Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zamówienia publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-1-ZP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zamówienia publiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Moduł finansowo-gospodarczy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD1_U01 student potrafi interpretować zjawiska społeczne/prawne w zakresie właściwym dla nauk administracyjnych

AD1_U02 student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa zamówień publicznych i zbierać dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii

AD1_U04 student potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania

zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/

gospodarczych

AD1_U05 student potrafi zastosować przepisy prawne do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu zamówień publicznych

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych oraz stosowania trybów ujętych w ustawie z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Omówiony zostanie status podmiotów biorących udział w procedurach przewidzianych w ustawie, odpowiedzialność z tytułu naruszenia regulacji ustawowej oraz stosowanie środków ochrony prawnej.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające. Pojęcie zamówień publicznych. Historia regulacji. Źródła prawa.

2. Ustawa PZP z 11 września 2019 r. - Zakres przedmiotowy i podmiotowy PZP. Wyłączenie obowiązku stosowania.

3. Zasady udzielania zamówień. Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych. Polityka zakupowa państwa. Plan postępowań o udzielenie zamówień. Szacowanie wartości zamówienia.

4. Zamawiający i wykonawcy.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne - przygotowanie, ogłoszenie, warunki zamówienia, przebieg w poszczególnych trybach, składanie ofert, ich otwarcie, badanie i ocena, wybór najkorzystniejszej oferty, ogłoszenie o wyniku postępowania, unieważnienie postępowania.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne.

7. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych (Umowa ramowa, Dynamiczny system zakupów, Konkurs)

8. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie.

9. Instytucjonalny system ZP: Prezes UZP, inne instytucje.

10. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skargi).

11. Kontrola ZP i odpowiedzialność za naruszenie ustawy.

Literatura:

Komentarz do Prawa zamówień publicznych, red. H. Nowak, M. Winiarz dostępny pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/repozytorium-dokumentow-nowe-pzp/komentarz-do-nowego-pzp

Polecane podczas zajęć dodatkowe artykuły naukowe oraz materiały na stronie UZP

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach oraz zaprezentowanie referatu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Prowadzący grup: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Prowadzący grup: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Prowadzący grup: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)