym techniki

pozyskiwania danych właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych z zakresu administracji.

na ocenę 4 - student dobrze zna i rozumie podstawowe zasady, metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych

właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych z zakresu administracji.

na ocenę 5 - student bardzo dobrze zna i doskonale rozumie podstawowe zasady, metody i narzędzia, w tym techniki

pozyskiwania danych właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych z zakresu administracji.

Umiejętności

AD1_U04

na ocenę 2 - student nie potrafi wykorzystać metod i narzędzi właściwych dla nauk prawnych i administracyjnych do

przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych i społecznych

na ocenę 3 - student w stopniu podstawowym potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwie dla nauk prawnych i

administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych i społecznych

na ocenę 4 - student dobrze potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwie dla nauk prawnych i administracyjnych do

przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych i społecznych

na ocenę 5 - student bardzo dobrze potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwie dla nauk prawnych i administracyjnych

do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk prawnych i społecznych

AD1_U07

na ocenę 2 - student nie potrafi zbierać danych dotyczących analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych

działań i decyzji; nie umie prezentować wiedzy z zakresu nauki administracji na piśmie; nie umie przygotować dokumentów i

prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień prawnych i administracyjnych w języku polskim.

na ocenę 3 - student w stopniu podstawowym posiadł umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanego problemu

w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; w stopniu podstawowym umie prezentować wiedzę z zakresu nauki

administracji na piśmie; w stopniu podstawowym umie przygotować dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych

zagadnień prawnych i administracyjnych w języku polskim.

na ocenę 4 - student dobrze radzi sobie ze zbieraniem danych dotyczących analizowanego problemu w celu uzasadniania

podejmowanych działań i decyzji; umie dobrze prezentować wiedzę z zakresu nauki administracji na piśmie; umie dobrze

przygotować dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień prawnych i administracyjnych w języku

polskim.

na ocenę 5 - student posiada bardzo dobrą umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanego problemu w celu

uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie swobodnie prezentować wiedzę z zakresu nauki administracji na

piśmie; umie bardzo dobrze przygotować dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień prawnych i

administracyjnych w języku polskim.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Maksymiuk
Prowadzący grup: Magdalena Maksymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kwiatkowski
Prowadzący grup: Wojciech Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kwiatkowski
Prowadzący grup: Wojciech Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)